eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przesmyki › Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturzeOgłoszenie z dnia 2022-07-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZESMYKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582569

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 13

1.5.2.) Miejscowość: Przesmyki

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-109

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@przesmyki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.przesmyki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f7109887-fb78-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00255666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00043683/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00237244/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKIZp.271.11.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Zamówienie dotyczy projektu - „Energia solarna przyszłością energetyczną w edukacji i kulturze”.
2 Zamówienie jest dofinansowane w ramach Programu Polski Ład.
3 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest montaż wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 5 instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Przesmyki o łącznej mocy do 48 kW, w lokalizacjach:
1) Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach, Przesmyki, ul. Kościuszki 4 – instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przesmykach, Przesmyki, ul. 11 listopada 5 instalacja fotowoltaiczna o mocy do 8 kW;
3) Zespół Szkół w Łysowie, Łysów 89 - instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;
4) Zespół Szkół w Przesmykach, Przesmyki, ul. Narutowicza 18 – instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;
5) Gminny Ośrodek Kultury w Przesmykach, Przesmyki, ul. 1 Maja 1 – instalacja fotowoltaiczna o mocy do 10 kW;

Zamówienie obejmuje:
1) opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania,
2) zakupienie niezbędnych materiałów i zrealizowanie dostawy,
3) wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i montażowych,
4) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbędnej do prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkownika,
4 Wykonawca wykona w ramach zamówienia (o ile wymagane) następujące prace:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania obejmującej projekty budowlane z branży elektrycznej wraz z wymaganą dokumentacją wykonawczą.
2) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, niezbędnych do prowadzenia prac budowlanych.
3) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4) Wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.).
5) Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego.
6) Zakup niezbędnych materiałów i zrealizowanie ich dostawy.
7) Wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w projektach.
8) Wykonanie i dostarczeniu dokumentacji powykonawczej niezbędnej do prawidłowego użytkowania instalacji przez użytkowników,
9) Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym.
5 UWAGA: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu wykonania zadania znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) w formacie PDF (dalej: PFU) – stanowiący załącznik nr 1 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie prowadzonego postępowania Zamawiający powziął informację, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wybór Wykonawcy zgodnie z ustawą PZP i przesłankami dotyczącymi kryteriów oceny ofert wskazanymi w art. 241 ustawy PZP, a co za tym idzie zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy z Wykonawcą.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.