eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Organizacja i realizacja badania pt. "Efektywność wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 w województwie śląskim"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja i realizacja badania pt. „Efektywność wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 w województwie śląskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276855696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 30

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-048

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wup@wup-katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wupkatowice.praca.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna samorządu województwa nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja i realizacja badania pt. „Efektywność wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 w województwie śląskim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75ed70c5-0115-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037389/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Badania rynkowe i ekonomiczne; ankietowanie i statystyka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/770963

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie
elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania (https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/770963).
2. Wymaga się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko poprzez platformę zakupową za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

Uwaga
Korespondencja przesłana w inny sposób niż poprzez platformę lub przesłana poprzez platformę na adres inny niż adres strony internetowej prowadzonego postępowania (https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/770963) nie będzie brana pod uwagę, zostanie uznana jako złożona nieskutecznie. Zamawiający nie będzie informował o błędnym złożeniu korespondencji.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej
prowadzonego postępowania. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której adresatem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej prowadzonego postępowania do konkretnego Wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego bezpośrednio na stronie internetowej prowadzonego postępowania, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej (platformazakupowa.pl), tj.:
a. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b. Komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c. Przeglądarka internetowa Microsoft Edge, Google Chrome lub Mozilla FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
d. Zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf.
e. Informacje dodatkowe:
- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
f. Dodatkowe rekomendacje:
- W przypadku wykorzystywania podpisu kwalifikowanego wykorzystywanie oprogramowania wystawcy podpisu.
- W przypadku wykorzystywania profilu zaufanego wykorzystywanie strony umożliwiającej m.in. podpisanie dokumentu podpisem zaufanym (https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
- W przypadku wykorzystania podpisu osobistego wykorzystywanie rozwiązań wskazanych na stronie zawierającej informacje i instrukcje, jak używać e-dowodu, w tym jak podpisywać dokumenty przy użyciu e-dowodu (https://www.gov.pl/web/e-dowod/#Jak-uzywac-e-dowodu).

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej (platformazakupowa.pl) określone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem (https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
b. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej (platformazakupowa.pl), w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy adres: ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, tel.: 32 757 33 60 fax: 32 757 33 62;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach jest Pani Justyna Nowak, kontakt: iod@wup-katowice.pl, telefon: (32) 757 33 06;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego TP/2/23 pn: Organizacja i realizacja badania pt. „Efektywność wsparcia finansowego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 w województwie śląskim.”;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
10. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
11. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
12. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 146341,46 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 39947,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i realizacja badania:
Efektywność wsparcia finansowanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2022 w województwie śląskim.

W szczególności:
• realizacja badania winna przebiegać zgodnie z celami głównymi oraz nakreśloną przez Zamawiającego problematyką badawczą,
• przeprowadzenie badania zgodnie z zasadami doboru prób do badań opracowanymi przez Zamawiającego,
• zaprojektowanie i przeprowadzenie badania jako indywidualnych wywiadów kwestionariuszowych według zestandaryzowanych kwestionariuszy wywiadu opracowanych przez Zamawiającego przy wykorzystaniu techniki CATI i/lub CAWI. Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji kwestionariuszy wywiadu, która wymaga akceptacji,
• kontrola pracy ankieterów przez Wykonawcę i Zamawiającego,
• zakodowanie zebranych danych empirycznych wśród pracodawców i pracowników powiatowych urzędów pracy zgodnie z kluczami kodowymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez Zamawiającego w postaci dwóch baz danych,
• opracowanie danych w postaci tablic wynikowych dla każdej grupy respondentów zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego,
• opracowanie przez Wykonawcę raportu z badania według wskazań Zamawiającego,
• opracowanie krótkiej infografiki według wskazań Zamawiającego,
• zapewnienie koordynatora badania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79310000-0 - Usługi badania rynku

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 65 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie koordynatora badania wskazanego przez Wykonawcę w zał. nr 7 do SWZ do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stawia warunki udziału w zakresie:
1) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje 2 usługi*, każda obejmująca przeprowadzenie badania ilościowego z obszaru rynku pracy o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, na próbie co najmniej 300 respondentów.
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, obowiązek wykazania spełnienia ww. warunku spoczywa na Wykonawcy, który odpowiadać będzie za realizację zamówienia w zakresie przeprowadzenia badania ilościowego.
Obowiązek wykazania spełnienia ww. warunku spoczywa na każdym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy w oświadczeniu nr 5 do SWZ wskażą, że będą je wspólnie realizować.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym mowa powyżej musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów kilku Wykonawców w zakresie doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie wykazu zawierającego usługi wykonane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert bądź wykonywane nadal, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające ww. przedmiotowi zamówienia, z podaniem:
- nazwy jednostki, dla której była lub jest świadczona usługa,
- przedmiotu realizacji usługi, w tym tytułu badania,
- czy było to badanie ilościowe z zakresu rynku pracy,
- ilości respondentów,
- zasięgu badania,
- daty realizacji usługi,
oraz załączeniem dokumentu lub dokumentów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje). W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Faktura VAT (jako dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi) wystawiona przez Wykonawcę w ramach danej usługi wskazanej w wykazie usług zrealizowanych, nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego. Sam dokument faktury, bez żadnych dodatkowych informacji na temat należytego wykonania, nie może ze swej istoty tego faktu potwierdzać. Z tego dokumentu nie wynika chociażby, że zamówienie zostało wykonane w terminie, a na Wykonawcę nie nałożono kar umownych czy potrąceń.
Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie powinny zostać przedstawione w formie oryginału lub czytelnej kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
Nie wykazanie spełnienia ww. warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy Pzp.

b) wykaże, iż dysponuje 1 osobą proponowaną jako Koordynator badań posiadającą wykształcenie wyższe co najmniej magisterskie oraz doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w koordynowaniu 2 badań, każde z zakresu rynku pracy o zasięgu co najmniej wojewódzkim na próbie nie mniejszej niż 300 respondentów z zastosowaniem metody ilościowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełnienia ww. warunku według formuły „spełnia/nie spełnia” na podstawie wykazu zawierającego imię i nazwisko osoby, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z podaniem: wykształcenia, nazwy jednostki, dla której realizowano badanie, tytułu badania z obszaru rynku pracy, ilości respondentów, zasięgu badania, metody badania, daty zrealizowania badania oraz podstawy dysponowania osobą w ramach realizacji zamówienia.
Nie wykazanie spełnienia ww. warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 ppkt b) ustawy Pzp.
Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania (rzetelną ocenę Wykonawcy w zakresie kryterium „Doświadczenie koordynatora badań…”, tj. punktowanie doświadczenia osoby powyżej wymaganego warunku udziału w postepowaniu), w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w Rozdz. XV ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – dot. osoby wskazanej w Rozdz. XV ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ wraz z informacją na temat jej doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawę do dysponowania tą osobą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem:
- nazwy jednostki, dla której była lub jest świadczona,
- przedmiotu realizacji usługi, w tym tytuł badania,
- czy było to badanie ilościowe z zakresu rynku pracy,
- ilości respondentów,
- zasięgu badania,
- daty realizacji usługi,
oraz
załączenie dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg Załącznika nr 6 do SWZ;

2) wykaz osób (koordynatora badań) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika Nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa złożonego wraz z ofertą, przekazanego:
a) w postaci elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

2. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w ust. 1 dokonuje mocodawca lub notariusz.

3. Zaleca się, aby pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 zawierało w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Zakres umocowania musi obejmować przede wszystkim: reprezentowanie Wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zaciąganie w ich imieniu zobowiązań, złożenie oferty wspólnie, prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.

4. Wykonawcy działający w ramach spółki cywilnej zamiast pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, mogą załączyć do oferty odpis aktualnej umowy spółki, jeżeli będzie z niej wynikać zakres umocowania wspólników.

5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, o ile nie została ona załączona do oferty.

6. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

7. Oświadczenia, o których mowa w Rozdz. XVI ust. 1 pkt. 1), których wzory zawierają Załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu tylko w odniesieniu do danego konsorcjanta lub wspólnika. Oznacza to, że każdy ze współwykonawców wykazuje w oświadczeniu tylko własne zdolności (zasoby).

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty „Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, z którego wynika, jaki zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP.
W przypadku wskazania w załączniku nr 5 do SWZ, iż badanie ilościowe na próbie 406 respondentów realizować będzie kilku Wykonawców łącznie, każdy z Wykonawców zobowiązany jest wykazać, że zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale XV ust. 2 pkt 4) lit. a) zrealizował 2 usługi, każda obejmująca przeprowadzenie badania ilościowego z obszaru rynku pracy o zasięgu, co najmniej wojewódzkim, na próbie co najmniej 300 respondentów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany do niniejszej umowy w zakresie:
Koordynatora badań

Warunki zmiany: zmianę taką dopuszcza się w sytuacji, gdy okaże się ona konieczna ze względu na śmierć lub chorobę bądź inną okoliczność dot. ww. personelu (uzasadnione przez Wykonawcę) wskazanego w ofercie. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest poinformowanie Zamawiającego przez Wykonawcę o konieczności zmiany wraz z podaniem przyczyn oraz przekazanie Zamawiającemu do jego akceptacji danych osobowych wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby proponowanej w zastępstwie. Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe koordynatora badań zostały określone w SWZ w Rozdz. XV ust. 2 pkt 4) ppkt b) oraz dodatkowo w stosunku do koordynatora badania w kryteriach oceny ofert Rozdz. XVIII ust. 1 pkt 2). Proponowany do zmiany koordynator musi wykazać się kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym równym bądź wyższym w stosunku do wskazanego przez Wykonawcę w załączniku nr 7 oraz w załączniku nr 8 do oferty.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/770963

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wyjaśnienie do pkt 4.2.10.) Pod pojęciem "65 dni" Zamawiający rozumie 65 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Informacja dodatkowa do pkt. 5.7 dotycząca wykazu osób:
Mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania (rzetelną ocenę Wykonawcy w zakresie kryterium „Doświadczenie koordynatora badań…”, tj. punktowanie doświadczenia osoby powyżej wymaganego warunku udziału w postepowaniu), w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postepowaniu, o którym mowa w Rozdz. XV ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia – dot. osoby wskazanej w Rozdz. XV ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ wraz z informacją na temat jej doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz podstawę do dysponowania tą osobą.

Informacja dodatkowa nt. podstaw wykluczenia Wykonawcy:
1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180, 2185) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub
będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.