eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › Dostawa i montaż wyposażenia w ramach przystosowania placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż wyposażenia w ramach przystosowania
placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ze specjalnymi
potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386923990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sikornik 1

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 239 13 63

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp16.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp16.gliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c760d8d4-da13-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367338230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lipowa 29

1.5.2.) Miejscowość: Gliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 279 98 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp12.gliwice.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zsp12.bip.gliwice.eu

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i montaż wyposażenia w ramach przystosowania
placówek edukacyjnych w Gliwicach dla osób ze specjalnymi
potrzebami w ramach projektu "Dostępna Szkoła"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c760d8d4-da13-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253815

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00107890/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż wyposażenia w ramach przystosowania placówek edukacyjnych dla osób ze specjalnymi potrzebami

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Dostępna Szkoła” , w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innowacje społeczne Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00176046

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP16.26.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 450902,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęta jest dostawa, montaż z instalacją fabrycznie nowego częściowego wyposażenia w w placówkach oświatowych:
• Zespół Szklono - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowa 29
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16 w Gliwicach ul. Sikornik 1
związanego z dostosowaniem części pomieszczeń na potrzeby edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach SWZ: specyfikacji rzeczowej oraz zestawieniu wyposażenia objetego dostawą i montażem. .

Ze względów organizacyjnych zamawiający podzielił zamówienie na dwie części.
Część nr I
Dostawa i montaż wyposażenia w ZSP nr 12 w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zestawieniu wyposażenia objetego dostawą wraz z montażem w ZSP 12 w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.
Ze względu na specyfikę placówki oświatowej i zakres dostawy, wskazane jest zapoznanie się przez Wykonawcę z usytuowaniem przyłączy poszczególnych mediów niezbędnych do instalacji wyposażenia i sprzętu objętych dostawą. W trakcie montażu wyposażenia i sprzętu, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie w przypadkach koniecznych, będzie zobowiązany dostosowywać istniejące przyłącza w celu zapewnienia prawidłowego montażu poszczególnych elementów wyposażenia.
Po uruchomieniu wyposażenia i sprzętu, Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, do 14 dni od zakończenia montażu urządzeń i sprzętu , zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 szkoleń instruktażowych pracowników Zamawiającego.
Wykonawca uwzględni charakter obiektu (czynna placówka oświatowa), na terenie którego będą prowadzone dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu . Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w realizacji podobnych zamówień w czynnych placówkach oświatowych i uwzględnienia tego faktu w planowanym harmonogramie dostaw i montażu oraz zaleca dokonania wizji lokalnej miejsca planowanych robót na etapie przygotowywania oferty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Ze względów organizacyjnych, Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób i w czasie nie kolidującym z funkcjonowaniem placówki.

Przedstawione w dokumentacji wskazania na sprzęt i urządzenia z podaniem producenta lub typu należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.5.) Wartość części: 196238,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówieniem publicznym objęta jest dostawa, montaż z instalacją fabrycznie nowego częściowego wyposażenia w w placówkach oświatowych:
• Zespół Szklono - Przedszkolny nr 12 w Gliwicach przy ul. Lipowa 29
• Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16 w Gliwicach ul. Sikornik 1
związanego z dostosowaniem części pomieszczeń na potrzeby edukacji dla osób ze specjalnymi potrzebami. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załącznikach SWZ: specyfikacji rzeczowej oraz zestawieniu wyposażenia objetego dostawą i montażem. .
Część II
Dostawa i montaż wyposażenia w ZSP nr 16 w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w zestawieniu wyposażenia objetego dostawą wraz z montażem w ZSP 16 w Gliwicach dla osób ze specjalnymi potrzebami w ramach projektu „Dostępna Szkoła”.

Ze względu na specyfikę placówki oświatowej i zakres dostawy, wskazane jest zapoznanie się przez Wykonawcę z usytuowaniem przyłączy poszczególnych mediów niezbędnych do instalacji wyposażenia i sprzętu objętych dostawą. W trakcie montażu wyposażenia i sprzętu, Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie w przypadkach koniecznych, będzie zobowiązany dostosowywać istniejące przyłącza w celu zapewnienia prawidłowego montażu poszczególnych elementów wyposażenia.
Po uruchomieniu wyposażenia i sprzętu, Wykonawca w ramach przysługującego mu wynagrodzenia, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, do 14 dni od zakończenia montażu urządzeń i sprzętu , zobowiązany jest do przeprowadzenia 2 szkoleń instruktażowych pracowników Zamawiającego.
Wykonawca uwzględni charakter obiektu (czynna placówka oświatowa), na terenie którego będą prowadzone dostawa i montaż wyposażenia i sprzętu . Zamawiający oczekuje od Wykonawcy doświadczenia w realizacji podobnych zamówień w czynnych placówkach oświatowych i uwzględnienia tego faktu w planowanym harmonogramie dostaw i montażu oraz zaleca dokonania wizji lokalnej miejsca planowanych robót na etapie przygotowywania oferty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Ze względów organizacyjnych, Zamawiający przewidział możliwość realizacji zamówienia wyłącznie w sposób i w czasie nie kolidującym z funkcjonowaniem placówki.

Przedstawione w dokumentacji wskazania na sprzęt i urządzenia z podaniem producenta lub typu należy traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów techniczno - użytkowych i przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37400000-2 - Artykuły i sprzęt sportowy

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

39162000-5 - Pomoce naukowe

4.5.5.) Wartość części: 254664,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 171402,30 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 190306,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 171402,30 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Bitwork Mariusz Stankiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8231045840

7.3.3) Ulica: Chabrowa 17

7.3.4) Miejscowość: Ząbki

7.3.5) Kod pocztowy: 05-091

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 171402,30 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 200714,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 208163,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 208163,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Moje Bambino sp.z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7251933448

7.3.3) Ulica: Graniczna 46

7.3.4) Miejscowość: Łódź

7.3.5) Kod pocztowy: 93-428

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 208163,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.