eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › Remont pokrycia stropodachu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Curie Skłodowskiej w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 41Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pokrycia stropodachu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Curie Skłodowskiej w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 41

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO OŚWIĘCIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zaborska 2

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-600

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 33 846 62 22, 33 846 62 23

1.5.8.) Numer faksu: 33 842 91 99

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pokrycia stropodachu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Curie Skłodowskiej w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 41

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4cbd9919-069d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037782/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont pokrycia stropodachu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 w Oświęcimiu, ul. Słowackiego 41

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4cbd9919-069d-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl a także - z wyłączeniem składania ofert - drogą poczty elektronicznej przy użyciu adresu Zamawiającego oraz adresu zp.um.oswiecim@gmail.com.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy
(Dz. U. z 2020 poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opisane w specyfikacji warunków zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opisane w specyfikacji warunków zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia, do wykonania którego zobowiązany będzie wykonawca wybrany w niniejszym postępowaniu, jest wykonanie robót budowlanych i wszelkich czynności towarzyszących w ramach zadania pn. Remont pokrycia stropodachu w budynku dydaktycznym Szkoły Podstawowej z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego nr 8 im. Marii Curie Skłodowskiej w Oświęcimiu przy ul. Słowackiego 41, zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego w SWZ i dokumentach do niej dołączonych.
2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami Zamawiającego, warunki realizacji zamówienia, odbioru i rozliczenia określone zostały w załączonych do SWZ:
a) wzorze umowy ws. niniejszego zamówienia publicznego,
b) wzorze dokumentu gwarancyjnego,
c) dokumentacji projektowej,
d) przedmiarach robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111320-7 - Rozbiórka instalacji ochronnych

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261320-3 - Kładzenie rynien

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisane w specyfikacji warunków zamówienia
1. Kryteria oceny oferty:
1) nazwa kryterium: cena ofertowa brutto:
a) waga kryterium: 60 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla tego kryterium: 60 pkt
2) nazwa kryterium: gwarancja jakości:
a) waga kryterium: 40 %
b) maksymalna ilość punktów przewidziana dla danego kryterium: 40 pkt
2. Ocena oferty w kryterium cena ofertowa brutto
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyrażonej kwotowo ceny ofertowej obliczonej zgodnie z treścią SWZ i wskazanej
w formularzu ofertowym w polu „cena ofertowa brutto”, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w rozdziale XVI ust. 7 SWZ.
2) Liczba punktów przyznana w kryterium cena ofertowa obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 60 stosunek (iloraz)
wyrażonej kwotowo wartości najniższej ceny ofertowej spośród wszystkich ocenianych ofert do wyrażonej kwotowo wartości ceny
ofertowej oferty dla której punktacja jest obliczana, wg wzoru:
60 x (najniższa cena ofertowa / cena ofertowa w ofercie ocenianej).
3) Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
3. Ocena oferty w kryterium gwarancja jakości
1) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie wyrażonej w miesiącach kalendarzowych długości okresu gwarancji jakości, o
której mowa w rozdz. III, i wskazanej w formularzu ofertowym w polu „gwarancja jakości”.
2) Okres gwarancji jakości: minimum 48 miesięcy, maksimum 60 miesięcy kalendarzowych.
3) Długość oferowanego okresu gwarancji jakości należy określić w pełnych miesiącach kalendarzowych. Jeśli wykonawca wskaże
termin przy użyciu wartości ułamkowych lub dni ocena oferty zostanie dokonana przez uwzględnienie tylko pełnych miesięcy.
W przypadku wskazania terminu za pomocą jednostki innej niż miesiąc kalendarzowy Zamawiający dokona przeliczenia
na miesiące, z zastrzeżeniem określonym w zdaniu poprzednim. W przypadku wskazania w ofercie okresu krótszego niż 48 miesięcy
Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SWZ. W przypadku wskazania w ofercie okresu dłuższego niż 60 miesięcy
Zamawiający przyzna ofercie maksymalną ilość punktów przewidzianą dla opisywanego kryterium, tzn. 40 punktów, do umowy
natomiast zostanie przyjęta długość okresu gwarancji zaoferowana przez wykonawcę w ofercie. Jeśli wykonawca w złożonej ofercie
nie wskaże długości okresu gwarancji jakości Zamawiający przyjmie za zaoferowany okres minimalny wskazany w SWZ,
tzn. 48 miesięcy.
4) Liczba punktów przyznana w kryterium gwarancja jakości obliczona zostanie jako pomnożony przez liczbę 40 stosunek (iloraz)
liczby miesięcy okresu gwarancji jakości wskazanego w ofercie dla której punktacja jest obliczana do liczby miesięcy okresu
gwarancji jakości najdłuższego spośród wszystkich ofert ocenianych, wg wzoru:
40 x (gwarancja w ofercie ocenianej / najdłuższa gwarancja).
4. Uzyskana liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.
5. Punktacja łączna ustalona zostanie poprzez zsumowania liczby punktów uzyskanych w kryteriach, o których mowa w ust. 1.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Opisane w specyfikacji warunków zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VII SWZ oraz spełniają określone niżej przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W zakresie warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie obiektu kubaturowego.

3. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
4. Wykazanie spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 2, musi zostać dokonane w sposób całościowy względem tego z podmiotów, który będzie wykonywał czynności z tym warunkiem związane.
Potencjał podmiotu trzeciego
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca może polegać na potencjale podmiotu
trzeciego na zasadach opisanych w art. 118‑123 ustawy Pzp. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przepisów, o
których mowa w rozdz. VII ust. 1 SWZ.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz
z ofertą:
a) zobowiązanie podmiotu lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wraz z określeniem w tym dokumencie zakresu dostępnych
wykonawcy zasobów, sposobu i okresu udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów oraz czy i w jakim
zakresie podmiot udostępniający zasoby w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą;
b) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Opisane w specyfikacji warunków zamówienia
1. Zamawiający wezwie
wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
w postępowaniu, tj.: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, chyba, że dokument taki Zamawiający może uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opisane w specyfikacji warunków zamówienia
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, tj.:
wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne
odpowiednie dokumenty, z uwzględnieniem w tym wykazie roboty budowlanej, o której mowa w sekcji V.5.4 Nazwa i opis warunków
udziału w postępowaniu ust. 2.
2. W przypadku, gdy w dokumentach, o których mowa w ust. 1, wskazanie wartości dokonane zostanie w walucie innej niż PLN,
Zamawiający przeliczy wartość na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP właściwym dla dnia wszczęcia niniejszego postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Opisane w specyfikacji warunków zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Opisane we wzorze umowy
1. Dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i terminu wykonania Umowy, w sytuacji gdy zmiany takie wynikają z okoliczności niezawinionych przez Wykonawce i od niego niezależnych, w szczególności w przypadku:
1) zmiany zakresu, sposobu lub warunków wykonania Umowy, w szczególności w sytuacji:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót w ramach inwestycji objętej przedmiotem Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,
b) wystąpienia warunków budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej;
c) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
Pod pojęciem siły wyższej rozumie się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana wykonawcy ani Zamawiającemu, a także zdarzenie nadzwyczajne losowo wywołane przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
d) konieczności zrealizowania w ramach inwestycji objętej Umową robót zamiennych, dodatkowych lub/i innych nieobjętych przedmiotem Umowy a niezbędnych dla prawidłowego jej wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji nieprzewidzianej przez Zamawiającego,
e) zmniejszeniu zakresu robót podstawowych,
f) zaakceptowanej przez Zamawiającego realizacji Umowy w sposób równoważny z zapewnieniem parametrów i cech równoważności na poziomie nie niższym niż przyjęte pierwotnie w Umowie,
g) zmian w dokumentacji projektowej,
h) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
i) wystąpienia udokumentowanych przyczyn obiektywnie powodujących konieczność przerwania robót, co musi zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego;
2) zmiany wartości wynagrodzenia określonego pierwotnie w Umowie po ustaleniu ostatecznej wartości wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty,
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Umowę, w tym np. zmiana stawki VAT,
4) niemożliwych wcześniej do przewidzenia działań osób trzecich, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
5) opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
6) sytuacji, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
7) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożnością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
8) zmian przewidzianych przepisami ustawy Pzp lub zapisami Umowy innych niż określone w pkt 1-7.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.