eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kiernozia › Budowa boiska sportowego w miejscowości KiernoziaOgłoszenie z dnia 2022-07-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiernozia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KIERNOZIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sobocka 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kiernozia

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-412

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 277-90-80

1.5.8.) Numer faksu: 24 277-90-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminywkiernozi@xl.wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kiernozia.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiernozia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-638c93de-fbcc-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046928/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiernozia

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00238708/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Z.P.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa boiska sportowego w miejscowości Kiernozia”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wykonanie boiska sportowego do piłki nożnej o wymiarach 60m x 30m o nawierzchni z trawy naturalnej,
- ułożenie sitaki przeciw kretom,
- ułożenie obrzeży betonowych,
- dostawę i montaż piłkochwytów,
- dostawę i montaż bramek do piłki nożnej,
- roboty towarzyszące
3. Przedmiot zamówienie obejmuje zakres robót budowlanych wskazanych w pkt 2. Dokumentacja projektowa – Załącznik Nr 12 do SWZ - obejmuje większy zakres prac budowlanych niż zakres przedmiotowego zamówienia.
4. Wykonawca zobowiązany jest po rozłożeniu trawy z rolki zapewnić jej pielęgnację (podlewanie, ewentualne nawożenie, pielenie) niezbędną do jej prawidłowego wzrostu oraz wykonać co najmniej dwa koszenia przed zgłoszeniem robót do odbioru końcowego.
5. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu wytyczne do pielęgnacji trawy.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Wymieniona dokumentacja stanowi załączniki do SWZ: Załącznik Nr 10 do SWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, Załącznik Nr 11 do SWZ - Przedmiar robót, kosztorys ofertowy, Załącznik Nr 12 do SWZ - Dokumentacja projektowa
7. Gwarancja:
7.1.Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane wynosi od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
7.2. Długość okresu udzielonej gwarancji jakości jest w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót oraz sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1429 ze zm.). Dokumentacja geodezyjno - kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację geodezyjno-powykonawczą również w wersji elektronicznej w formacie dxf. w dwóch egzemplarzach w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 5 lipca 2022 roku Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę boiska sportowego w miejscowości Kiernozia”, nr postępowania Z.P.271.6.2022.
Na stronie internetowej prowadzonego postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych (www.kiernozia.biuletyn.net) został zamieszczony projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jako załączniki do Specyfikacji Warunków Zamówienia, które wymagają poprawy. Zmiany w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodują istotne zmiany w zakresie zamówienia. W zaistniałej sytuacji niemożliwy jest do ustalenia czas, w jakim możliwe byłoby dokonanie zmiany ww. dokumentacji.
W chwili unieważniania postępowania nie została złożona żadna oferta.
Zakres zmian do wprowadzenia w projekcie budowlanym oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest tak duży, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.