eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwanowice Włościańskie › "Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu od 1 września 2022 do 28 lutego 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-07-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu od 1 września 2022 do 28 lutego 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Iwanowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ojcowska 11

1.5.2.) Miejscowość: Iwanowice Włościańskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-095

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@iwanowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przewóz dzieci i uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu od 1 września 2022 do 28 lutego 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f458a7f3-040d-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00006735/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci do szkół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,414325,igkr-271132022-przewoz-dzieci-i-uczniow-do-placowek-oswiatowych-na-terenie-gminy-iwanowice-wraz-z-za.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugiwanowice,m,400481,igkr271262021pm.html ; https://miniportal.uzp.gov.pl ; https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale 11 – Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których
zamawiający będzie się komunikował z Wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, a także
wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 22 SWZ– Obowiązki w zakresie przetwarzania danych
osobowych zgodnie z RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem
informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 22 SWZ– Obowiązki w zakresie przetwarzania danych
osobowych zgodnie z RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGKR.271.1.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż ulgowych biletów miesięcznych dla dzieci
dojeżdżających do oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy
Iwanowice w ramach świadczenia usługi regularnego przewozu osób na liniach
komunikacyjnych obejmujących miejscowości, z których dojeżdżają uczniowie z wyznaczonych
przystanków do placówek oświatowych na terenie Gminy Iwanowice i z powrotem we wszystkie
dni nauki szkolnej w okresie od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2022 r. zgodnie z kalendarzem
roku szkolnego 2022/2023, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2023-02-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Realizacja zamówienia w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2023 r.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Cena – waga 60 pkt,
Poziom emisji spalin – waga 20 pkt
Rok produkcji pojazdu – waga 20 pkt
1) Kryterium Cena – „C” rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie spośród ofert ocenianych przyzna 60 pkt., a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
C = ( Cnaj/Co ) x 60 pkt
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie
Cnaj – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Co - cena brutto badanej oferty
2) Kryterium Poziom emisji spalin – „E” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty, według poniższych zasad:
Zamawiający przyzna za dysponowanie pojazdem przeznaczonym do realizacji zamówienia spełniającym normę:
EURO 4 – 0 pkt
EURO 5 – 10 pkt
EURO 6 – 20 pkt
Punktacja dla powyższego kryterium będzie liczona jako iloraz sumy punktów uzależnionych od normy emisji spalin pojazdów zaproponowanych do realizacji danej części zamówienia przez liczbę pojazdów przewidywaną dla zamówienia.
Uwaga: Wszystkie pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą być wyposażone w silnik spełniający normy spalin co najmniej EURO 4. Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym poziomu emisji spalin, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje pojazdy o normie spalin Euro 4 i otrzyma – otrzyma 0 pkt
3) Kryterium rok produkcji pojazdów – „R” będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w Formularzu oferty, według poniższych zasad:
Zamawiający przyzna za dysponowanie pojazdem przeznaczonym do realizacji zamówienia z roku produkcji:
2011 lub starszy – 0 pkt
2012 – 2 pkt
2013 – 4 pkt
2014 – 6 pkt
2015 – 8 pkt
2016 – 10 pkt
2017 – 12 pkt
2018 – 14 pkt
2019 – 16 pkt
2020 – 18 pkt
2021 i 2022 – 20 pkt
Punktacja dla powyższego kryterium będzie liczona jako iloraz sumy punktów uzależnionych od roku produkcji samochodów zaproponowanych do realizacji zamówienia przez liczbę samochodów przewidywaną dla zamówienia.
Uwaga: Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu ofertowym roku produkcji, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje pojazdy o roku produkcji 2010 lub starszym i otrzyma – otrzyma 0 pkt
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która spełni wszystkie postawione w SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przygnanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C + E + R
gdzie:
P - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium ceny
E - liczba punktów w kryterium poziom emisji spalin
R – liczba punktów w kryterium rok produkcji pojazdu
3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje niezwłocznie wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 253 ustawy.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisku, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawcy, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacje,
2) Wykonawcach, których oferty są odrzucone,
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Poziom emisji spalin

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2240).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi spełniać wykonawca który będzie realizował zakres zamówienia, z którym wiąże się obowiązek posiadania licencji;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na przewozie dzieci do placówek oświatowych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdów, świadczonej w sposób ciągły w okresie minimum 4 miesięcy.
W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku wiedza i doświadczenie.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek musi spełniać co najmniej jeden wykonawca.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
b) Wykonawca musi wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do czynności, jakie zostaną im powierzone, tj.:
- co najmniej 4 kierowców posiadających co najmniej 4 miesięczne doświadczenie w przewozie osób,
- co najmniej 4 opiekunów, posiadających przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Ze względu na specyfikę świadczonej usługi (konieczność opieki nad dziećmi bezpośrednio w trakcie przewozu) osobą sprawującą opiekę nad dziećmi nie może być kierowca pojazdu dokonującego przewozu dzieci.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
c) Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia, w szczególności:
co najmniej 4 autobusami spełniającymi warunki określone w Opisie przedmiotu zamówienia (zał. 1 do SWZ), z możliwością przewozu min. 52 pasażerów, w tym co najmniej 33 miejscami siedzącymi.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodowa, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, ze wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca składa:
1) aktualną licencję zezwalająca na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2240)
2) wykaz usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie,
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Rozdział 10 – Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej umowie oraz dopuszczalnych na podstawie obowiązujących przepisów.
2. Dopuszczalna jest zmiana Umowy dotycząca zmniejszenia liczby dzieci objętych przewozem, a także odpowiednio zmniejszenia wartości Umowy wskazanej w §7 ust. 1 pkt 1, w przypadku ustania potrzeby wykonania usługi dla danego dziecka/placówki w okresie obowiązywania Umowy na skutek okoliczności niezależnych od Zamawiającego (np. na skutek wyprowadzki dziecka, rezygnacji z usługi przez rodzica / opiekuna);
3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności z zastrzeżenie §6 ust. 3 i §13 ust. 4.
4. Wykonanie dodatkowych usług w stosunku do objętych przedmiotem Umowy (dla większej liczby dzieci lub dodatkowych / innych przewozów) wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego na wykonanie tych usług określającej zarówno zakres, ilość i przedmiot usług dodatkowych, jak i wysokość wynagrodzenia za te usługi, wyrażonej poprzez zlecenie w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) wykonania tych usług Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonanie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług dodatkowych bez uzyskania przez Wykonawcę uprzedniego zlecenia ich wykonania przez Zamawiającego zgodnie ze zdaniem poprzedzającym:
1) będzie skutkowało brakiem zapłaty przez Zamawiającego za te usługi;
2) Wykonawca zrzeka się względem Zamawiającego wszelkich roszczeń o zapłatę odszkodowania czy wynagrodzenia za te usługi.
5. Jeżeli w okresie realizacji zamówienia liczba dzieci, dla których Zamawiający jest zobowiązany zapewnić usługę dowozu zgodnie z obowiązującymi przepisami, ulegnie zwiększeniu w stosunku do liczby dzieci objętej zamówieniem, w szczególności na skutek zgłoszenia dziecka przez uprawnioną osobę w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania takich dodatkowych w tym zakresie, z zachowaniem postanowień ustępu poprzedzającego. W takim wypadku wynagrodzenie (stawki jednostkowe) za usługi dodatkowe będzie odpowiadało wynagrodzeniu (stawkom jednostkowym) określonemu w zał. nr 2 do

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-26 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.