eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Leśniczówki ŻarnowiecOgłoszenie z dnia 2022-07-18


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Leśniczówki Żarnowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łukasińskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Olkusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 326430445

1.5.8.) Numer faksu: 326430445 w*8

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: olkusz@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: olkusz.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://josephine.proebiz.com/pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Leśniczówki Żarnowiec

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8ed9433-f3cc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00259563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00124070/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku mieszkalnego - Leśniczówki Żarnowiec

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00224131/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 264792,25 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku mieszkalnego – Leśniczówki Żarnowiec.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie docieplania ścian zewnętrznych budynku
2) Remont dachu
3) Wykonanie dojść i dojazdów

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia – zawiera załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWIOR do niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty z których jedna podlega odrzuceniu, natomiast oferta niepodlegająca odrzuceniu przewyższa kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na realizację niniejszego zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 280 150,83 zł. brutto, zaś cena najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu wynosi 376 286,33 zł. brutto. Zamawiający nie dysponuje zgodą jednostki nadrzędnej na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Jednostka nadrzędna wyznaczyła zamawiającemu maksymalną kwotę, która może być przeznaczona na realizację zamówienia. Kwota ta jest mniejsza od ceny najkorzystniejszej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 376286,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 376286,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.