eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włodawa › Dostawa implantów wraz z utworzeniem banku implantów w siedzibie zamawiającego i udostępnieniem sprzętu do wykonania zabiegów - powtórzenieOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa implantów wraz z utworzeniem banku implantów w siedzibie zamawiającego i udostępnieniem sprzętu do wykonania zabiegów - powtórzenie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Włodawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197664

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 64

1.5.2.) Miejscowość: Włodawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 797704880

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@spzoz.wlodawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.wlodawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa implantów wraz z utworzeniem banku implantów w siedzibie zamawiającego i udostępnieniem sprzętu do wykonania zabiegów - powtórzenie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7934ff75-06a9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253441

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041547/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Dostawa implantów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7934ff75-06a9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7934ff75-06a9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z
wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za
pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem
„Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie
odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj
załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny,
wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ
zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta
„Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do
komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarto w załączniku nr 1 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarto w załączniku nr 1 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ASZ.382.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu.
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu.
Nić dwukolorowa do ortopedii,
Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych
Zestaw dwóch igieł nitinolowych o dł 20cm połączonych taśmą
Zestaw dwóch igieł nitinolowych o dł 20cm połączonych nicią
Prowadnica do zestawów igieł do szycia łąkotki
Prowadnica półkaniula do wprowadzania zestawó do szycia łąkotki
Drut prowadzący o śr 1,5mm i dł 40-50cm ze znacznikiem
Drut prowadzący o śr 1,5mm i dł 30cm
Drut wiercący z uchem, dł 40-45cm.
Drut wiercący z okiem, dł 40-45cm.
Drut wiercący o dł 24-25cm
Igła do narzędzia do auotmatycznego szycia tkanek w stawie kolanowym ,
Szydło do szycia łąkotki z okiem,
Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego,
Śruba interferencyjna niewchłanialna z materiału PEEK CF
Płytka tytanowa tzw rewizyjna
Płytka tytanowa
Płytka tytanowa okrągła
Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza
Kotwica tytanowa
Implant niewchłanialny z jedną nicią niewchłanialną
Implant niewchłanialny z PEEK CF
Implant bezwęzłowy z PEEK CF o śr 3,5mm i 4,5mm, 5,5mm Implant bez podajnika do mocowania śródoperacyjnego na
wielorazowej prowadnicy.
Implant niewchłaniany tytanowy
Kaniule z trokarem jednorazowe, do artroskopii barku.
Elektroda bipolarna do waporyzacji.
Jednorazowe ostrze shavera do łąkotki
Jednorazowe ostrza shavera do tkanki kostnej
Ostrze shavera do łąkotki agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu zewnętrznym.
Ostrze shavera do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu
Ostrza shavera do tkanki kostnej o kulistym ostrzu.
Zestaw do szycia łąkotki w systemie all-inside,
Impant do rekonstrukcji ACJ
Impant do rekonstrukcji więzozrostu strzałkowo-piszczelowego
Dren do pompy, tzw pacjenta nawadniający, o długości min 80cm, jałowy, jednorazowy.
Dren do pompy artroskopowej nawadniający tzw. "dobowy"
Zestaw drenów inflow-outflow w jednym zestawie.
Optyka artroskopowa o dł 175mm i kącie 30st i śr 4,0mm, autoklawna
Płaszcz do optyki artroskopowej z dwoma zawoarami oraz automatycznym mocowaniem do optyki
Trokar do płaszcza artroskopowego
Światłowód o śr 4,5mm i dł 300mm, autoklawny z adapterem typu STRYKER/LIVATEC
Bateria do napędów ortopedycznych
Ostrze do piły oscylacyjnej do napędów ortopedycznych
Śruba tytanowa do korekcji koślawości stawu skokowego,
Membrana kolagenowa dwustronna wytworzona z końskiego kolage

4.2.6.) Główny kod CPV: 33183100-7 - Implanty ortopedyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33162000-3 - Urządzenia i przyrządy używane na salach operacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uzupełnienia banku implantów (liczba dni)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie, że oferowane wyroby są oznakowane znakiem CE, oraz posiadają dopuszczenie do obrotu i używania na
terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (t. j.: Dz. U z 2022 poz. 974 )

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów;
2) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w punkcie poprzedzającym: pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy;
3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia  o ile dotyczy;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1) wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 PZP, składa każdy z tych wykonawców, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
zamawiającego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7934ff75-06a9-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający informuje, że wykluczeniu podlega wykonawca w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), z uwzględnieniem początku okresu wykluczenia
wskazanego w art. 22 pkt 1 tej ustawy. Zamawiający informuje również, że osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na
podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 zł.
Wykonawca składając ofertę potwierdza jednocześnie, że znane są mu przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego, w szczególności art. 7 oraz art. 22 tej ustawy oraz potwierdza, że nie zachodzą wobec niego
przesłanki wykluczenia wskazane w art. 7 tej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.