eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo - sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w TurawieOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Turawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Opolska 39C

1.5.2.) Miejscowość: Turawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-045

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@turawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.turawa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/turawa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-96f17fbb-b943-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112495/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00119286

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BU.271.2.2023.AKG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń hali widowiskowo – sportowej dla potrzeb ośrodka zdrowia wraz z punktem szczepień w Turawie.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
1) Roboty budowlane i wykończeniowe:
a) Rozbiórki
b) Roboty murarskie, tynkarskie i naprawa posadzek
c) Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
d) Sufity
e) Ściany
f) Posadzki
2) Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne:
a) Instalacja wody zimnej
b) Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji
c) Instalacja p. pożarowa
d) Instalacje kanalizacji sanitarnej
e) Instalacja C.O.
f) Wentylacja mechaniczna
g) Klimatyzacja
3) Roboty instalacyjne elektryczne:
a) Przyłącze elektryczne
b) Instalacja wewnętrzna
c) Instalacja monitoringu
d) Instalacja alarmowa przeciwpożarowa
e) Instalacja przyzywowa
f) Badania i pomiary instalacji
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, dokumentacja techniczna, STWiOR oraz istotne postanowienia umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Unieważnienie postępowania następuje na podstawie art. Art. 255 pkt 3 ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu, w wymaganym terminie, tj. do dnia 21.03.2023r. do godz. 10:00, zostały złożone 3 oferty, których cena przewyższyła kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację ww. zadania.
W związku z powyższym Zamawiający w przypadku braku możliwości zwiększenia środków finansowych jest zobligowany do unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 975390,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1259704,50 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.