eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze w Budynku nr 6 (H) na potrzeby Oddziału Ginekologii.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze w Budynku nr 6 (H) na potrzeby Oddziału Ginekologii.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050657379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-027

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 856646708

1.5.8.) Numer faksu: +48 857435913

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publiczne@onkologia.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.onkologia.bialystok.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze w Budynku nr 6 (H) na potrzeby Oddziału Ginekologii.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1626f8c3-06a4-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013653/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze w budynku nr 6 na potrzeby Oddziału Ginekologicznego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1626f8c3-06a4-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
2. Strona internetowa służąca do elektronicznego składania ofert, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy i innych
oświadczeń lub dokumentów: https://ezamowienia.gov.pl .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający dopuszcza w szczególności następujące formaty danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt. Oświadczenie należy dołączyć do oferty w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
3. Pełnomocnictwa: Osoba działająca w oparciu o pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w danej procedurze zamówienia
publicznego, przedłoży wraz z ofertą jego oryginał w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, adres: ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.
2. Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem ochrony danych osobowych w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iodo@onkologia.bialystok.pl ).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Administrator przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
8.1. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. W przypadku korzystania z tego uprawnienia, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
8.2. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników.
8.3. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.16.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie – wykonanie wielobranżowej dokumentacji technicznej (budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej) oraz realizacja robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń na parterze w budynku nr 6 (H) na potrzeby Oddziału Ginekologii w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku przy ul. Ogrodowej 12, 15-027 Białystok, wraz z wyposażeniem meblowym pomieszczeń

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego i stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. (Warunek 1) Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi projektowe o łącznej wartości minimum 100.000,00 zł brutto (w tym każda o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto) obejmujące sporządzenie projektu budowalnego oraz wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie:
a) robót budowlanych,
b) instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych,
c) instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Zamawiający dopuszcza wykazanie się wykonaniem w każdej z usług mniejszym zakresem niż wskazany powyżej, pod warunkiem wykazania się wykonaniem łącznie całego zakresu w maksymalnie dwóch usługach.
1.4.2. (Warunek 2) Zamawiający wymaga aby wykonawca, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o łącznej wartości minimum 1.500.000,00 zł brutto (w tym każda o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto) w tym co najmniej jedna z tych robót polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej i co najmniej jedna z tych robót swoim zakresem obejmowała, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.
1.4.3. Dotyczy Warunku 1 (pkt. 1.4.1) i Warunku 2 (pkt. 1.4.2)
1.4.3.1. Zamawiający uzna Warunek 1 i Warunek 2 za spełnione łącznie, kiedy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co najmniej 2 zamówienia o łącznej wartości minimum 1.600.000,00 zł brutto (w tym każde o wartości nie mniejszej niż 530.000 zł brutto) obejmujące wykonanie prac projektowych w zakresie określonym w opisie Warunku 1 (pkt. 1.4.1) oraz robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej przy czym co najmniej jedna z tych robót swoim zakresem obejmowała, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych.
1.4.3.2. Zamawiający uzna Warunek 1 i Warunek 2 za spełnione łącznie, kiedy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zamówienia o łącznej wartości minimum 1.600.000,00 zł brutto w tym:
a) w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co najmniej 1 zamówienie, o wartości nie mniejszej niż 530.000.00 zł brutto obejmujące sporządzenie projektu budowalnego oraz wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie określonym w opisie Warunku 1 (pkt. 8.1.4.1 a-c) oraz robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej przy czym co najmniej jedna z tych robót swoim zakresem obejmowała, certyfikowaną jako wyrób medyczny, instalację gazów medycznych,
b) co najmniej 1 robotę budowlaną, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto,
c) co najmniej 1 usługę projektową obejmującą sporządzenie projektu budowalnego oraz wykonawczego budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub remontu lub adaptacji ogólnobudowlanej budynku szpitala lub zakładu opieki medycznej w zakresie określonym w opisie Warunku 1 (pkt. 1.4.1 a-c), o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto.
Dotyczy punktu 1.4. Pod pojęciem „budynek szpitala lub zakład opieki medycznej” należy rozumieć obiekty budowlane sklasyfikowane w klasie 1264 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).
1.4.4. (Warunek 3) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.:
a) min. 1 osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami ogólnobudowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
b) min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowalne o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne,
c) min. 1 osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowalne w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia równoważne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wg Załącznika nr 6 do SWZ.
Uwaga:
1.1. Jedna robota budowlana to jedna robota zrealizowana w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy.
1.1. Wykonawca wykazuje robotę wykonaną, przy czym pod pojęciem roboty wykonanej należy rozumieć robotę zrealizowaną w okresie określonym w pkt 10.2.1 SWZ. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 1, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
2. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; wg Załącznika nr 6 do SWZ.
Uwaga:
2.1. Jedna usługa projektowa to jedna usługa zrealizowana w ramach jednej zawartej przez Wykonawcę umowy.
2.2. Wykonawca wykazuje usługę wykonaną, przy czym pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną w okresie określonym w pkt 2. Zgodnie z § 9 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 2, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wg Załącznika nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Jeżeli dotyczy: Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 i 4 Pzp – dotyczy
wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
2. Jeżeli dotyczy: Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(oświadczenie składane w interaktywnym Formularzu ofertowym – Załącznik nr 1 do SWZ).
3. Jeżeli dotyczy: Gwarancje lub poręczenia, jeżeli zamawiający określił wymóg wniesienia wadium (dodatkowe informacje
patrz pkt 12 SWZ).
4. Jeżeli dotyczy: Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy – w
przypadku, gdy w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów
rejestrowych (KRS/CEIDG/inny rejestr).
5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców – dotyczy ofert składanych przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów. Zamawiający za dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów uznaje dane identyfikujące wykonawcę np.
dane adresowe, numer REGON, NIP, KRS itp.
Zamawiający, w pkt IV interaktywnego Formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SWZ), umożliwia podanie adresów
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2023 r. poz. 57, t.j. ze zm.), gdzie
można uzyskać oświadczenia lub inne dokumenty dotyczące wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 19.000,00 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy dotyczące
wykonawcy.
3. Do przygotowania i złożenia pełnomocnictwa stosuje się zasady określone w pkt 14.23.2-14.23.5 SWZ.
4. Składając oświadczenia jak również wypełniając inne dokumenty, powołując się na wykonawcę ubiegającego się
wspólnie o udzielenie zamówienia, w miejscu np. „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich
podmiotów występujących wspólnie, z zastrzeżeniem punktu 14.6.5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zapisy dotyczące dopuszczalności zmian umowy zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (Załącznik nr 5 do
SWZ) i Dziale VII Rozdziale 3 Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.