eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa DK36 w miejscowości Krotoszyn w zakresie przebudowy ulicy WitosaOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa DK36 w miejscowości Krotoszyn w zakresie przebudowy ulicy Witosa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017511575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siemiradzkiego 5a

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-763

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi.poznan@gddkia.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gddkia.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami krajowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa DK36 w miejscowości Krotoszyn w zakresie przebudowy ulicy Witosa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-206361ba-06c2-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253796

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00130536/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Nadzór nad zadaniem: Rozbudowa drogi krajowej nr 36 w miejscowości Krotoszyn w zakresie: przebudowy ulicy Witosa (417 m)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.gddkia.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gddkia.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja korzystania z Platformy: w
przypadku posiadania konta na Platformie - zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy; w
przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na
Platformie – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z
polecenia „zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do Formularza rejestracyjnego. Zalecenia Zamawiającego odnośnie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego: dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES, dokumenty w
formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES. Zalecenia Zamawiającego odnośnie
podpisu osobistego: dla dokumentów w formacie „pdf” lub „xml” zaleca się podpis wewnętrzny(otoczony), dokumenty w formacie
innym niż „pdf” zaleca się podpisywać podpisem zewnętrznym lub otaczającym. Zalecenia Zamawiającego odnośnie podpisu
zaufanego: wielkość dokumentów nie może przekraczać 10 MB, dostępny format podpisu „xml”. Niezbędne wymagania
sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 4/1 Mb/s;
 komputer klasy PC lub lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4
GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux, z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugerujemy
nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania) zainstalowana dowolna wersja przeglądarki internetowej –sugerujemy
najnowsze wersje: Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera.
- włączona obsługa JavaScript; zainstalowany program obsługujący stosowane przez Wykonawcę formaty plików (np. Acrobat
Reader dla plików w formacie „pdf”). Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi
przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .docx, .txt,.xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, przy czym Zamawiający
zaleca wykorzystywanie plików w formacie.pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 250 MB, a w przypadku dokumentów
podpisanych podpisem zaufanym do 10 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:
pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane. Możliwość
otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą
się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na
Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia
„Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz
wszystkie załączniki organizatora”. Ofertę, dokumenty i oświadczenia należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji
korzystania z Platformy.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://gddkia.eb2b.com.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00- 874
Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl. Dane osobowe będą
przetwarzane w celu
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych, wydane na jej podstawie akty
wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz
wszystkim zainteresowanym z
uwzględnieniem przepisów w zakresie zamówień publicznych, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, albo 15 lat w
przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po
zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane
jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: dostępu do
danych. W przypadku, gdy wykonanie obowiązku związanego z prawem dostępu do danych wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; sprostowania
danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Żądanie sprostowania danych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami. Żądanie sprostowania danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami.
Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może
wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz Ogłoszenie pkt. RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: O/PO.D-3.2411.37.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Przebudowa DK36 w miejscowości Krotoszyn w zakresie przebudowy ulicy
Witosa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena i kryteria jakościowe

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Kierownika Zespołu Nadzoru Inwestorskiego Robót Drogowych

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 zadanie obejmujące budowę
przebudowę, remont dróg lub ulic z wyłączeniem remontów cząstkowych drogi lub ulicy klasy min. GP lub G o łącznej
wartości 0,5 mln PLN brutto. Ww. zadania muszą obejmować roboty bitumiczne na ciągu głównym.
Wykonawca w okresie realizacji zamówienia nie może pełnić równocześnie funkcji Inspektora Nadzoru na innych zadaniach
realizowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu.
b) dotyczącej osób:
a) Inspektor Nadzoru branży drogowej – min. 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej, odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- udział w realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę, przebudowę remont dróg lub ulic z wyłączeniem remontów
cząstkowych drogi lub ulicy klasy min. GP lub G o łącznej wartości 0,5 mln PLN brutto. Ww. zadania muszą obejmować
roboty bitumiczne na ciągu głównym jako Kierownik budowy, kierownik robót drogowych lub inspektor nadzoru specjalności
inżynieryjno-drogowej.
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę do tej funkcji w okresie realizacji zamówienia nie może pełnić równocześnie funkcji
Inspektora Nadzoru na innych zadaniach realizowanych przez GDDKiA Oddział w Poznaniu.
b) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej w specjalności wodno-kanalizacyjnej – min. 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sanitarnej - wodno-kanalizacyjnej,
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- udział w realizacji 1 zadania obejmującego budowę, przebudowę, remont
kanalizacji deszczowej lub sanitarnej o wartości 2,0 mln PLN lub 2 zadania o łącznej wartości 2,5 mln PLN jako kierownik
robót sanitarnych w specjalności wodno- kanalizacyjnej lub inspektor nadzoru specjalności sanitarnej w specjalności wodnokanalizacyjnej
c) Inspektor Nadzoru branży gazowej – min. 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności gazowej, odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- udział w realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę, przebudowę remont sieci gazowej o wartości 0,1 mln PLN
jako kierownik robót gazowych lub inspektor nadzoru specjalności gazowej.
d) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej – min. 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- udział w realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę, przebudowę remont oświetlenia drogowego lub sygnalizacji świetlnej 0,1 mln PLN jako kierownik robót elektrycznych lub inspektor nadzoru specjalności elektrycznej.
e) Inspektor Nadzoru branży telekomunikacyjnej – min. 1 osoba
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej, odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- udział w realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę, robót teletechnicznych 0,2 mln PLN jako kierownik robót
telekomunikacyjnych lub inspektor nadzoru specjalności telekomunikacyjnej.
Uwagi:
Powyższe dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe powinny zostać przedstawione do Zamawiającego w
oryginale lub zostać poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie
warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z IDW Tom I SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z warunkami umowy i Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy zakupowej https;//gddkia.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.