eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny i obłożeń jednorazowychOgłoszenie z dnia 2023-06-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny
i obłożeń jednorazowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.GROMKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000290469

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Koszarowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 51-149

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: abolewska@szpital.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_gromkowskiego

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych oraz bielizny
i obłożeń jednorazowych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a591ff75-9249-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: TP 03/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek z zawartością srebra nanokrystalicznego, aktywny wobec MRSA i VRE, działający bakteriobójczo i bakteriostatycznie przez okres minimum 3 dni aplikacji, struktura materiału elastyczna, rozciągliwa, umożliwiająca swobodny przepływ płynu wysiękowego, z możliwością zastosowania jako środek uzupełniający w terapii podciśnieniowej.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 16459,85 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek z poliuretanu na rolce. Klej akrylowy (hypoalergiczny) równomiernie naniesiony na całą powierzchnię przylepną. 2 warstwy zabezpieczające. Górny aplikator z miarką metryczną dzielony na 2 równe części. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy I

Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 3965,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Paroprzepuszczalny, przeźroczysty opatrunek w aerozolu, wodoszczelny a 240 ml
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 505,44 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Samoprzylepny pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Warstwę przylepną na całej powierzni opatrunku stanowi żel sylikonowy.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 197,64 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czysty, amorficzny hydrożel ( karboksymetyloceluloza + glikol propylenowy + H2O) do oczyszczania ran - sterylny. Opakowanie (dozownik umożliwiający łatwe nanoszenie żelu nawet w trudno dostępne rany) 15 g
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 2592 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek piankowy w kształcie kieszonki - sterylny.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 11340 PLN

Część 7

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Samoprzylepny, sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności; dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Klej – akrylowy naniesiony na całą powierzchnię opatrunku.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 55717,20 PLN

Część 8

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra. Przeznaczony na rany zakażone o obfitym lub umiarkowanym wysięku.

Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 8850,60 PLN

Część 9

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny, nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej. Przeznaczony na rany o obfitym lub umiarkowanym wysięku.

Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 637,20 PLN

Część 10

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek z gazy z parafiną na rany powierzchniowe, sterylny.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 369,36 PLN

Część 11

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek sterylny - z luźno utkanej gazy nasyconej 0,5% r-rem octanu chlorcheksydyny i parafiną. Przeznaczony do ran zakażonych. Wymiary 10cm x 10cm.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 194,40 PLN

Część 12

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miękki opatrunek włókninowy, łatwo dostosowujący się do kształtu rany o dużych właściwościach chłonnych. W kontakcie z wysiękiem tworzy delikatny opatrunek żelowy, może pozostać w ranie do 7 dni.

Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 209,79 PLN

Część 13

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek wykonany z dzianiny wiskozowej o niskiej przywieralności; impregnowany glikolem polietylenowym, zawierający 10% jodopowidon, 1% czystego jodu. Przeznaczony do ran zakażonych oraz narażonych na zakażenie.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1282,50 PLN

Część 14

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Opatrunek wykonany w technologii lipidokoloidowej zawierającej cząsteczki nanooligosacharydów (TLC–NOSF) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej
z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan)."
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 712,80 PLN

Część 15

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Opatrunek wykonany w technologii TLC (lipidokoloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się
wysoką chłonnością,
kohezyjnością i właściwościami
hydro-oczyszczającymi
(poliakrylan)
"
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1224,16 PLN

Część 16

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) w postaci taśmy. Opatrunek w kontakcie z wysiękiem żeluje go, w celu skuteczniejszej absorpcji.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 207,36 PLN

Część 17

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i wycięciem obejmującym cewnik, 2 szerokie (min. 2cm) aplikatory z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, opakowanie folia-papier. Wyrób medyczny klasy III.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 904,50 PLN

Część 18

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Bakteriobójczy, sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny ze wzmocnionym rozciągliwą włókniną obrzeżem i dwoma wycięciami, z ramką, metką i paskiem mocującym, opakowanie folia-papier. Wyrób medyczny klasy III.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 44104,50 PLN

Część 19

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej (naniesionym siateczkowo), wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, 2 szerokie aplikatory, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane
potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 146880 PLN

Część 20

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z podwójnym klejem na części włókninowej i foliowej naniesionym siateczkowo, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa.

Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane
potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1400,11 PLN

Część 21

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie OPIS PRODUKTU
21a Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul u dzieci i noworodków, ramka otaczająca cały opatrunek, zaokrąglone brzegi, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej. Wyrób medyczny klasy IIa.
21b Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, proste wycięcie na port pionowy, 2 włókninowe paski mocujące, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane
potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 759,24 PLN

Część 22

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych, proste wycięcie na port pionowy,metka, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 31212 PLN

Część 23

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przylepiec chirurgiczny, w 100% z włókniny poliestrowej, hypoalergiczny, perforowany na całej powierzchni. Możliwość precyzyjnego dzielenia bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, oddychający, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 38,62 PLN

Część 24

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przylepiec opatrunkowy na białej włókninie, półelastycznej o wysokiej przylepności, z pionową perforacją co 5cm dla łatwego dzielenia bez konieczności używania nożyczek, bez papieru podkładowego, z klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, na rolce
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 5312,95 PLN

Część 25

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie OPIS PRODUKTU
25a Plaster po-iniekcyjny z hypoalergicznym klejem akrylowym z włókniny wiskozowo - polipropylenowej (90% + 10%), wkład chłonny zabezpieczony przed przywieraniem, pokryty mikroperforowaną folią polietylenową (100%), bez zawartości lateksu, opakowany w kartonik.
25b
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 5400 PLN

Część 26

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przylepiec ze sztucznego jedwabiu z hypoalergicznym, syntetycznym klejem kauczukowym lub akrylowym, podłoże zapobiegające maceracji skóry i pozwalające swobodnie oddychać ( z włókien octanu celulozy); hydrofobowy, struktura umożliwiająca przerwanie go w ręku.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 584,76 PLN

Część 27

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, perforowany na całej powierzchni umożliwiającej dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, elastyczny z wodoodpornym klejem akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku

Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 4529,52 PLN

Część 28

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przylepiec włókninowy z hypoalergicznym, syntetycznym klejem kauczukowym lub akrylowym do mocowania całej powierzchni opatrunku, przepuszczalny dla powietrza i pary wodnej; łatwo i bezboleśnie się odkleja nie pozostawiając śladów na skórze.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 183,87 PLN

Część 29

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie OPIS PRODUKTU
29a "Przylepiec włókninowy z hypoalergicznym, syntetycznym klejem kauczukowym lub akrylowym, struktura umożliwiająca przerwanie go w ręku.
"
29b
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 2606,26 PLN

Część 30

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Plaster jałowy; hypoalergiczny z centralnym opatrunkiem pokryty syntetycznym klejem kauczukowym lub akrylowym, wykonany z elastycznej, porowatej włókniny (100% poliester); centralny wkład chłonny zabezpieczony przed przytwierdzeniem do ran - pokryty mikroperforowaną folią polietylenową (mikrosiateczką), wykonany z włókniny wiskozowo -propylenowej (90% + 10%). Zaokrąglone brzegi; szeroka zakładka papieru ochronnego umożliwiająca łatwą aplikację w rękawicach ochronnych.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 10089,90 PLN

Część 31

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek jałowy, włókninowy (100% poliester), w pełni hypoalergiczny oraz niecytotoksyczny z dodatkową warstwą chłonną (zabezpieczoną przed przywieraniem do rany) - do mocowania wenflonów z syntetycznym klejem kauczukowym lub akrylowym; zabezpieczony paskami papieru ułatwiającymi aplikację; zaokrąglone brzegi op. a'50szt (lub większe max 150szt – Wykonawca odpowiednio przeliczy).
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 8640 PLN

Część 32

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Samoprzylepne paski do bezurazowego zamykania ran. Wykonane z porowatego, włókninowego podłoża, wzmocnionego włókninami poliestrowymi dla dodatkowej wytrzymałości, pokrytego hypoalergicznym klejem. Umożliwiają zamykanie krawędzi rany bez konieczności zakładania szwów. Bardzo cienkie i elastyczne, dopasowują się do kształtu ciała.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 216 PLN

Część 33

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Folia chirurgiczna bakteriobójcza, wykonana z poliestru, grubości 0,025 mm, z klejem akrylowym zawierającym jodofor, z którego jest uwalniany jod cząsteczkowy o działaniu bakteriobójczym; oddychająca, rozciągliwa, niepalna. Wyrób medyczny klasy III, certyfikat CE.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1535,76 PLN

Część 34

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylny, bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny (skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie).
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 2430 PLN

Część 35

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, nawilżający, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny, skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 4989,60 PLN

Część 36

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy, wspomaga oczyszczanie się rany i zapewnia wilgotne środowisko, zapobiega maceracji skóry wokół rany, przylepny, barierowy dla płynów oraz wirusów i bakterii, może pozostawać na skórze do 7 dni.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 19749,74 PLN

Część 37

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cienki absorpcyjny opatrunek hydrokoloidowy, owalny, wspomaga oczyszczanie się rany i zapewnia wilgotne środowisko, zapobiega maceracji skóry wokół rany, przylepny, barierowy dla płynów oraz wirusów i bakterii, może pozostawać na skórze do 7 dni.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 3980,34 PLN

Część 38

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek alginianowy z włókna alginianu wapnia do ran trudno gojących się, wspomagający proces oczyszczania rany, absorbujący wydzielinę, utrzymujący wilgotne środowisko, miękki, sterylny, pakowany pojedynczo.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1927,80 PLN

Część 39

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opatrunek alginianowy z włókna alginianu wapnia, zawierający jony srebra, działa bakteriobójczo, do ran z ryzykiem infekcji lub zainfekowanych, absorbujący wydzielinę (nierozwarstwiający się podczas usuwania z rany), sterylny.
UWAGA - wymagany klej hypoalergiczny. Dla w/w opatrunków poliuretanowych wymagane potwierdzenie bariery folii dla wirusów od 28nm.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 14040 PLN

Część 40

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRODUKTU
"Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej gazowy z miękkim, wyściełanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego.
""Zestaw zabezpieczający ranę do terapii podciśnieniowej piankowy z miękkim wyściełanym kanałem, kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego.

""Łącznik Y – konektor do połączenia dwóch drenów (stosowany w leczeniu ran mnogich u jednego pacjenta)
"
"Szczelny kanister z substancją żelującą wysięk oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym.
Przewód kanistra łączący z opatrunkiem, zakończony bezpiecznym złączem. Kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego.*"

"Kanister do gromadzenia wydzieliny z rany z środkiem żelującym kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego* *
"

"Port z miękkim, wyściełanym drenem kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego*.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

*zamawiający posiada urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran typu Renasys Touch.
* *zamawiający posiada urządzenie do podciśnieniowej terapii leczenia ran typu Renasys GO.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 34797,60 PLN

Część 41

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gaza 100% bawełniana niejałowa 17nit.90cmx100m; opakowana w folię lub papier– max 5 opakowań w kartonie zbiorczym.
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 21600 PLN

Część 42

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Gaza opatrunkowa 100% bawełna – jałowa; 17nit. sterylizowana parą wodną, bielona bezchlorowo, opakowanie pośrednie folia
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 9992,16 PLN

Część 43

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompresy gazowe niejałowe ze 100%gazy bawełnianej,bez luźnych nitek,podwijane brzegi 13nit.8w.
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 56907,36 PLN

Część 44

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Kompresy gazowe jałowe ze 100% gazy bawełnianej, 17nit.8w; sterylizowane parą wodną, brzegi podwinięte bez luźnych nitek, opakowane folia-papier, opakowanie pośrednie a 50 sztuk (lub 25 sztuk – Wykonawca odpowiednio przeliczy) ; z etykietą pośrednią, etykieta jednostkowa, pośrednia i zbiorcza zawierająca informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numeru serii i daty przydatności do użycia.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 135972 PLN

Część 45

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompresy gazowe jałowe* ze 100% gazy bawełnianej, z wszytą na całej długości nitką radiacyjną 12w 17nit. 10X10cm. Wykonane z gazy bielonej bezchlorowo, sterylizowane parą wodną, brzegi podwójnie zakładane typu ES. Pakowane po: 2 x 10szt lub odpowiednio 4 x 10szt – gdzie każde 10 sztuk kompresów przewiązane banderolą papierową lub nitką; opakowanie folia-papier. Opakowanie pośrednie - dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy. Opakowanie zbiorcze zawiera informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia.

Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 7244,64 PLN

Część 46

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompresy gazowe jałowe* ze 100% gazy bawełnianej, z wszytą na całej długości nitką radiacyjną 12w 17nit. 5X5cm. Wykonane z gazy bielonej bezchlorowo, sterylizowane parą wodną, brzegi podwójnie zakładane typu ES, opakowanie folia-papier. Opakowanie pośrednie - dodatkowe opakowanie foliowe zawartości kartonu zbiorczego pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe zawierające dodatkowe 2 etykiety transferowe typu TAG znajdujące się na zewnętrznej powierzchni opakowania jednostkowego, zawierające co najmniej: nazwę i rozmiar wyrobu, ilość nitek i warstw, ilość sztuk, numer serii, datę ważności oraz nazwę wytwórcy. Opakowanie zbiorcze zawiera informacje identyfikujące produkt z podaniem nazwy wytwórcy, numer serii i daty przydatności do użycia.
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 734,40 PLN

Część 47

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Lignina bielona bez użycia związków chloru, płaty 40x60 cm (+/-1,5 cm) a 5 kg pakowane w folię a następnie w karton max. (3x5kg), gramatura pojedynczej warstwy minimum 36 g/m2, zdolność absorpcji wody min. 12 g/g; czas tonięcia min. 2 s; struktura „lekko karbowana”.
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 50673,60 PLN

Część 48

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wata opatrunkowa a'500g (70%bawełna,30%wiskoza)
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 75,60 PLN

Część 49

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wszytą na całej długości nitką radiacyjną, wymiar gotowego produktu 14,7 mm x 7,5 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych.
Jałowe tampony z 24 nitkowej gazy w kształcie fasolki z wszytą na całej długości nitką radiacyjną, wymiar gotowego produktu 25,4 mm x 13,2 mm, pakowane w kartonik ; 5 przegródek po 2 szt (a'10 szt). Podwójna karta kontrolna w postaci naklejki. Opakowanie papierowe pudełko + blister. Podwójny system etykiet kontrolnych.
Zamawiający oczekuje aby wszystkie opatrunki jałowe były klasyfikowane jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny w klasie IIa, według reguły 7.

Zamawiający oczekuje, aby wszystkie opatrunki z gazy były produkowane zgodnie z wymogami EN 14079.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 582,12 PLN

Część 50

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie OPIS PRODUKTU
50a Jałowe serwety operacyjne 20nit. 4 warstw, sterylizowane parą wodną; serwety po wstępnym technologicznym praniu(lub gaza z której są wykonane), 45x45cm pakowane a '5szt. z wszytym elementem radiacyjnym na całej długości i tasiemką zabezpieczoną przed oderwaniem. Opakowanie folia-papier z możliwością łatwego otwierania oraz z podwójnym systemem etykiet kontrolnych
50b Jałowe serwety operacyjne 20nit. 4 warstw, sterylizowane parą wodną; serwety po wstępnym technologicznym praniu (lub gaza z której są wykonane), 45x45cm pakowane a'2szt. z wszytym elementem radiacyjnym na całej długości i tasiemką zabezpieczoną przed oderwaniem. Opakowanie folia-papier z możliwością łatwego otwierania oraz z podwójnym systemem etykiet kontrolnych

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 3367,98 PLN

Część 51

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opaska podtrzymująca dziana, 100% wiskoza, pojedynczo pakowana o: minimalnej masie 4,8g dla szerokości: 5cm, minimum 9g dla szerokości 10cm, minimum 14g dla szerokości 15cm.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 6858,00 PLN

Część 52

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Opaska elastyczna tkana, pakowana pojedynczo; skład: >60% bawełna, >30% jedwab poliamidowy; przędza elastomerowa
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 4432,32 PLN

Część 53

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowy, siatkowy rękaw opatrunkowy o zwiększonej elastyczności poprzecznej, puszystej strukturze i małych (lub maksymalnie średnich oczkach), z możliwością przycinania (nie strzępi się). Do podtrzymywania opatrunków, wszelkiego rodzaju i wielkości, szczególnie na stawach, stożkowatych i zaokrąglonych częściach ciała oraz na ranach i w miejscach narażonych na ucisk. Skład: przędza szczepiona z przędzy poliuretanowej 15% i poliamidowej 85%.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 4261,14 PLN

Część 54

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chusta trójkątna x 1 szt
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 34,99 PLN

Część 55

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sterylna osłona w kształcie prostokątnego worka na głowicę aparatu RTG; wykonana z przeźroczystej folii, zakończona gumką i taśmami do mocowania osłony. Pełne oznaczenie opakowania zbiorczego pośredniego oraz jednostkowego.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie parametry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 135,43 PLN

Część 56

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowa bluza – ocieplacz na blok operacyjny - z długimi rękawami, z lekkiej miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 50g/m2. Bluza posiada dwie kieszenie w okoliczch bioder oraz ściągacz. Materiał niskopylący, odporny na rozerwanie, oddychający. Produkt zgodny z normą PN EN 13795.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie parametry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 73,01 PLN

Część 57

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowa bluza – ocieplacz na blok operacyjny - z długimi rękawami, z lekkiej miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 50g/m2. Bluza posiada dwie kieszenie w okoliczch bioder oraz ściągacz. Materiał niskopylący, odporny na rozerwanie, oddychający. Produkt zgodny z normą PN EN 13795.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie parametry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1944 PLN

Część 58

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uchwyt typu rzep o wymiarach 2,5cm (+/- 0,5 cm) x 30cm (+/- 7 cm), pakowany pojedynczo.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie parametry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 285,12 PLN

Część 59

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowy, 3-warstwowy koc do okrycia pacjenta z miękkiego, oddychającego, pikowanego wraz z przeszyciami na całej powierzchni materiału. Skład: wewnątrz 100% polyester + zewnętrzne warstwy włókniny PP. Wymiary minimum 110x200cm.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie parametry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1123,20 PLN

Część 60

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Maska chirurgiczna jednorazowa, trójwarstwowa z gumką – wykonana z hypoalergicznych materiałów, niepyląca, wysoki współczynnik filtracji bakteryjnej >=98%, zgodna z normą PN-EN 14683. Pakowane po 50 szt.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie parametry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 21168 PLN

Część 61

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Czepek posiada wydłużoną część tylną ze ściągaczem, brak ściągacza na czole. Gramatura warstwy nie chłonnej min. 35g/m2. Opakowanie 50 szt. (lub inne – Wykonawca odpowiednio przeliczy max 150 szt. w op.).
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie parametry

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1117,80 PLN

Część 62

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki,wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. Całkowita gramatura min. 25g/m2. Pakowany po 100 szt. (lub inne – Wykonawca odpowiednio przeliczy max 200 szt. w op.).
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1208,30 PLN

Część 63

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fartuch z flizeliny, gramatura minimum 20g/m2, kolor zielony, niebieski lub innym zaakceptowany przez Zamawiającego; ze ściągaczem przy mankietach lub z rękawem zakończonym elastyczną gumką, rozmiar uniwersalny lub „L”.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 27583,20 PLN

Część 64

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Ochraniacze na obuwie foliowe
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 648 PLN

Część 65

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 "Zestaw opatrunkowy do terapii podciśnieniowej, kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego.
"
2
3
4 Zbiornik z żelem 1000 ml
5 Opatrunek brzuszny
*Zamawiający oczekuje pełnej kompatybilności z posiadanym urządzeniem do podciśnieniowej terapii leczenia ran typu VAC Ulta i INFO VAC
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 10017 PLN

Część 66

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Chłonne sterylne ręczniki celulozowe do osuszania rąk o wymiarze minimum 33x33cm; pakowane x 1szt.; gramatura podstawowa minimum 55g/m2. Opakowanie typu folia-papier.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 241,92 PLN

Część 67

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jednorazowe prześcieradła ochronne, wzmocnione, z papieru/bibuły ze spodem wykonanym z folii PE lub z włókniny polipropylenowej i folii PE + PP. Wzmocnienie włóknem, zapewniające większą trwałość i ochronę przed przeciekaniem. Gramatura minimum 30g/m2. Szybko wchłaniające wodę i chroniące przed wilgocią o wymiarze minimum 80x210cm, folia antystatyczna, nie powodująca podrażnień i uczuleń; opakowanie a`25szt (lub inne nie większe niż 100szt. - Wykonawca odpowiednio przeliczy).
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1768,74 PLN

Część 68

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina . Warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Gramatura min. 40g/m2. Dodatkowo pakowana z taśmą samoprzylepną min. 9x50cm. Wymiar min. 22x75cm.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 102,06 PLN

Część 69

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych o dł. min.250 cm, szer. min.13cm, z taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, pakowana a 1 szt. Grubość folii min. 50µm (lub mikronów).
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 812,7 PLN

Część 70

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jałowa kieszeń samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min.40x35cm. Wykonana z plastiku. Nieprzepuszczalna dla płynów. Opakowanie zbiorcze a' 30 szt. (lub inne – Wykonawca odpowiednio przeliczy).
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 486 PLN

Część 71

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jałowa kieszeń samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min.40x35cm. Wykonana wykonana z włókniny trójwarstwowej, o łącznej gramaturze serwety min. 55g/m2. Opakowanie zbiorcze a' 30 szt. (lub inne – Wykonawca odpowiednio przeliczy).
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 499,61 PLN

Część 72

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serweta jałowa z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m², nieprzylepna, rozmiar min.75cm x min.90cm
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 192,24 PLN

Część 73

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serweta chirurgiczna jałowa, trójwarstwowa o wym. 75x90cm z taśmą samoprzylepną. Wykonana z laminatu trójwarstwowego: folia polietylenowa 40 mikronów, włóknina wiskozwa min.20g/m2 oraz włóknina polipropylenowa Łączna gramatura serwety min. 70g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 675,54 PLN

Część 74

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serweta jałowa z włókniny dwuwarstwowej 45x75cm, z otworem samoprzylepna o gramaturze min. 55g/m², z możliwością dostosowania średnicy otworu
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1611,90 PLN

Część 75

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

75a Serweta jałowa z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 70 g/m2, nieprzylepna 45cmx75cm.
75b Serweta jałowa z włókniny trójwarstwowej o gramaturze min. 70g/m², nieprzylepna, rozmiar 45x45cm (lub 50x50cm).
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 62,86 PLN

Część 76

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serweta jałowa z włókniny dwuwarstwowej o gramaturze min. 55g/m2, samoprzylepna 45cmx75cm
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 907,20 PLN

Część 77

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wym. 180x180cm z taśmą samoprzylepną. Wykonana z laminatu trójwarstwowego: folia polietylenowa 40 mikronów, włóknina wiskozwa min.20g/m2 oraz włóknina polipropylenowa Łączna gramatura serwety min. 70g/m2. Odporność serwety na przepuszczanie płynów.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie obłożenia zgodne z normą EN 13795.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 1209,60 PLN

Część 78

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do znieczulenia przewodowego o składzie: 1 serweta samoprzylepna dwuwartwowa 50 x 50 cm; 1 narzędzie do mycia (plastikowe, proste atraumatyczne 12 cm); 10 sztuk kompresów gazowych 7,5 x 7,5 cm (ES 12 warst., 17 nit.); 5 sztuk tupfery nr 4 , 24 x 24 cm 20 nit. Pakowane w papier krepowy. Opakowanie a'34szt.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 435,60 PLN

Część 79

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do wkłucia centralnego . Skład zestawu: 1 x serweta na stolik narzędziowy nieprzylepna 120 x 95 cm (owinięcie zestawu); 1 x serweta chirurgiczna 150 x 100 cm z samoprzylepnym otworem o śr. 10 cm umieszczonym decentralnie względem dłuższego boku w górnej połowie serwety; 1 x kleszczyki plastikowe typu korcang do mycia pola 19 cm; 1 x imadło chirurgiczne jednorazowe stalowe typu Mayo-Hegar 12 cm; 1 x opatrunek mocujący przeźroczysty, samoprzylepny 10 x 15 cm; 1 x miseczka plastikowa z podziałką 120 ml, transparentna; 10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm, 30g/m2; 1 x jednorazowy obcinacz do szwów zakrzywiony 6,5 cm w całości wykonany z metalu lub ostrze skalpela nr 11, bezpiecznie pakowany w osobny blister; 3 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x fartuch chirurgiczny rozmiar L, typu open-back; 1 x strzykawka typu luer, 2-częściowa, 10-20 ml,;
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 11644,56 PLN

Część 80

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestaw do blokad centralnych . Skład zestawu: 1 x serweta 2-warstwowa epiduralna przylepna 60 x 90 cm, otwór typu romb nieprzylepny 10 x 12 cm, centralnie; 1 x kleszczyki plastikowe typu pean proste 14 cm; 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 7,2 x 5 cm; 6 x tupfer z gazy 24 x 24 cm, 20 nitek; 1 x igła injekcyjna 18G 1,20 x 38 mm (lub 40 mm), różowa; 1 x strzykawka Luer 5 ml, 2 części; 1 x pojemnik plastikowy 2 -częściowy 450 ml; 1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 75 x 75 cm (owinięcie zestawu).
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 914 PLN

Część 81

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Zestaw Uniwersalny - podstawowy:
1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny - 240x150cm - 1szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 95x75cm (+/- 5cm) - 2szt.
3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 180x180cm (+/- 5cm) - 1szt.
4. Taśma samoprzylepna ok.11x50cm (+/- 2 cm) - 1szt.
5. Ręczniki chłonne min. 20x25cm - 4szt.
6. Osłona na stolik Mayo 80x145cm (+/-2cm), obszar chłonny min. 65x85cm - 1szt.
7. Serweta na stolik narzędziowy (owinięcie zestawu) 155x195cm (+/-5cm) - 1szt.
Serwety w pozycji 1,2 oraz 3 wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa min.12g/m2 / folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa min. 20g/m2.). Minimalna gramatura serweta 70g/m2. Duża odporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej. Odporność na rozerwanie na sucho serwet w pozycji 1 oraz 3 w strefie krytycznej min. 110kPa, w strefie pozakrytycznej min. 80kPa. Odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min 85kPa. Odporność na rozerwanie na sucho serwet w pozycji 2 dla obu stref min.115kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min. 85kPa.
- Osłona na stolik Mayo wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie - włóknina wiskozowa min. 25g/m2. Minimalna gramatura serwety min, 80g/m2. Zestaw wyraźnie oznaczony min. słownie."
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 14694,91 PLN

Część 82

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Serweta na stolik Mayo – wzmocniona: wymiary 80x145cm (+/- 2cm), obszar chłonny min. 65x85cm /nie składana teleskopowo/. Wykonana z laminatu dwuwarstwowego: folia polietylenowa 60 mikronów oraz wzmocnienie folii polietylenowej 55 mikronów / włókninia wiskozowa 40g/m2. Łączna gramatura serwety min. 145g/m2, duża odporność na przepuszczanie płynów w strefie krytycznej i pozakrytycznej.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 658,37 PLN

Część 83

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Jałowy zestaw operacyjny z regulowanym wycięciem U: 1 serweta 150 cm x 190 cm; 4 ręczniki 30 cm x 40 cm; 1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm; 1 serweta wzmocniona z wycięciem U 225 cm x 240 cm (wycięcie 20 cm x 20 cm) – poniżej wycięcia polipropylenowa łata chłonna; 1 serweta 150 cm x 260 cm z wycięciem U (20 cm x 65 cm). Obłożenia wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/- 0,5 g/m2). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- 0,5 g/m2).
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań
producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.

Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 8940,46 PLN

Część 84

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Zestaw operacyjny do jamy brzusznej:
1. Serweta na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt.
2. Pojemnik na igły w formie pianki, czerwony - 1szt.
3. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną 150x240cm - 1szt.
4. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt.
5. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną 175x175cm - 1szt.
6. Kieszeń foliowa 40x35cm z taśmą samoprzylepną, dwukomorowa - 1szt.
7. Serweta operacyjna 3-warstwowa z taśmą samoprzylepną 90x75cm – 2szt.
8. Worek na mocz 1500ml - 1szt.
9. Kleszczyki do dezynfekcji dł. ok 20cm, niebieskie - 1szt.
10. Fartuch chirurgiczny wzmocniony (SMS) XLL – 2szt.
11. Serweta na stolik Mayo 80x145cm (+/-2cm), obszar chłonny 65x85cm – 1szt.
12. Organizator przewodów (rzep) wym 2,5x30cm, przyklejany - 1szt.
13. Kompres gazowy 10x10cm 17N, 12W, znacznik RTG, biały - 20szt.
14. Tupfer okrągły gazowy 40x40cm (gaza 20N, znacznik RTG, biały) - 4szt.
15. Kompres gaz. laparo. 45x45cm (gaza 20N, 4W, znacznik RTG, biały) - 5szt.
16. Dren łączący do ssaka PVC 25Ch/16Ch dł. 3.0m + aspiracja Yankauer 22Ch (okrągła końcówka) – 1szt.
17. Miska z polipropylenu 250ml, z podziałką - 1szt.
18. Czyścik do koagulacji RTG 5x5cm - 1szt.
19. Ręcznik chłonny ok.20x25cm - 2szt.
20. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 22 - 1szt.
21. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem, bezpieczny nr 11 - 1szt.
22. Koagulacja monopolarna - 1szt. Serweta w pozycji 4 oraz 6 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa min. 12g/m2 / folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozwa min. 20g/m2.). Łączna gramatura serwety min. 70g/m2. Duża odporność serwet na przenikanie płynów dla obu stref. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min. 115kPa, w strefie pozakrytycznej min. 80kPa.
- Serwety w pozycji 5 wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa min. 12g/m2 / folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa min. 20g/m2.). Łączna gramatura serwety min. 70g/m2. Odporna na przenikanie płynów. Odporność na rozerwanie na sucho dla obu stref min. 115kPa.
- Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2. Wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha min. 33 g/m2, rękawy min. 40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia. Dostępny w rozmiarach min. od L do XLL. Zestaw wyraźnie oznaczony słownie oraz kolorystycznie.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 15599,52 PLN

Część 85

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Zestaw do operacji kończyn dolnych:
1. Serweta na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt.
2. Obłożenie chirurgiczne, 3-warstwowe, wym. 200x260cm samoprzylepne z wycięciem U 7x102cm, wzmocnienie w strefie krytycznej - 1szt.
3. Miska 500ml z podziałką - 1szt.
4. Osłona na stopę 36x28cm - 1szt.
5. Serweta operacyjna 3-warstwowa 240x150cm z taśmą samoprzylepną, wzmocniona w strefie krytycznej - 1szt.
6. Serweta operacyjna 3-warstwowa 90x150cm - 2szt.
7. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony (SMS) XLL - 2szt.
8. Ręcznik chłonny ok.20x25cm – 2szt.
9. Serweta na stolik Mayo 80x145cm(+/- 2cm), obszar chłonny 65x85cm - 1szt.
10. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17N, 12W, znacznik RTG, biały) - 10szt.
11. Tupfer okrągły gazowy 25x25cm (gaza 20N, znacznik RTG, biały) - 4szt.
12. Taśma lepna ok 9x49cm(+/-2cm) – 1szt.
13. Kompres gazowy, laparo. 45x45cm z tasiemką (gaza 20N 4W, znacznik RTG, biały) - 5szt.
14. Bandaż elastyczny 15cm x 4m - 2szt.
15. Zapinka do bandaża - 2szt.
16. Miska 250ml, z podziałką - 1szt.
17. Czyścik do koagulacji RTG 5x5cm - 1szt.
18. Opatrunek chłonny, przylepny ok 7x8cm - 2szt.
19. Opatrunek chłonny, przylepny ok 9x20cm - 1szt.
20. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 22 – 1szt.
21. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem nr 11 - 1szt.
22. Marker skórny z linijką - 1szt.
23. Pojemnik na igły w formie pianki, czerwony – 1szt. - Obłożenie w pozycji 2 wykonane z laminatu 3- warstwowego ( włóknina 20g/m2 / Folia polietylenowa 15 mikronów / włóknina 30g/m2), w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie : włóknina min. 50g/m2. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie pozakrytycznej min. 280kPa, w strefie krytycznej min. 380kPa. Odporność na rozerwanie na mokro w strefie pozakrytycznej min. 270kPa, w strefie krytycznej min. 330kPa.
- Serweta w pozycji 5 wykonana z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa min. 12g/m2 / folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa min. 20g/m2.). Łączna gramatura serwety min. 70g/m2. Wysoka odporność serwety na przenikanie płynów dla obu stref. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min.115kPa, w strefie pozakrytycznej min. 80kPa.
- Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMS o gramaturze min. 35g/m2. Wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha min. 33 g/m2, rękawy min.40 g/m2 (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Fartuch charakteryzuje się bardzo niskim poziomem pylenia. Dostępny w rozmiarach min. od L do XLL. Zestaw wyraźnie oznaczony słownie oraz kolorystycznie.
Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 4320 PLN

Część 86

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

"Zestaw do laproskopii:
1. Serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezjologiczny - 240x150cm - 1szt.
2. Serwety boczne z taśmą samoprzylepną 90x75cm - 2szt.
3. Serweta dolna z taśmą samoprzylepną 175x175cm - 1szt.
4. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny 75x190cm - 1szt.
5. Ręcznik chłonny min. 18x25cm - 2szt.
6. Fartuch chirurgiczny, wzmocniony (SMS) XLL - 2szt.
7. Serweta na stolik Mayo 79x145cm (+/-2cm), obszar chłonny 65x85cm - 1szt.
8. Miska 250ml, z podziałką – 1szt.
9. Tupfer okrągły gazowy 25x25cm (gaza 20N, znacznik RTG, biały) - 4szt.
10. Miska 120ml z podziałką - 1szt.
11. Osłona foliowa na kamerę 14-15x250cm (+ taśma mocująca) - 2szt.
12. Pojemnik na igły w formie pianki, czerwony – 1szt.
13. Kompres gazowy 10x10cm (gaza 17N 12W, znacznik RTG, biały) – 20szt.
14. Skalpel chirurgiczny z wysuwanym ostrzem, bezpieczny, nr 15 – 1szt.
15. Opatrunek chłonny ok. 9-10x10cm - 3szt.
16. Organizator przewodów (rzep) 2,5-3x30cm, przyklejany - 1szt. Serwety w pozycji 1,2 oraz 3 wykonane z laminatu 3-warstwowego (włóknina polipropylenowa min. 12g/m2 / folia polietylenowa 40 mikronów / włóknina wiskozowa min. 20g/m2.). Łączna gramatura serwety min. 70g/m2. Wysoka odporność na przenikanie płynów dla wszystkich serwet w strefie krytycznej oraz pozakrytycznej. Odporność na rozerwanie na sucho serwet w pozycji 1 oraz 3 w strefie krytycznej min.115kPa, w strefie pozakrytycznej min. 80kPa. Odporność na rozerwanie na mokro dla strefy krytycznej min. 85kPa. Odporność na rozerwanie na sucho serwet w pozycji 2 dla obu stref min.115kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w strefie krytycznej min. 85kPa.
- Sterylny fartuch chirurgiczny / poz.6/ do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m2; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową.. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Fartuch charakteryzuje się niskim poziomem pylenia. Dostępne rozmiary: min. od L do XLL.
- Serweta na stolik Mayo /poz.7/ wykonana w strefie pozakrytycznej z folii PE 60 mikronów, w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie włóknina wiskozowa min. 25g/m2. /nie składana teleskopowo/. Zestaw wyraźnie oznaczony słownie oraz kolorystycznie.
Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 27864,00 PLN

Część 87

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

87a Kaniula 5mm/11mm uniwersalna, kompatybilna z pozycjami poniżej (trokarem 5mm/11mm)
87b Dodatkowy trokar 11mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka (jedna typu rybie oczko-okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającym rozdarciu, druga stożkowa w kaniuli). Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara- 1szt.
87c Dodatkowy trokar 5 mm z przeźroczystą, karbowaną kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka (jedna typu rybie oczko-okrągła ruchoma z plastikowymi wzmocnieniami przeciwdziałającym rozdarciu, druga stożkowa w kaniuli). Obturator bezostrzowy z dwoma skrzydełkami rozpychającymi. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne, plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara- 1szt.
Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 7246,80 PLN

Część 88

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Trokar Hasson (tępy-bezostrzowy) balonowy 12 mm z silikonową uszczelką ( w kształcie klina) przytrzymującą trokar w miejscu. Trokar z przeźroczystą, gładką kaniulą. W trokarze podwójna uszczelka- zewnętrzna uszczelka wzmacniana plastikowymi płatkami ułatwiającymi wprowadzenie narzędzia. Obturator bezostrzowy zaokrąglony. Zawór na kaniuli 2 stopniowy insuflacja lub stop. Stożkowate wejście do kaniuli ułatwiające trafienie narzędziem. Ergonomiczne,plastikowe uchwyty do łatwiejszego wprowadzania trokara. Silikonowa uszczelka posiada miejsca fiksacji nici. Drugi zawór do pompowania i spuszczania powietrza z balona fiksacyjnego.
Wszystkie zestawy (opakowania bezpośrednie) zaopatrzone w etykiety typu TAG - zawierające minimum: serię, datę ważności i dane Wytwórcy. Zestawy dodatkowo pakowane w op. pośrednie (wewnątrz opakowania zbiorczego) - pozwalające na bezpieczny transport w warunkach bloku operacyjnego. Obłożenia i fartuchy zgodne z normą EN 13795.
Wszystkie parametry powinny być potwierdzone kartą techniczną lub wynikami badań producenta.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do okazania próbek.
Rozmiar, j.m., zapotrzebowanie roczne w Zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33141110-4 - Opatrunki

4.5.5.) Wartość części: 4082,40 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2160 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2916 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2160 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 731-000-49-93

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2160 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2694,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7646,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2694,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2694,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 513,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 513,22 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 513,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 513,22 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 192,24 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 192,24 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 192,24 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2365,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2365,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2365,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2365,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9463,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9463,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9463,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9463,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 7

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 52760,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 52760,16 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 52760,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 52760,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 8

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8152,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 8152,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8152,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 8152,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 9

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 599,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1016,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 599,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 599,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 10

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 508,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 648 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 508,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 508,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 11

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 215,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 319,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 215,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o. spółka komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 319,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 12

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 206,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 206,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 206,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 206,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 13

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie nr
1 3 zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli ni e złożono żadnej oferty.
Dla zadania 13 nie została złożona żadna oferta.

Część 14

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 14)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 14)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 698,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 698,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 698,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 14)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neomed Brabara Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230018984

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 14)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 698,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 15

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 15)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 15)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1179,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1179,19 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1179,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 15)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neomed Brabara Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230018984

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 15)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1179,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 16

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 16)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 16)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 196,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 196,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 196,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 16)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neomed Brabara Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230018984

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 16)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 196,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 17

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 17)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 17)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 950,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 950,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 950,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 17)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M POLAND SP Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: NADARZYN

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 17)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 950,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 18

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 18)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 18)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46413 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 46413 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46413 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 18)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M POLAND SPÓŁKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 18)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46413 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 19

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 19)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 19)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 155520 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 155520 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 155520 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 19)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 19)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 155520 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 20

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 20)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 20)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1425,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1425,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1425,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 20)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 20)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1425,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 21

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 21)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 21)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 788,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 788,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 788,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 21)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 21)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 788,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 22

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 22)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 22)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 27540 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 27540 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 27540 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 22)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 22)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 27540 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 23

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 23)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 23)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 43,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 97,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 40,95 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 23)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 23)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 43,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 24

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 24)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 24)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5587,06 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5587,06 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5587,06 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 24)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 24)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5587,06 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 25

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 25)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 25)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 975,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 975,56 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 975,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 25)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 25)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 975,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 26

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 26)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 26)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 948,67 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1116,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 948,67 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 26)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 26)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 948,67 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 27

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 27)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 27)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5954,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14975,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5954,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 27)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Intra-Med Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6252478997

7.3.4) Miejscowość: Czeladź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 27)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5954,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 28

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 28)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 28)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 179,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 237,33 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 179,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 28)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 28)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 179,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 29

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 29)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 29)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3814,13 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3814,13 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3814,13 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 29)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 29)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3814,13 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 30

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 30)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 30)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10444,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10444,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10444,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 30)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 30)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10444,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 31

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 31)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 31)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 8100 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18900 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 8100 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 31)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Batist Medical Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252412845

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 31)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10260 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 32

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 32)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 32)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 243 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 243 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 243 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 32)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 32)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 243 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 33

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 33)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 33)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2116,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2289,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2116,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 33)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Skamex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542980836

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 33)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2116,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 34

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 34)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 34)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2527,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2527,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2527,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 34)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M POLAND SPÓŁKA z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 34)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2527,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 35

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 35)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 35)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5261,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5261,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5261,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 35)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3M Poland Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5270204212

7.3.4) Miejscowość: Nadarzyn

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 35)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5261,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 36

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 36)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 37

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 37)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 38

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 38)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 38)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1927,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2235,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1927,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 38)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252517202

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 38)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1927,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 39

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 39)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 39)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12960 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14040 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12960 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 39)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252517202

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 39)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12960 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 40

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 40)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 40)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 34745,76 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34745,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 34745,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 40)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Smith&Nephew Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5262825537

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 40)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 34745,76 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 41

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 41)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 41)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 19939,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 26460 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 19939,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 41)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 41)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 19939,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 42

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 42)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 42)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 17680,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9014,76 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9014,76 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 42)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 42)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9148,88 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 43

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 43)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 43)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49286,88 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 78042,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49286,88 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 43)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 43)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 51185,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 44

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 44)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 44)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 111240 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 246121,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 111240 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 44)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 44)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115506 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 45

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 45)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 45)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4498,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4498,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4498,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 45)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 45)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4498,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 46

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 46)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 47

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 47)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 47)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 82296 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 82296 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 82296 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 47)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790166790

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 47)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 82296 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 48

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 48)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 48)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 127,55 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 127,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 127,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 48)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 48)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 127,55 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 49

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 49)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 49)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1004,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1004,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1004,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 49)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paul Hartmann Polska Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7310004993

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 49)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1004,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 50

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 50)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 51

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 51)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 51)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10589,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 10589,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10589,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 51)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790166790

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 51)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10589,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 52

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 52)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 52)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4747,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4747,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4747,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 52)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 52)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4747,68 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 53

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 53)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 53)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5166,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5166,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 53)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polmil Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542922201

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 53)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 5166,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 54

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 54)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 54)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 32,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 32,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 54)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 54)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 32,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 55

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 55)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 55)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 348,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 55)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 55)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 136,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 56

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 56)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 56)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 129,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 129,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 129,87 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 56)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Centrum Zaopatrzenia Medycznego "Cezal" S.A. Wrocław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8990107208

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 56)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 129,87 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 57

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 57)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 57)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1166,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2379,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1166,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 57)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: J.Chodacki, A. Misztal "MEDICA" Sp.J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6921008620

7.3.4) Miejscowość: Lubin

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 57)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1166,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 58

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 58)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 58)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301,32 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 473,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 301,32 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 58)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 58)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 301,32 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 59

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 59)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 59)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 881,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1520,64 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 881,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 59)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 59)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 881,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 60

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 60)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 60)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 14860,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 16200 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 14860,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 60)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 60)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 14860,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 61

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 61)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 61)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1117,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1263,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1117,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 61)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 61)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1117,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 62

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 62)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 62)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1684,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2598,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1684,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 62)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 62)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1684,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 63

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 63)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

w zakresie tego zadania złożono 8 ofert, w tym 6 podlegających odrzuceniu:
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postepowanie dla zadania 63 na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy PZP- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 27 583,20 zł brutto
1) ABENA POLSKA SP.Z O.O. UL. NOWA 15 ŁOZIENICA, 72-100 GOLENIÓW z ceną oferty brutto 33 372,00 zł. Termin dostawy 1 dzień. Oferta otrzymała 98 pkt w kryterium cena 98 pkt i 2 pkt w kryterium termin dostawy Oferta otrzymała łącznie 100 pkt
Cena oferty tego Wykonawcy przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 27 583,20 zł brutto.
2) TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A UL. ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26, 87-100 Toruń z ceną oferty brutto 71 280,00 zł. Termin dostawy 1 dzień

Część 64

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 64)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 64)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 648 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1188 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 648 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 64)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Polmil Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5542922201

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 64)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 648,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 65

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 65)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 65)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11070 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11070 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11070 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 65)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Aspironix Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5213675196

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 65)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11070 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 66

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 66)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 66)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 228,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 66)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 66)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 67

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 67)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 67)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1177,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1404 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1177,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 67)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABENA POLSKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9552128719

7.3.4) Miejscowość: Goleniów

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 67)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1177,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 68

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 68)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 68)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 116,96 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 116,96 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 116,96 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 68)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 68)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 116,96 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 69

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 69)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 69)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1050,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1134 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1050,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 69)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 69)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1050,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 70

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 70)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 71

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 71)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 72

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 72)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 72)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 226,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 168,48 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 168,48 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 72)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 72)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 168,48 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 73

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 73)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 73)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 675,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 675,54 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 675,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 73)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 73)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 675,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 74

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 74)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 74)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1636,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5143,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1636,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 74)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 74)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1636,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 75

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 75)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 75)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 60,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 60,80 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 60,80 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 75)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 75)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 60,80 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 76

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 76)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 76)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1368,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2592 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1368,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 76)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 76)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1368,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 77

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 77)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 78

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 78)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zadanie zostaje unieważnione zgodnie z art. 255 ust. 1) ustawy PZP, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty.

Część 79

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 79)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 79)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9617,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14288,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9617,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 79)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8790166790

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 79)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9617,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 80

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 80)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 80)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1097,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1097,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1097,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 80)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Paul Hartmann Polska Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7310004993

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 80)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1097,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 81

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 81)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 81)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 10091,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 14466,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 10091,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 81)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Neomed Brabara Stańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1230018984

7.3.4) Miejscowość: Piaseczno

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 81)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 10091,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 82

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 82)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 82)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 671,33 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1166,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 671,33 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 82)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 82)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 671,33 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 83

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 83)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 83)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11664 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18458,28 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11664 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 83)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252517202

7.3.4) Miejscowość: Pabianice

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 83)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11664,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 84

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 84)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 84)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18269,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 23976 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18269,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 84)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 84)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18269,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 85

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 85)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 85)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 6075 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 6075 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 6075 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 85)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422588828

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 85)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 6075,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 86

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 86)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 86)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18921,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 28674 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18921,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 86)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zarys International Group Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6481997718

7.3.4) Miejscowość: Zabrze

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 86)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 28674 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 87

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 87)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 87)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9450 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9450 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 9450 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 87)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422588828

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 87)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 9450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Część 88

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 88)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 88)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4320 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4320 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4320 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 88)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Molnlycke Health Care Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5422588828

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 88)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4320 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.