eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kalisz › Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie powiatu kaliskiegoOgłoszenie z dnia 2022-07-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie powiatu kaliskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KALISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854636

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Świętego Józefa 5

1.5.2.) Miejscowość: Kalisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 625014200

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat.kalisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.kalisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Oznakowanie poziome dróg powiatowych na terenie powiatu kaliskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7709f64-035a-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00256524

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039639/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Oznakowanie poziome dróg powiatowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7709f64-035a-11ed-9a86-f6f4c648a056

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ oraz załączników do zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
7. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości, widoczne są po po zalogowaniu w podglądzie postępowania, w zakładce „komunikacja”.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
9. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
10. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zdp@powiat.kalisz.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie Powiat Kaliski - Starosta Kaliski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz, nr tel. (62) 501-43-01, email: starosta@powiat.kalisz.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: tel. (62)5014233,
email: iod@powiat.kalisz.pl, adres do korespondencji - Starostwo Powiatowe w Kaliszu Plac Świętego Józefa 5, 62-800 Kalisz.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych,
b) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 r. poz. 164).
4) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez czas trwania umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji postępowania lub umowy zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres w jakim Zamawiający zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o:
a) przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),
b) przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.),
c) przepisy właściwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiającego.
6) Dane osobowe pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ustawy Pzp.
8) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie jest obowiązkowe ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych. Konsekwencje niepodania określonych w tych przepisach danych wynikają z ustawy Pzp np. brak możliwości udziału w postępowaniu.
9) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dane osobowe mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
10) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują osobie, której dane dotyczą następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub jego załączników,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
13) Prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i uzupełnienia podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na odnowieniu istniejącego oznakowania poziomego w kolorze białym i czerwonym oraz wykonaniu nowego oznakowania poziomego w kolorze białym i czerwonym wraz z trasowaniem. Oznakowanie należy wykonać farbą przeznaczoną do wykonywania oznakowań poziomych na jezdniach bitumicznych, placach, parkingach itp. o trwałości minimum 8 miesięcy, przy użyciu sprzętu mechanicznego dopuszczonego do pracy na drogach, zgodnie z obowiązującymi przepisami w technologi cienkowarstwowej z zastosowaniem szklanych mikrokulek refleksyjnych.
2. Roboty określone w Etapie I dotyczące przejść dla pieszych, należy rozpocząć niezwłocznie po protokólarnym przekazaniu placu budowy przez przedstawiciela Zamawiającego, który przekaże go Wykonawcy w terminie trzech dni od daty zawarcia umowy wraz z zakresem robót i należy wykonać w terminie określonym w ust. VIII pkt 1, natomiast zakres robót określony w Etapie II będzie zlecany Wykonawcy odrębnie, zleceniami częściowymi, wg bieżących potrzeb Zamawiającego. Pierwsze zlecenie częściowe będzie wystawione w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Terminy realizacji zleceń częściowych mogą zazębiać się z realizacją robót określonych w Etapie I.
3. W zleceniach częściowych Zamawiający określi zakres robót, miejsce wykonania tych robót, ceny jednostkowe robót, wartość łączną robót netto i brutto oraz termin wykonania zlecenia częściowego. Termin wykonania zlecenia częściowego będzie ustalany w porozumieniu z Wykonawcą robót. W przypadku niemożności ustalenia wspólnego stanowiska, termin ten wynosić będzie 30 dni roboczych, licząc od dnia przekazania placu budowy.
4. Za wykonanie Etapu I oraz za wykonanie każdego zlecenia częściowego, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie zgodnie z zapisami § 6 Istotnych postanowień umowy.
5. Szacunkowe ilości robót podane w formularzu kosztorysu ofertowego oraz wartość brutto podana przez Wykonawcę za wykonanie całości zamówienia służą jedynie do porównania ofert w celu wyboru Wykonawcy na podstawie najkorzystniejszej oferty. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy obliczone będzie zgodnie z § 6 Istotnych postanowień umowy w oparciu o ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości (proporcji) poszczególnych robót określonych w kosztorysie ofertowym. Zmiana ta będzie polegać na możliwości zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości robót, zamawianych w trakcie realizacji umowy, w ramach wartości maksymalnej kwoty, określonej w umowie, jaka może być wydatkowana na realizację przedmiotowego zamówienia. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto). Zamawiający zastrzega sobie również prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy do 60% wartości umowy brutto. Niewykorzystanie przez Zamawiającego 40% wartości umowy brutto nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania zamówienia.
6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia osób na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.
1) Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem zakresu zamówienia, czyli pracowników fizycznych, kierowców środków transportu operatorów maszyn i urządzeń.
2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.
3) W terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz zatrudnionych osób zawierający oświadczenie Wykonawcy, że wskazane osoby wykonujące czynności określone w pkt. 2 zatrudnione są na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). Wykaz powinien zawierać co najmniej imiona i nazwiska pracowników, informacje dotyczące rodzaju umowy o pracę i zakresu wykonywanych czynności.
4) Ponadto w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopie umów o pracę zanonimizowanych, w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami „RODO” (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (to jest w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji.
5) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogu i dokonania ich oceny,
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robót,
c) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzanie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6) Sankcje z tytułu niespełnienia wymogu, o którym mowa w ppkt 1:
a) w przypadku nie złożenia wykazu zatrudnienia w terminie o którym mowa w pkt. 3, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,1 % kwoty o której mowa w § 6 ust. 5 Istotnych postanowieniach umowy za każdy dzień opóźnienia,
b) za oddelegowanie osoby do wykonywania czynności wskazanej w pkt 2 niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,1% kwoty o której mowa w § 6 ust. 5 Istotnych postanowieniach umowy za każdy stwierdzony przypadek.
7. Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie. W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ i jej załącznikach.
8. We wszystkich zapisach SWZ oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów i ilość – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej).
Wskazane w kosztorysie ofertowym/dokumentacji projektowej nazwy materiałów/producentów poprzedzone wyrazem „np.” mają jedynie charakter przykładowy. Zaoferowanie produktu innego w takim przypadku, nie wymaga złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych.
9. Kod opisujący przedmiot zamówienia, zgodnie z CPV: 45233140-2.
10. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji jakości na okres, co najmniej 8 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
1) Kryterium „cena” – 60%. Sposób oceny: oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów w kryterium „cena”, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru:
AC = CN/CB x 60 punktów
gdzie:
AC – wyliczona ilość punktów dla badanej oferty w kryterium „cena”
CN – cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert,
CB – cena w ofercie badanej,
2) Kryterium „przedłużenie okresu gwarancji” – waga 40%. Sposób oceny: Wykonawca może przedłużyć minimalny okres gwarancji wskazany przez Zamawiającego który wynosi 8 miesięcy.
W kryterium „przedłużenie okresu gwarancji” oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:
a) przedłużenie okresu gwarancji o 2 miesiące – 20 punktów przyznanych,
b) przedłużenie okresu gwarancji o 4 miesiące – 40 punktów przyznanych,
Wykonawca może zaproponować przedłużenie terminu gwarancji jedynie o okres: 2 lub 4 miesiące. Okres wydłużenia gwarancji tyczy się całości zamówienia.
W przypadku nie wypełnienia oferty w zakresie przedłużenia okresu gwarancji lub wskazanie innego okresu niż 2 lub 4 miesiące, oferta otrzyma 0 pkt w tym kryterium, a Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie przedłużył okresu gwarancji.
2. Zamawiający spośród ofert niepodlegających odrzuceniu wybierze najkorzystniejszą, która otrzyma najwięcej punktów obliczonych według poniższego wzoru:
AB = AC + F
gdzie:
AB – wyliczona ilość punktów przyznana badanej oferty,
AC – ilość punktów w kryterium cena, przyznana badanej ofercie,
F – ilość punktów za przedłużenie okresu gwarancji, przyznana badanej ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca sporządza ofertę na Formularzu ofertowym. Ponadto wraz z formularzem oferty Wykonawca składa oświadczenia, o których mowa w ust. XIII pkt 1 SWZ oraz wymienione poniżej dokumenty i oświadczenia:
1) Kosztorys ofertowy z cenami netto za wykonanie robót. Ceny jednostkowe należy wpisać we wszystkich pozycjach kosztorysowych, należy obliczyć wartość robót w poszczególnych pozycjach kosztorysowych na podstawie podanego orientacyjnego zakresu (ilości) robót, sumę wartości robót netto, podatek VAT i ogólną wartość brutto robót stanowiącą cenę zamówienia (dla porównania ofert). Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy ściśle wg Załącznika nr 1 do SWZ przy zachowaniu tej samej kolejności pozycji, tych samych opisów robót w poszczególnych pozycjach i ilości przyjętych robót. Oferowane ceny jednostkowe zastosowane w kosztorysie ofertowym będą zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z poszczególnych pozycji Kosztorysu ofertowego oraz specyfikacji warunków zamówienia i własnej kalkulacji. Kosztorys należy tak sporządzić, aby cena końcowa odpowiadała cenie oferty.
2) pełnomocnictwo, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. XVII pkt 10 SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy),
4) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (jeśli dotyczy),
5) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy),
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, jaką część zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w ust XIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, w stosunku do żadnego z nich nie mogą istnieć podstawy do wykluczenia, określone w ust. X SWZ.
6. Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej z Wykonawcą Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych w § 7 i w § 10 ust. 2 Istotnych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-02 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2028-08-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2022 r. w tym:
1. Etap I - wykonanie oznakowania dotyczącego przejść dla pieszych do dnia 31 sierpnia 2022 r.
2. Etap II - wykonanie pozostałej ilości oznakowania poziomego na podstawie zleceń częściowych do dnia 30 września 2022 r.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.