eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piasek › Organizacja 2 imprez plenerowych - uroczystości poświęcenia sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika - 14.07.2023r na terenie Szkółki KrólówkaOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja 2 imprez plenerowych - uroczystości poświęcenia sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika - 14.07.2023r na terenie Szkółki Królówka

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Panstwa Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" - Nadleśnictwo Kobiór

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Kobiór

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Katowicka 141

1.5.2.) Miejscowość: Piasek

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-211

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32-2188181

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kobior@katowice.lasy.gov.p

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kobior.katowice.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja 2 imprez plenerowych - uroczystości poświęcenia sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika - 14.07.2023r na terenie Szkółki Królówka

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4bc3dff8-0529-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253439

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00158289/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja 2 imprez plenerowych- poświęcenia i przekazania sztandaru RDLP w Katowicach - 7.07.2023r oraz regionalnych obchodów Dnia Leśnika -14.07.2023r na terenie Szkółki Królówka

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https:/josephine.proebiz.com/pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wym.tech. i organ wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dok. i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Reg.e korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym załącznik nr od 10
do15 do SWZ. Max rozmiar plików przesyłanych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. 4. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. Za datę przekazania wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, świadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w ust. 8 poniżej. lub złożenia na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające
pracę na platformie JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/ tj.a. Połączenie z Internetem umożliwiające prawidłowe
korzystanie z sieci www.;b. Przeglądarkę internetową Microsoft Internet Explorer w wersji 11.0 i wyżej, Mozilla Firefox wwersji13.0 i wyżej c. Google Chrome;d. W celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Google Chrome i Mozilla Firefox. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich dodatków można znaleźć po kliknięciu
przycisku "Test el. podpisu" lub na link htps://josephine.proebiz.com/pl/testpodpis; e. W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów
państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE. f. Jeżeli do komunikacji w poczcie elektronicznej w systemie JOSEPHINE
wymagany jest podpis elektroniczny, komputer musi mieć zainstalowane oprogramowanie Java; g.Konieczne jest włączenie obsługi Java Script w przeglądarce internetowej i włączenie plików cookie. 6. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w cz. XII ust. 1. lit. a) SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym(e-dowód).W celu minimalizacji problemów związanych ze składaniem dokumentów w formie lub postaci elektronicznej Zamawiający zaleca elektroniczne sporządzenie oferty lub oświadczenia, o którym mowa w cz. XII ust. 1. lit. a) SWZ,,zapisanie ich w formacie PDF oraz podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES, bądź opatrzenie podpisem zaufanym lub osobistym(e-dowód). .a.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/. W formularzu Oferty (zał. nr 1 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest podać adres e-mail, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. b.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minim. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinfor. (tekst jedn.:Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) i podpisana kwalifikowanym podpisemelektronicznym bądź podpisem zaufanym lub osobistym ( e-dowód). Sposób złożenia oferty, opisany został w Regulaminie korzystania z platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych o
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Kobiór 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Nadleśnictwo Kobiór 43-211 Piasek, ul. Katowicka 141, pocztą elektroniczną na adres e-mail: do.kobior@katowice.lasy.gov.pl
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zam. publ. oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamaw.; • odbiorcami Pani/Pana danych os. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w post. o udzielenie zam. publ.; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych os. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do spr.lub uzup. nie może skutkować zmianą wyniku post. o udzielenie zam. publ. ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Uroczystości poświęcenia i przekazania sztandaru RDLP w Katowicach oraz odsłonięcie obelisku upamiętniającego pracowników Lasów Państwowych – na terenie siedziby Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach – Katowice, ul. Św. Huberta 43/45– w dniu 7.07.2023r
obejmująca dostawę namiotów (w 2 wariantach) i wyposażenia oraz usługa gastronomiczna ( 150osób)

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39522530-1 - Namioty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-07 do 2023-07-07

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto (C) – waga kryterium 60%;
2) Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych (K) – waga 20%
3) Skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologicznych - „S” -waga 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:


Kryterium 1) : Cena ofertowa brutto (C) – waga 60%
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ i przeliczona według wzoru:


cena najniższa brutto* (Cn)
C =- --------------------- x100 pkt x 60%
cena badanej oferty brutto (Co)


* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn - cena najniższa brutto
Co - cena oferty ocenianej (badanej) brutto Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

Kryterium 2) : Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych (K) – waga 20%

Punktacja według zadeklarowanym na druku oferty samodzielnym wykonaniem usług gastronomicznych - wg alternatywy 0 pkt lub 20 pkt., przy czym 20 pkt. za zapewnienie samodzielnego wykonania przez Wykonawcę lub 0 pkt. w przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę.


Kryterium 3): skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologicznych - „S” -waga 20%

Punktacja według zadeklarowanych na druku oferty ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę:
0 osób – 0 punktów
1 - 3 osób – 5 punktów
4 - 6 osób - 10 pkt
7 - 9 osób – 15pkt
10 i więcej – 20 pkt


3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C + K+S
gdzie:
L– całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena”
K-- punkty uzyskane w kryterium „Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych”
S- punkty uzyskane w kryterium” skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne”

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych (K)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologicznych - „S”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

organizacja Imprezy pracowniczej – regionalnych obchodów Dnia Leśnika połączonych ze ślubowaniem nowo wstępujących pracowników do Służby Leśnej oraz narady nadleśniczych na terenie Nadleśnictwa Kobiór – Szkółki kontenerowej „Królówka” w Orzeszu ul. Batorego 26 - w dniu 14.07.2023r.
Obejmuje: dostawa namiotów i wyposażenia, zabezpieczenie strefy sanitarnej oraz usługa gastronomiczna - opisana w części II załącznika nr 16 ( ilość osób 530)

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39522530-1 - Namioty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-14 do 2023-07-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena ofertowa brutto (C) – waga kryterium 60%;
2) Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych (K) – waga 20%
3) Skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologicznych - „S” -waga 20%

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:


Kryterium 1) : Cena ofertowa brutto (C) – waga 60%
Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu Oferty sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ i przeliczona według wzoru:


cena najniższa brutto* (Cn)
C =- --------------------- x100 pkt x 60%
cena badanej oferty brutto (Co)


* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena ofertowa brutto”
Cn - cena najniższa brutto
Co - cena oferty ocenianej (badanej) brutto Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

Kryterium 2) : Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych (K) – waga 20%

Punktacja według zadeklarowanym na druku oferty samodzielnym wykonaniem usług gastronomicznych - wg alternatywy 0 pkt lub 20 pkt., przy czym 20 pkt. za zapewnienie samodzielnego wykonania przez Wykonawcę lub 0 pkt. w przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę.


Kryterium 3): skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologicznych - „S” -waga 20%

Punktacja według zadeklarowanych na druku oferty ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę:
0 osób – 0 punktów
1 - 3 osób – 5 punktów
4 - 6 osób - 10 pkt
7 - 9 osób – 15pkt
10 i więcej – 20 pkt


3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L= C + K+S
gdzie:
L– całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium „Cena”
K-- punkty uzyskane w kryterium „Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych”
S- punkty uzyskane w kryterium” skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne”

Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, dolicza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami.

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyżej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielne wykonanie przez Wykonawcę usług gastronomicznych (K)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skierowanie do obsługi zamówienia osób zatrudnionych na umowę o pracę posiadających aktualne badania sanitarno-epidemiologicznych - „S”

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a. w zakresie - zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.
b. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać.

c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną określoną min. 150 000,00 zł.

d. zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zorganizował co najmniej dwie usługi dostawy i wydania posiłków dla minimum 500 osób, o wartości co najmniej 150.000 zł brutto każda

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o minimalnej wysokości wymaganej dla zamówienia określonej w cz. XI ust. 1 lit. c.
-Wykazu usług (załącznik nr 7 do SWZ) obejmujący:

- wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyn o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a-formularz oferty wypełniony i sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ (załącznik nr 1) oraz kalkulację kosztów sporządzoną na zał nr 1A;
-Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 18 do SWZ
-Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika);
-Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik nr 5).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
- na część I zamówienia – 500zł
- na część II zamówienia – 2000zł
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 462 ze zm.).
3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.
4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca ww. kwotę przelewem na rachunek bankowy BNP Paribas 11 2030 0045 1110 0000 0041 9820 z dopiskiem „Wadium: Organizacja imprez plenerowych w dniach 7.07.2023 / 14.07.2023r”
5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN.
6. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
7. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP w zw. z art. 266 ustawy PZP.
8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
określenie przedmiotu zamówienia,
3) termin ważności gwarancji/poręczenia,
4) kwotę gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
9. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej).

11. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.58 ustawy pzp. Wymagania dotyczące
oferenta stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający żąda wskazania w ofercie przez Wykonawcę tej części zamówienia, odpowiednio do treści postanowień
SWZ, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, a także wskazania nazw (firm) podwykonawców na
zasoby,których się powołuje w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców o których mowa w
art. 94 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań do osobistego wykonania przez wykonawcę.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w formie katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów
elektronicznych
10. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych
11. Zamawiający uwzględnia w postępowaniu podstawy wykluczenia z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r o przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U 2022 poz.835

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.