eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myszadła › Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach wraz z Remontem StrażnicyOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Myszadłach wraz z Remontem Strażnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MYSZADŁACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015569719

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 49

1.5.2.) Miejscowość: Myszadła

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-280

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@jadow.az.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-wolomin/osp-myszadla

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Stowarzyszenie

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Myszadłach wraz z Remontem Strażnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a08e39a9-06fa-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253862

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00250809/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach wraz z Remontem Strażnicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a08e39a9-06fa-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem:
https://ezamowienia.gov.pl/ (dotyczy składania/wycofania oferty);
2) poczty elektronicznej e-mail: inwestycje@jadow.az.pl (nie dotyczy składania, wycofania lub zmiany oferty).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną poprzez e-mail: inwestycje@jadow.az.pl lub za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do
komunikacji”). W sposób określony w zdaniu pierwszym odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień,
zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
2.Formularze do komunikacji dostępne na platformie e-Zamówienia umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej
wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Uwaga: w przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie
wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego
typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz
z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
3.Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-
Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w
podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o
których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP271.1..2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach wraz z Remontem Strażnicy:
Zadanie 1: Rozbudowa i przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszadłach
2. Zakres robót obejmuje:
Rozbudowana budynku remizy o część socjalno-sanitarną oraz gospodarczą z przeznaczeniem na cele kulturalno-oświatowe. Projekt budowlany zakłada dobudowę części socjalno-sanitarnej oraz części gospodarczej, Projektowane zaplecze składa się z następujących pomieszczeń: sanitariaty : damski i męski przystosowane dla osób niepełnosprawnych, korytarz, pomieszczenie zaplecza kuchni. Przebudowie będą podlegały: przebieralnia, korytarz, szatnia i biuro. W wyniku realizacji zadania powierzchnia użytkowa budynku wynosiła będzie 346,35m2 (stan przed rozbudową: 308,48m2). Główne prace jakie będą realizowane podczas inwestycji to: przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, roboty żelbetonowe, murowe, wymiana dachu (pokrycie, izolacja, obróbki), wymiana okien, roboty wykończeniowe wewnętrzne, wybudowanie tarasu, zagospodarowanie terenu – zieleń, Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Szczegółowy zakres ujęto w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach.
Zadanie 2: Remont Strażnicy w Myszadłach
Rozbudowana budynku remizy w zakresie części bojowej OSP Myszadła z przeznaczeniem na część socjalno-sanitarną druhów OSP Myszadła. Projekt budowlany zakłada dobudowę części socjalno-sanitarnej, Projektowane zaplecze i część bojowa składa się z następujących pomieszczeń: kotłownia, korytarz, łazienka z wc, pomieszczenie socjalne, przebieralnia, szatnia i biuro. sala odpraw. Główne prace jakie będą realizowane podczas inwestycji to: przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty żelbetonowe, murowe, roboty instalacyjne, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty pozostałe.
Szczegółowy zakres ujęto w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
dokumentacje projektowe oraz przedmiary robót - załącznik nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający stosowanie do treści art. 131 ust. 2 ustawy Pzp żąda odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej. Wizja lokalna ma charakter obligatoryjny tj. zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy który nie odbył wizji lokalnej, o której mowa powyżej.
1) Wykonawcy zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa w ww. wizji na adres e-mail: inwestycje@jadow.az.pl w terminie nie później niż 24 godziny przed planowanych terminem wizji wyznaczonej przez Zamawiającego. Z ramienia każdego Wykonawcy w wizji mogą uczestniczyć nie więcej niż 2 osoby.
a) w zakresie potencjału kadrowego
zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia; Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272); (Dotyczy tylko części od 1 do 6.)
w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, lub przebudowie budynku użyteczności publicznej każda z robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składanym na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ).
c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: d) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Według wzoru - załącznika nr 6 do SWZ.
e) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Według wzoru - załącznika nr 7 do SWZ.).
Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego udziału w wizji lokalnej

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy określa załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta powinna być złożona za pośrednictwem platformy e-zamówienia na formularzu ofertowym dostępnym w systemie, sekcja ogłoszenia i dokumenty postępowania zamieszczonej w szczegółach postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-28 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.