eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowodwór › Wykonanie modernizacji (przebudowy) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2023 roku.Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie modernizacji (przebudowy) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2023 roku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowodwór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020109

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowodwór 71A

1.5.2.) Miejscowość: Nowodwór

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-503

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818661018

1.5.8.) Numer faksu: 818661019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugnowodwor-ebiuletyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie modernizacji (przebudowy) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2023 roku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21d41f14-06b9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00071485/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-21d41f14-06b9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: • Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://e-zamowienia.gov.pl; a w szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@nowodwor.eurzad.eu .
• Ofertę, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzoną podpisem zaufanym, podpisem osobistym, lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
• Zamawiający i wykonawcy przekazują korespondencję powołując się na numer referencyjny postępowania za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Pltformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
• Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowodwór, Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór, tel. 81 8661018, fax 81 8661019 ;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowodwór jest Pan Stanisław Rudnicki Nowodwór 71A, 08-503 Nowodwór; dane kontaktowe:
nr telefonu: 818661003, adres poczty elektronicznej: z.kryzys@nowodwor.eurzad.eu
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
znak PZP 271.5.2023 pn.: „Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2023r.” prowadzony w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji ;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Pzp (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO **;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP 271.5.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (przebudowy) dróg gminnych na terenie Gminy Nowodwór w 2023r., wraz z pracami przygotowawczymi na następujących drogach gminnych:
1. Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 381 w miejscowości Niedźwiedź od km 0+000 do km 0+690 .
Do zakresu robót wchodzą:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym
mechanicznie o gr. 5cm;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych nieulepszonych –
podbudowa z kruszyw łamanych;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC
11S KR 1-2 (warstwa ścieralna).
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z ewentualnym dowozem
brakującego gruntu i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;
Modernizacja będzie wykonywana na odcinku 690m w miejscowości Niedźwiedź na działce geod. nr 381.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45111200-0, 45233120-6 )

2. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej na działce nr 436/1 w miejscowości Niedźwiedź od km 0+085 do km 0+335 .
Do zakresu robót wchodzą:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym
mechanicznie o gr. 10cm;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych nieulepszonych –
podbudowa z kruszyw łamanych;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC
11S KR 1-2 (warstwa ścieralna);
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z ewentualnym dowozem
brakującego gruntu i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;
Modernizacja będzie wykonywana na odcinku 250m w miejscowości Niedźwiedź na działce geod. nr 436/1, szerokość jezdni będzie wynosiła 5m.
Z uwagi na istniejącą tłuczniową nawierzchnię drogi gminnej na działce nr 436/1 jej modernizacja zakłada odzwieciedlenie istniejącej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny asfaltowej nawierzchni jezdni zostanie usystematyzowany i został przyjęty jako obustronny (daszkowy) w wysokości 2%.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45111200-0, 45233120-6 )

3. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 119078L od km 0+205 do km 0+439 oraz drogi gminnej Nr 119087L od km 0+000 do km 0+085 w miejscowości Jakubówka .
Do zakresu robót wchodzą:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym
mechanicznie o gr. 5cm;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych nieulepszonych –
podbudowa z kruszyw łamanych;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC
11S KR 1-2 (warstwa ścieralna);
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z ewentualnym dowozem
brakującego gruntu i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;
Modernizacja będzie wykonywana na łącznym odcinku 319m w miejscowości Jakubówka na działkach geod. nr 458 i 459, szerokość jezdni będzie wynosiła 3m.
Z uwagi na istniejącą tłuczniową nawierzchnię tych dróg gminnych ich modernizacja zakłada odzwieciedlenie istniejącej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny asfaltowej nawierzchni jezdni zostanie usystematyzowany i został przyjęty jako obustronny (daszkowy) w wysokości 2%.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45111200-0, 45233120-6 )

4. Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 119150L od km 0+000 do km 0+215, drogi gminnej Nr 103048L od km 0+000 do km 0+120 oraz drogi gminnej Nr 103045L od km 1+039 do km 1+240 w miejscowości Nowodwór .
Do zakresu robót wchodzą:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym wraz z
wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek za pobocze
z rozplantowaniem;
- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4cm z przerzutem urobku w pobocza (włączenia do
dróg asfaltowych);
- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym
mechanicznie o gr. 5cm;
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych;
- skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych nieulepszonych –
podbudowa z kruszyw łamanych oraz istniejącą nawierzchnię asfaltową ;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm AC
11S KR 1-2 (warstwa ścieralna);
- rozplantowanie ziemi z odkładu leżącej wzdłuż krawędzi drogi wraz z ewentualnym dowozem
brakującego gruntu i zagęszczeniem mechanicznym – kształtowanie poboczy ziemnych;
Modernizacja będzie wykonywana na łącznym odcinku 536m w miejscowości Nowodwór na działkach geod. nr 184, 278 i 323/2 . Szerokość jezdni drogi gminnej Nr 103048L od km 0+000 do km 0+120 po planowanej modernizacji będzie wynosiła 3m, droga gminna nr 119150L od km 0+000 do km 0+215 po planowanej modernizacji będzie miała szerokość zmienną od 3,50 do 4m, natomiast szerokość jezdni drogi gminnej Nr 103045L od km 1+039 do km 1+240 po planowanej modernizacji będzie wynosiła 4,5m.
Z uwagi na istniejącą betonowo-tłuczniową nawierzchnię drogi gminnej Nr 103048L od km 0+000 do km 0+120 , oraz asfaltową nawierzchnię dróg gminnych Nr 119150L od km 0+000 do km 0+215 i Nr 103045L od km 1+039 do km 1+240 ich modernizacja zakłada odzwieciedlenie istniejącej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny asfaltowej nawierzchni jezdni zostanie usystematyzowany i został przyjęty jako obustronny (daszkowy) w wysokości 2%.
CPV (Wspólny Słownik Zamówień : 45111200-0, 45233120-6 )

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Podpisane oświadczenie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: – oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wadium w wysokości 5 tyś. PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą platformy e-zamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.