eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kock › Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnejOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020061

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 29

1.5.2.) Miejscowość: Kock

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-150

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kock@kock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3966403-0694-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253592

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00114481/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
a/ elektronicznie na adres kock@kock.pl, lub
b/ za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl w zakładce Korespondencja.
2. Pytania do SWZ należy zadawać na e-mail kock@kock.pl lub za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://kock.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl.
4. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych przez Platformę zakupową przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
5. Wymagania dotyczące zasad rejestracji oraz minimalnych parametrów technicznych wymaganych od wykonawcy przy wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z wykonawcami:
Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga do Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością. Rejestracja wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, zamawiający zaleca wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
6. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://kock.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocku wraz z budową infrastruktury komunalnej” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji ;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) odbiorcą danych osobowych Wykonawcy będzie spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Kock prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://kock.ezamawiajacy.pl
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Remont oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 37,8 kWp oraz budową brakujących odcinków wodociągu oraz kanalizacji na terenie gminy Kock,
Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował w szczególności:
1. opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień oraz pozwolenia/zgłoszenia na wykonanie robót budowlanych,
2. modernizację oczyszczalni ścieków w Kocku, w tym:
a/ remont sitopiaskowanika – wymiana sita i szczotki,
b/ wymiana prasy do osadu o wydajności minimum 6m3/h,
c wymiana sterownika i montaż sond tlenowych oraz falowników do dmuchaw,
d/ wymiana 5 dmuchaw w obudowach dźwiękoszczelnych i dyfuzorów,
e/ wymiana wentylatora do napowietrzania punktu zlewnego,
f/ wymiana 9 sond i 18 pływaków,
g/ montaż kraty koszowej z wyciągarką,
h/ naprawa rurociągu w reaktorach (wymiana 6 króćców metalowych na wykonane z tworzywa sztucznego),
i/ wymiana pomp w przepompowni – 7 sztuk i w retencji osadu - 2 sztuki,
j/ zabudowa wiaty na przyczepę z osadem,
k/ remont dróg dojazdowych – ułożenie nakładki bitumicznej na istniejące podłoże z płyt jombo na powierzchni około 650m2 – warstwa wyrównawcza 4cm i ścieralna 4cm,
l/ prace budowlane wokół budynku oczyszczalni – układanie nowej kostki brukowej lub
nawierzchni bitumicznej,
m/ budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min.37,8 kWp,
3. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kocku;
a/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 przy ul. Gen. Kleeberga o długości L=150m w rurze osłonowej o długości L=50m,
b/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 o długości L=235m i tłocznej PE DN75 o długości L=100m przy ul. Św. Jana Chrzciciela wraz z przepompownią ścieków wraz z systemem monitoringu i wizualizacji,
c/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 o długości L=156 przy ul. Jana Pawła II,
d/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC DN200 o długości L=266m przy ul. Wojska Polskiego,
e/ wymiana sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kamionki na PE 100 DN225 o długości L=301m przy ul. Warszawskiej/Przechodniej – wykonanie metodą bezwykopową – np. kraking,
4. budowa sieci wodociągowej w Kocku:
a/ budowa sieci wodociągowej PE DN125 o długości L=270m przy ul. Św. Jana Chrzciciela,
b/ budowa sieci wodociągowej PE DN125 o długości L=165m przy ul. Jana Pawła II,
c/ budowa sieci wodociągowej PE DN125 o długości L=572m przy ul. Wojska Polskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322200-3 - Usługi projektowania rurociągów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45262640-9 - Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert ( odrębnie dla każdej części zamówienia ): cena, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia, termin realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część -2 - Budowa zaplecza techniczno-socjalnego.

Zakres planowanej inwestycji będzie obejmował w szczególności:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, decyzji, uzgodnień oraz pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,

- budowa zaplecza techniczno-socjalnego dla gospodarki komunalnej: hala do celów garażowo – gospodarczych z zapleczem socjalno - biurowym, plac manewrowy, droga wewnętrzna łącząca ul. Joselewicza z Ogrodową wjazdy i dojazdy do budynku, utwardzony plac do składowania materiałów sypkich oraz zbiornik na paliwo z system nadzorującym pobór paliwa dla 20 pojazdow (sonda +gps). Plac do materiałów sypkich należy zaprojektować w taki sposób, aby możliwy był podział go za pomocą elementów betonowych prefabrykowanych na strefy(zasieki) w zależności od potrzeb przechowywawczych. Zasieki magazynowe dostosować do możliwości składowania odpadów budowlanych. Należy przewidzieć odporność ścian na uderzenia ładowarki oraz napór zgromadzonego materiału. Minimalna wysokość ścian 250 cm.
Hala o powierzchni około 1200m2, opcjonalnie z naświetleniem w dachu, ścianach, utwardzoną, pokrytą zabezpieczeniem przed pyleniem posadzką/ kostką 6 cm, o wymiarach; długość - około 60m, szerokość- około 20m, wysokość - około 5-7 m. Hala o konstrukcji szkieletowej stalowej, stal ocynkowana. Blacha o grubości minimum 0,7 mm powlekana nad przestrzenią dachową antykondensatem, wysokość tłoczenia minimum 50 mm. Wewnątrz budynek hali powinien obejmować następujący podział na pomieszczenia:
1) część na autobusy z możliwością lokalizacji 3 pojazdów (bramy o minimalnej wysokości 4,0 m, szerokości -4 m, 1 szt, 1 drzwi)
2) część na sprzęt komunalny (bramy minimum 2 szt, 1 drzwi)
3) pomieszczenie do celów gospodarczo-naprawczych z kanałem samochodowym(brama 1 szt, 1 drzwi) o długości min 4mb. Pomieszczenie ogrzewane z umywalką
4) pomieszczenia biurowe i socjalne z szatnią: sanitariaty - prysznice, wc, umywalki; zaplecze socjalne (stół, krzesła, meble kuchenne, zlew itp); pomieszczenie pod biuro - 2 szt. małe pomieszczenie pomocnicze/archiwum).
Przy budynku na terenie działki należy zapewnić miejsca do zaparkowania dla obsługi.
Teren należy ogrodzić, przewidzieć 2 wjazdy (od ul. B. Joselewicza oraz od ul. Ogrodowej). Wjazdy zrealizować na podstawie wydanych warunków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert ( odrębnie dla każdej części zamówienia ): cena, długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia, termin realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane elementy i urządzenia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
1.1 Dla Części 1 - Remont oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 37,8 kWp oraz budową brakujących odcinków wodociągu oraz kanalizacji na terenie gminy Kock :
a) w zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę min.: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion );
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się roboty budowlane o wartości całkowitej wynoszącej min. 1 000 000 zł brutto, wykonane w okresie ostatnich 5 lat polegające na budowie, przebudowie, modernizacji, remoncie obiektu oczyszczalni ścieków lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
- dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia:
- jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wymienionych, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika realizacji robót branżowych lub inspektora nadzoru, przy realizacji zadania dotyczącego budowy, przebudowy, modernizacji obiektu oczyszczalni ścieków lub sieci gospodarki wodno-ściekowej,
– jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami - równoważne do wyżej wskazanych.

1.2 Dla Części -2 - Budowa zaplecza techniczno-socjalnego.
a) w zakresie zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
b) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
c) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na kwotę min.: 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion );
d) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
- zrealizowali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumie się roboty budowlane o wartości całkowitej wynoszącej min. 1 000 000 zł brutto, wykonane w okresie ostatnich 5 lat polegające na budowie hal, lub wiat garażowych, lub budowie, przebudowie placów, nawierzchni dróg o minimalnej powierzchni całkowitej 500 mkw,
- dysponują lub będą dysponować w trakcie realizacji zamówienia:
– jedną osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych - uprawienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika realizacji robót branżowych lub inspektora nadzoru, przy realizacji zadania dotyczącego budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, wiat garażowych lub na budowie, przebudowie, utwardzenia placów, nawierzchni dróg lub budowy, przebudowy obiektów o minimalnym metrażu 500 mkw.
- jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych o zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami - równoważne do wyżej wymienionych;
– jedną osobą (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im równoważne uprawienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami - równoważne do wyżej wskazanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu
1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) oświadczenie wstępne o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;
2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Zamawiający posiada te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie wzywał do ich złożenia o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków;
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. d składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. e, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy,
Dokumenty o których mowa w ust. f, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji o braku podstaw wykluczenia z postępowania wg Załącznika nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów, które Wykonawca składa wraz z ofertą:

a) oświadczenie wstępne o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ;

2. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):

a) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
c) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ);

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedłożenia od Wykonawców przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1. Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ – Wykonawca podaje cenę oferty, termin realizacji oraz termin gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia – dla części na którą składa ofertę ,
2. Oświadczenie wstępne o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ;
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( jeżeli dotyczy ) - do wykorzystania wzór stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ
4. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres ich korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( jeżeli dotyczy ).
5. Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a/ dla Części 1 - Remont oczyszczalni ścieków wraz z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 37,8 kWp oraz budową brakujących odcinków wodociągu oraz kanalizacji na terenie gminy Kock – 10 000,00PLN ( słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 ) ,
b/ dla Części 2 - Budowa zaplecza techniczno-socjalnego – 10 000,00PLN ( słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100 ).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenie o których mowa w pkt. IX.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia.
b) w przypadku, o którym mowa w punkcie VII.2 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Nie dotyczy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.