eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Waśniów › Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy WaśniówOgłoszenie z dnia 2022-07-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WAŚNIÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010837

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 24

1.5.2.) Miejscowość: Waśniów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-425

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 2646026

1.5.8.) Numer faksu: (41) 2646028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: techniczny@wasniow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wasniow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c3bc933d-0425-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00258594

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00073787/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wasniow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wasniow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Dopuszczalne formy komunikacji: platforma zakupowa Zamawiającego: https://wasniow.ezamawiajacy.pl (zakładka „Korespondencja”), poczta elektroniczna Zamawiającego: techniczny@wasniow.pl (wyłącznie w przypadku awarii platformy zakupowej).
2. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla platformy zakupowej:
a. posiadanie stałego dostępu do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. dysponowanie komputerem klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. dysponowanie dowolną zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą TLS 1.2 (najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d. dysponowanie zainstalowanym programem Acrobat Reader lub innym obsługującym pliki w formacie „.pdf”.
3. Minimalne wymagania sprzętowo-aplikacyjne dla poczty elektronicznej:
a. dysponowanie przez Wykonawcę urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
b. dysponowanie przez Wykonawcę dostępem do nowoczesnej przeglądarki internetowej wspierającej HTML5, CSS3 i JavaScript,
c. posiadanie przez Wykonawcę konta poczty elektronicznej.
4. Komunikacja przy użyciu platformy zakupowej (w tym możliwość złożenia oferty), z zastrzeżeniem możliwości zadawania pytań do treści SWZ, wymaga przystąpienia przez Wykonawcę do postępowania. Szczegółowa procedura przystąpienia do postępowania, w tym procedura rejestracji konta Wykonawcy na platformie została określona w Dziale II Rozdziale 2 ust. 6 SWZ.
5. Data przekazania korespondencji:
a. platforma zakupowa – data jej wpływu na platformę zakupową (data, czas: hh:mm:ss) wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu,
b. poczta elektroniczna – data jej wprowadzenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby można było zapoznać się z jej treścią.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych jednorazowo:
a. platforma zakupowa – nie więcej niż 100 MB,
b. poczta elektroniczna – nie więcej niż 20 MB.
7. Możliwość zadania pytania do treści SWZ z pominięciem procedury przystąpienia do postępowania - skorzystanie z opcji "Zadaj pytanie" dostępnej na platformie zakupowej.
8. Wymagane lub dopuszczone postaci lub formy przekazywanych dokumentów zostały określone w Dziale II Rozdziale 2 ust. 10 - 14 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425 Waśniów, tel. .412646026, e-mail: sekretariat@gminawasniow.pl.
2. Dane inspektora ochrony danych osobowych: Tomasz Paprocki, e-mail: sekretariat@gminawasniow.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy Pzp.
5. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6. Niezależnie od postanowień ust. 5 powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
a. dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy, daty lub numeru referencyjnego bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b. do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c. do żądania od Zamawiającego, jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
8. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
a. prawo do usunięcia danych osobowych,
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c. określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: T.2710.33.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Waśniów”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. budowę budynku dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Waśniów oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem (dalej: budowa GOKiS) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
b. budowę budynku świetlicy dla mieszkańców miejscowości Sarnia Zwola i Wronów wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem (dalej: budowa Świetlicy) – w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
3. Realizacja budowy GOKiS będzie obejmowała w szczególności:
a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej (prawomocnej) decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ,
b. realizację wszystkich robót budowlanych niezbędnych do budowy budynku GOKiS wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie – na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z lit. a. powyżej i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
c. dostawę i montaż/instalację niezbędnego wyposażenia opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
4. Realizacja budowy Świetlicy będzie obejmowała w szczególności:
a. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej (prawomocnej) decyzji pozwolenia na budowę – na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ,
b. realizację wszystkich robót budowlanych niezbędnych do budowy budynku Świetlicy wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie – na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę zgodnie z lit. a. powyżej i zaakceptowanej przez Zamawiającego,
c. dostawę i montaż/instalację niezbędnego wyposażenia opisanego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
a. w zakresie budowy GOKiS – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Biblioteki Gminnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną w msc. Waśniów oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Waśniów” stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ,
b. w zakresie budowy Świetlicy – Program Funkcjonalno-Użytkowy dla budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną oraz wraz z niezbędnym wyposażeniem w msc. Sarnia Zwola, realizowanego w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie gminy Waśniów” stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71315300-2 - Usługi opomiarowania dla budownictwa

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

32342000-2 - Urządzenia głośnikowe

32343000-9 - Wzmacniacze

32344110-0 - System generowania głosu

39150000-8 - Różne meble i wyposażenie

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39110000-6 - Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części

38652100-1 - Projektory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami wskazanymi w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dot.:
A. zdolności finansowej lub ekonomicznej:

Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na poziomie nie mniejszym niż 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych.

W przypadku posiadania przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej wyrażonych w walucie innej niż waluta polska (waluta obca), Zamawiający przeliczy środki finansowe lub wartość zdolności kredytowej wyrażonych w walucie obcej na złote polskie według średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia dot. postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych,

B. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej:
a. jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych brutto,
oraz
b. jedną inwestycję polegającą na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych brutto, wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający wyjaśnia, że:
- użyte w warunku udziału w postępowaniu określenia „budynku użyteczności publicznej”, „budynku zamieszkania zbiorowego” i „budynku mieszkalnego wielorodzinnego” odpowiadają definicjom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony także w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych brutto (każda z inwestycji), wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj” (każda z inwestycji),
- nie uzna warunku udziału w postępowaniu za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie inwestycje polegające na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 złotych brutto (każda z inwestycji), jednak żadna z nich nie została wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania Wykonawcy wykluczeniu z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącym:
A. zdolności finansowej lub ekonomicznej Zamawiający wymaga złożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

B. zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wykazu inwestycji wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, formuły, w jakiej zostały wykonane, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowalne zostały wykonane, sporządzonego wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ – „Wykaz robót budowlanych”.
Do wykazu inwestycji, o których mowa powyżej Wykonawca załącza dowody określające, czy te inwestycje zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego inwestycje zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje żądania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 98ust. 2 PZP.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w:
a. pieniądzu,
b. gwarancjach bankowych
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer rachunku: 68 8507 0004 3008 8000 0026 0005, wskazując w tytule przelewu dane umożliwiające identyfikację zabezpieczanej oferty (określenie Wykonawcy i oznaczenie postępowania). Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 lit. b – d powyżej Wykonawca przekazuje w oryginale, w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem zachowania form prawnych wymaganych przez przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa.
6. Z treści wadium wnoszonego w formach, o których mowa w ust. 3 lit. b – d powyżej powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze żądanie Zamawiającego zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP. Wierzytelność z tytułu gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.
7. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw. z art. 266 PZP.
9. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 – 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone wraz z ofertą.
3. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają indywidualnie, w przypadku braku podstaw do wykluczenia – każdy z Wykonawców oraz w przypadku spełniania warunków udziału w postępowaniu – każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim wykazuje spełnienie warunku lub warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, z którego wynika, które roboty dostawy lub usługi wykona każdy z Wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Dziale IV Rozdziale 2 ust. 1. lit. B SWZ, tj. warunek dot. zdolności technicznej i zawodowej, za spełniony, w przypadku gdy co najmniej jeden z Wykonawców będzie posiadał doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na realizacji co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych brutto oraz co najmniej jednej inwestycji polegającej na budowie, nadbudowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego, o wartości nie mniejszej niż 1.500.000,00 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych brutto, wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający nie dopuszcza tym samym łączenia potencjałów Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w Projektowanych postanowieniach umownych stanowiących Załącznik nr 3 do SWZ, w szczególności w § 2 ust. 3 PPU. § 3 ust. 6 PPU, § 8 ust. 3 PPU, § 13 PPU i § 18 PPU.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wasniow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-06

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków pochodzących z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w obszarze inwestycyjnym: Infrastruktura turystyczna (Program).
2. Zasady realizacji Programu określają:
a. uchwała nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
b. Regulamin Naboru Wniosków o Dofinansowanie – Edycja nr 1 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.