eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubomierz › Dostawa opału do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubomierzu na sezon grzewczy 2021/2022Ogłoszenie z dnia 2021-11-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa opału do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubomierzu na sezon grzewczy 2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W LUBOMIERZU w Lubomierzu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dział ZP

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367988814

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chopina, 9

1.5.2.) Miejscowość: Lubomierz

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-623

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 757834634

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsoizlub@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsplubomierz.edupage.org/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa opału do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubomierzu na sezon grzewczy 2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-738600e5-21e2-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00262731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00123400/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa opału do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lubomierzu na sezon grzewczy 2021/2022

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198346/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie partnerstwa innowacyjnego na podstawie: art. 297 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP/270.2/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.2.) Zapotrzebowanie na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

nie

4.5.3.) Główny kod CPV: 09111300-3 - Paliwa kopalne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 491409,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 499134,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 491409,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Węglopasz" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 302786863

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 491409,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.