eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośniach radiowych na terenie województwa mazowieckiegoOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośniach radiowych na terenie województwa mazowieckiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142148155

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ogrodowa 5/7

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-893

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 504 41 00

1.5.8.) Numer faksu: 22 504 41 39

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wfosigw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfosigw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa osoba prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośniach radiowych na terenie województwa mazowieckiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1928749-06a5-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253395

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00498508/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośniach radiowych na terenie województwa mazowieckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE finansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I, Poddziałanie 1.3.3"Zmniejszenie emisyjności gospodarki."

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, były przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany według czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych Oferenta i osób wskazanych przez niego do kontaktu (w związku z realizacją zamówienia) jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa, tel. (22) 504 41 00, fax (22) 504 41 39, e-mail: poczta@wfosigw.pl Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znajduje się na stronie www.wfosigw.pl w zakładce Ochrona danych osobowych/klauzule informacyjne oraz w BIP w zakładce Ochrona danych osobowych/klauzule informacyjne.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośni radiowej obejmującej swym zasięgiem subregion warszawski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92211000-3 - Usługi produkcji radiowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach opcji Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał możliwość zrealizowania dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w każdej z rozgłośni radiowych. Dodatkowe zlecenia w ramach opcji uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i nie przekroczą liczby 2 dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów w każdej części:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” – waga 40%
1. 1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana w danej części spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto za daną część jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” (D), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Za każdą dodatkową propozycję, np. dodatkowa audycja i jej emisja, dodatkowy spot i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem radia itp. Zamawiający przyzna max 10% za każdą dodatkową propozycję. Zamawiający oceni maksymalnie 4 dodatkowe propozycje Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa propozycja Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośni radiowej obejmującej swym zasięgiem subregion ciechanowski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92211000-3 - Usługi produkcji radiowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach opcji Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał możliwość zrealizowania dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w każdej z rozgłośni radiowych. Dodatkowe zlecenia w ramach opcji uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i nie przekroczą liczby 2 dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów w każdej części:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” – waga 40%
1. 1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana w danej części spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto za daną część jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” (D), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Za każdą dodatkową propozycję, np. dodatkowa audycja i jej emisja, dodatkowy spot i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem radia itp. Zamawiający przyzna max 10% za każdą dodatkową propozycję. Zamawiający oceni maksymalnie 4 dodatkowe propozycje Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa propozycja Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośni radiowej obejmującej swym zasięgiem subregion ostrołęcki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy, stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92211000-3 - Usługi produkcji radiowej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach opcji Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał możliwość zrealizowania dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w każdej z rozgłośni radiowych. Dodatkowe zlecenia w ramach opcji uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i nie przekroczą liczby 2 dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów w każdej części:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” – waga 40%
1. 1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana w danej części spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto za daną część jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” (D), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Za każdą dodatkową propozycję, np. dodatkowa audycja i jej emisja, dodatkowy spot i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem radia itp. Zamawiający przyzna max 10% za każdą dodatkową propozycję. Zamawiający oceni maksymalnie 4 dodatkowe propozycje Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa propozycja Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośni radiowej obejmującej swym zasięgiem subregion płocki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92211000-3 - Usługi produkcji radiowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W ramach opcji Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał możliwość zrealizowania dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w każdej z rozgłośni radiowych. Dodatkowe zlecenia w ramach opcji uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i nie przekroczą liczby 2 dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów w każdej części:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” – waga 40%
1. 1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana w danej części spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto za daną część jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” (D), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Za każdą dodatkową propozycję, np. dodatkowa audycja i jej emisja, dodatkowy spot i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem radia itp. Zamawiający przyzna max 10% za każdą dodatkową propozycję. Zamawiający oceni maksymalnie 4 dodatkowe propozycje Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa propozycja Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośni radiowej obejmującej swym zasięgiem subregion radomski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92211000-3 - Usługi produkcji radiowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. W ramach opcji Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał możliwość zrealizowania dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w każdej z rozgłośni radiowych. Dodatkowe zlecenia w ramach opcji uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i nie przekroczą liczby 2 dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów w każdej części:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” – waga 40%
1. 1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana w danej części spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto za daną część jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” (D), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Za każdą dodatkową propozycję, np. dodatkowa audycja i jej emisja, dodatkowy spot i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem radia itp. Zamawiający przyzna max 10% za każdą dodatkową propozycję. Zamawiający oceni maksymalnie 4 dodatkowe propozycje Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa propozycja Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Produkcja i emisja audycji radiowych oraz spotów radiowych na temat Projektu Doradztwa Energetycznego w rozgłośni radiowej obejmującej swym zasięgiem subregion siedlecki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 92211000-3 - Usługi produkcji radiowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

8. W ramach opcji Zamawiający w okresie obowiązywania Umowy będzie posiadał możliwość zrealizowania dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w każdej z rozgłośni radiowych. Dodatkowe zlecenia w ramach opcji uzależnione będą wyłącznie od potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego i nie przekroczą liczby 2 dodatkowych audycji, spotów informacyjno-promocyjnych oraz zajawek.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów w każdej części:
• Kryterium „cena” – waga 60%
• Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” – waga 40%
1. 1. Opis kryterium „cena” (C), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert.
Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto oferty za daną część. Liczba punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C = ( Cmin x 60 pkt)
Cob
gdzie:
C – całkowita liczba punktów oferty w kryterium „cena”;
Cmin – najniższa cena brutto jaka została zaoferowana w danej części spośród nieodrzuconych ofert;
Cob – cena brutto za daną część jaka została zaoferowana w badanej ofercie;
Punktacja zostanie zaokrąglana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1.2. Opis kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” (D), którym będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty w danej części oraz sposób oceny ofert.
Kryterium „dodatkowa propozycja Wykonawcy” będzie rozpatrywane na podstawie poniższych zasad:
Za każdą dodatkową propozycję, np. dodatkowa audycja i jej emisja, dodatkowy spot i jego emisja, dodatkowa ilość emisji powtórek (ilość powtórek nie mniej niż 2), dodatkowa forma promocji za pośrednictwem radia itp. Zamawiający przyzna max 10% za każdą dodatkową propozycję. Zamawiający oceni maksymalnie 4 dodatkowe propozycje Wykonawcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa propozycja Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania niżej wymienionych podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 10 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
2) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 5 do SWZ;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty wymienione powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
2) Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
3) do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo;
4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.;
5) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postępowaniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia;
6) oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
7) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian zgodnych z art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie uzupełnienia oraz zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżeniem § 1 ust. 6, § 6 ust. 11 i § 9 ust. 7 oraz § 15 ust. 1 Umowy.
3. Strony przewidują możliwość wprowadzenia istotnych zmian do Umowy na skutek zaistnienia następujących zdarzeń:
1) gdy nastąpiła zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres realizacji Umowy;
2) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę;
3) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 13 Umowy;
4) gdy niezbędna jest zmiana terminu wykonania Umowy z uwagi na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej;
5) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;
6) w przypadku wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy;
7) w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w OPZ – załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do ich usunięcia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wfosigw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.