eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa fabrycznie nowego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie przy ul. Zamkowej, róg ul. Okopowej, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury, z wciągarkami i pierwszym montażemOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa fabrycznie nowego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie przy ul. Zamkowej, róg ul. Okopowej, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury, z wciągarkami i pierwszym montażem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000678825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowszczaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-538

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 5221350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mok.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mok.olsztyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa fabrycznie nowego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie przy ul. Zamkowej, róg ul. Okopowej, na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury, z wciągarkami i pierwszym montażem

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4aca9624-06b2-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253612

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00087368/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowego zadaszenia sceny Amfiteatru im. Czesława Niemena w Olsztynie, z wciągarkami i pierwszym montażem

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie zapytań do treści SWZ, oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji, odbywa się elektronicznie przy użyciu Platformy Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu oraz poczty elektronicznej email e.fedorowska@mok.olsztyn.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszej realizacji umowy jest Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.
2. Platforma Zamówień Publicznych Gminy Olsztyn prowadzona pod adresem https://zamowienia.olsztyn.eu/ jest platformą zamówień publicznych utworzoną dla Gminy Olsztyn i jej jednostek. Utworzenie Konta Użytkownika na platformie jest równoznaczne z upoważnieniem platformy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przekazanych za pośrednictwem platformy podczas zakładania Konta Użytkownika, jak również wprowadzonych do platformy w ramach korzystania z platformy.
3. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@mok.olsztyn.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie,
ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn.
4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz późniejszą realizacją umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp, lub którym udostępniona zostanie umowa. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym zamawiającemu komunikację elektroniczną oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. W celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych, dane będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku umowy przez okres 10 lat. Okres przechowywania umowy obejmuje czas niezbędny do umożliwienia dochodzenia roszczeń przez strony.
6. W przypadku korzystania przez wykonawców z prawa do środków ochrony prawnej określonych w Dziale IX PZP, mogą być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w art. 10 RODO).
7.7. Obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie przez wykonawcę danych osobowych uniemożliwi zamawiającemu wykonanie czynności związanych z badaniem i oceną oferty oraz ewentualne zawarcie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ADM.371.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 451500,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) konstrukcja łukowa zadaszenia wykonana w oparciu o kratownice ze stopu aluminiowego Quadrosystem – cała konstrukcja oparta na minimum 4 słupach nośnych; cała konstrukcja - łuki i obwiednie, grubość ścianek elementów konstrukcyjnych dostosowana wymiarem do wymaganych obciążeń dachu, wskazanych w pkt 7 i pkt 11, gwarantując stabilność, wytrzymałość plastyczną, równe ustawienie i bezpieczne użytkowanie zadaszenia; łączenie odcinków konstrukcji powinno odbywać się za pomocą szybkozłączy,
2) zadaszenie o wymiarach szer. 14m x głęb. 15m (Zamawiający pod zadaszeniem układa podesty sceny o wymiarach szer. 12m x głęb. 10m),
3) nie dopuszcza się wykorzystania obciążeń balastowych - zakotwiczenie słupów w stałych fundamentach; Zamawiający zaleca w przypadku wszystkich słupów zadaszenia wykorzystanie istniejących fundamentów kotwiczenia zadaszenia lub przynajmniej dwóch przednich; miejsca kotwiczenia wskazuje rzut sytuacyjny (zaznaczone na czerwono) stanowiący załącznik nr 2.2. do SWZ; w przypadku, gdy wykonawca proponuje zakotwiczenie słupów w nowych miejscach-niezbędna jest zgoda właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi, iż Amfiteatr w Olsztynie jest położony na terenie urbanistycznym Starego Miasta,
4) w związku z wykorzystaniem istniejących fundamentów, przednia część zadaszenia ma wychodzić przed linię przednich słupów w stronę widowni,
5) wysokość dachu w miejscu podwieszenia nagłośnienia min. 10m, nad poziomem podłogi sceny o wysokości 71 cm – jako wymiar okna rozumiana jest odległość pomiędzy wewnętrznymi krawędziami słupów przednich zadaszenia sceny oraz odległość pomiędzy powierzchnią podłogi sceny a dolną krawędzią kratownicy stanowiącej obwiednię zadaszenia scenicznego,
6) konstrukcja będzie demontowana poza okresem letnich wydarzeń,
7) konstrukcja zadaszenia sceny pod obciążeniem roboczym co najmniej 10 t, powinna wytrzymać prędkość wiatru do 100km/h,
8) na konstrukcji należy zainstalować dwa niezależne wiatromierze – jeden służący do kontroli prędkości wiatru w czasie rzeczywistym, a drugi (rejestrator) służący do zapisu prędkości wiatru z możliwością odczytu w dowolnym momencie,
9) możliwość zawieszenia na konstrukcji systemu nagłośnieniowego o wadze min. 1 t na stronę; system nagłośnienia nie może być podwieszony w świetle sceny. Kratownice przeznaczone do podwieszenia nagłośnienia powinny znajdować się na zewnątrz konstrukcji, po lewej stronie lewego-przedniego słupa i po prawej stronie prawego-przedniego słupa; dodatkowo od lewej do prawej strony przechodzą co najmniej 4 kreski (optymalnie 5 kresek) każda o możliwym obciążeniu 1 tona-rysunek, załącznik nr 7.2. do SWZ,
10) całość konstrukcji zadaszenia mocowana do wózków poruszających się wzdłuż słupów nośnych za pomocą elektrycznych wyciągarek łańcuchowych - 4 szt. wyciągarek o nośności dostosowanej do maksymalnego obciążenia konstrukcji zadaszenia, posiadających deklarację zgodności CE, zapewniające swobodne opuszczanie i podnoszenie dachu; wciągarki sterowane z jednego punktu wskazanego przez Zamawiającego; wciągarki elektryczne objęte przedmiotem zamówienia,
11) Wykonawca zapewni 2 sztuki wciągarek elektrycznych dla sprzętu dźwiękowego Zamawiającego, sterowane niezależnie każda z osobna – o wadze min. 1 t na każdą wciągarkę, posiadających deklarację zgodności CE,
12) wciągarki mają spełniać wszelkie obowiązujące normy dla tego typu urządzeń
i wymagania obciążeniowe Zamawiającego; podlegają dozorowi technicznemu na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego,
13) dach o konstrukcji łukowej z pokryciem wodoszczelnym wykonanym z materiału PCV, posiadającym atest na trudnozapalność plandeka w kolorze czarnym,
14) siatki tylne i boczne w kolorze czarnym z materiału trudno zapalnego zawieszone na linach z możliwością zsunięcia do boku w razie silnego wiatru,
15) czoło-przednia część zadaszenia z przezroczystego PCV – górna część wzdłuż łuku, dolna krawędź plandeki w linii prostej – zapewniająca zmniejszenie zacinania padającego deszczu na scenę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-08

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający dokona oceny
ofert w zakresie kryterium wskazanego w SWZ. W tym celu przeprowadzona zostanie ocena każdej oferty. Zamawiający dokona
weryfikacji oraz przypisania punktów dla kryterium oceny oferty oraz wyliczy łączną ocenę punktową oferty według wskazanego w
SWZ wzoru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) wykonawcy zobowiązani są do ustanawiania pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) wypełnione oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, noszących znamiona siły wyższej – uprawniających Strony Umowy do zmiany Umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji,
2) pojawienia się nowych, korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych, możliwych do wdrożenia zamiennie w stosunku do przewidzianych Umową; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie może zostać zwiększone,
3) wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację Umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony Umowy do zmiany terminu wykonania Umowy,
4) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji Umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone.
3. Inicjatorem zmian, o których jest mowa w ust. 2 może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez wystąpienie w formie pisemnej lub elektronicznej w okresie obowiązywania Umowy zawierające opis proponowanych zmian oraz ich uzasadnienie.
4. Strona Umowy występująca o zmianę postanowień Umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których jest mowa w ust. 2.
5. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej Umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Umowy protokołu zmiany Umowy określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie (odpowiednio) co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół zmiany Umowy będzie załącznikiem do aneksu do Umowy.
6. Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.