eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Duszniki-Zdrój › Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. "Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Dusznikach-ZdrojuOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Dusznikach-Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA DUSZNIKI-ZDRÓJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717906

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 6

1.4.2.) Miejscowość: Duszniki-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-340

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.duszniki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253854

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00241924

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100)
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat (36 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał przynajmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej ( wykonawczej) na podstawie której dokonano realizacji prac w zakresie rewaloryzacji zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U z 2022r., poz. 840) o wartości usługi co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy zł). Zamówienia powinny być potwierdzone dokumentami podpisanymi przez INWESTORA, że usługi zostały wykonane prawidłowo, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli sam ma uprawnienia lub dysponuje, lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: wykaże, że dysponuje kadrą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności :
- architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień);
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień);
- w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień);
- oraz dysponuje Projektantem Architektury Krajobrazu: osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku architektura krajobrazu ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 36 miesięczne doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień) na stanowisku projektanta architektury krajobrazu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

Staż projektowy ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem uzyskania uprawnień do dnia złożenia oferty włącznie.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funcji projektantów w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności.

Wszystkie ww. osoby muszą być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby). Muszą posiadać ww. uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
a) ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100)
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat (36 miesięcy) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał przynajmniej 1 (jedną) usługę polegającą na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej ( wykonawczej) dotyczącą rewaloryzacji zabytkowego parku wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U z 2022r., poz. 840) o wartości usługi co najmniej 100 000,00 zł brutto (sto tysięcy zł). Zamówienia powinny być potwierdzone dokumentami podpisanymi przez INWESTORA, że usługi zostały wykonane prawidłowo, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.
b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli sam ma uprawnienia lub dysponuje, lub będzie dysponował osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.: wykaże, że dysponuje kadrą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności :
- architektonicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień);
- w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień);
- w branży elektrycznej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień);
- oraz dysponuje Projektantem Architektury Krajobrazu: osobą posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku architektura krajobrazu ( minimum 1 osoba ), posiadająca co najmniej 36 miesięczne doświadczenie (licząc od daty uzyskania uprawnień) na stanowisku projektanta architektury krajobrazu.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek można spełnić łącznie.

Staż projektowy ustala się licząc miesiące kalendarzowe łącznie z miesiącem uzyskania uprawnień do dnia złożenia oferty włącznie.

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji projektantów w przypadku, gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz doświadczenie w więcej niż jednej specjalności.

Wszystkie ww. osoby muszą być członkiem okręgowej izby inżynierów budownictwa (i mieć aktualne zaświadczenie z tej izby). Muszą posiadać ww. uprawnienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.
Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-15 12:00

Po zmianie:
2023-06-16 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-15 13:00

Po zmianie:
2023-06-16 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-14

Po zmianie:
2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.