eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie - Więcbork, odcinek Kujan do granicy gminy ZakrzewoOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork, odcinek Kujan do granicy gminy Zakrzewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631280809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wilczak 51

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-623

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wzdw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork, odcinek Kujan do granicy gminy Zakrzewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be5cd1d9-0692-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019177/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie - Więcbork odcinek Kujan do granicy gminy Zakrzewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy: platformazakupowa.pl/pn/wzdw i formularza
Wyślij wiadomość dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania. Za datę przekazania oferty lub wniosków przyjmuje się
datę ich przekazania w systemie poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została
złożona. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, tj.:1)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych -
MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje. 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku
Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub
inny obsługujący format plików .pdf. Zalecane formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 75 MB - zalecany format: .pdf,
Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu), zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji uznaje się kliknięcie przycisku Wyślij wiadomość po których
pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Komunikacja poprzez Wyślij wiadomość umożliwia
dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Zamawiający będzie przekazywał
informacje w drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw . Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie
przekazywana drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw do tego konkretnego Wykonawcy. W
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym także
zapytania i wyjaśnienia dot. SWZ Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie za wyjątkiem oferty,umowy, oświadczeń i
dokumentów wymienionych w pkt. 9.1. i 10.6 Instrukcji dla Wykonawców (Tom I Rozdział 1 SWZ), które składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania
dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym
postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl/pn/wzdw

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): klauzula informacyjna w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): klauzula informacyjna w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271-67/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 189 Jastrowie – Więcbork, odcinek Kujan do granicy gminy Zakrzewo. Przedmiot zamówienia określony został w Tomie III niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia przy pomocy Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 104 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert:
1) cena (C) – 60 pkt.;
2) okres udzielonej rękojmi (R) – 20 pkt.;
3) doświadczenie kierownika budowy(D) – 20 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej rękojmi (R)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kierownika budowy (D)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową muszą być wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 zadania polegających na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni związanych z ułożeniem nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum powiatowej, każde o wartości nie mniejszej niż
2 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy ją według średniego kursu NBP na dzień zatwierdzenia protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu, podając datę zatwierdzenia protokołu/ dokumentu i kurs walut.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

b) Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, a także wskazać zakres wykonywanej przez nią czynności oraz Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobą podając podstawę dysponowania tą osobą:
Kierownik Budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi lub uprawnienia konstrukcyjno – budowlane bez ograniczeń oraz zrealizował na stanowisku kierownika budowy min. 1 zadanie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni związane z ułożeniem nowych warstw bitumicznych drogi kategorii minimum powiatowej doprowadzone do odbioru i rozliczenia końcowego roboty budowlanej, o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa powyżej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje
się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
lub osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy z zastrzeżeniem terminów, o których mowa powyżej 1. Z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 1)wykonawcę oraz
uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3 ustawy z dnia 13.04.2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dalej ustawa Ukr);2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem
rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 01.03.2018 r.o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy Ukr;3)wykonawcę oraz
uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24.02.2022r., o ile został wpisany na
listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
Ukr.2. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1j.3. W przypadku wykonawcy lub uczestnika
konkursu wykluczonego na podstawie pkt. 1, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, nie zaprasza go do złożenia oferty
dodatkowej, oferty.4. Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się odpowiednio złożenie oferty. 5. Osoba
lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia
publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej.7. Karę pieniężną, o
której mowa w ust. 5, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wspólnie z innymi wykonawcami powyższy wykaz
musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu ten wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
* Okresy wyrażone w latach liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 51 700,00 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset i 00/100).
Zamawiający mając na uwadze wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 05 lutego 2021 r. zaleca by, w przypadku gdy z treści dokumentu wadium wynika, iż wypłata kwoty następuje na pisemny wniosek, okres ważności wadium był wydłużony o co najmniej 2 dni, natomiast gdy przedmiotowy wniosek może być złożony w formie elektronicznej okres ważności wadium powinien być wydłużony o co najmniej o 1 dzień.
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
PKO BP SA nr 23 1020 4027 0000 1702 1520 5490.
sesje przychodzące banku są o godzinie 11.30, 15.10 i 17.30
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020r.
poz. 299).
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia za pośrednictwem platformy platformazakupowa.pl/pn/wzdw i musi obejmować cały okres związania ofertą.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium nie może być utrudnione.
Wadium, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie, może być wniesione wspólnie przez te podmioty lub przez jednego z Wykonawców z tym że z treści dokumentu musi wynikać, że wadium dotyczy oferty składanej przez wszystkie podmioty występujące wspólnie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują w zakresie w jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem pkt. 7.5
Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 9.1 ppkt.1)
Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
natomiast oświadczenie z pkt. 9.1 ppkt. 2) Instrukcji dla Wykonawców, Tom I, Rozdział 1 SWZ, składane jest w zakresie w
jakim każdy z nich spełnia warunki udziału w postępowaniu. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. W odniesieniu do warunków dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 2 - 1. Na mocy art. 455 ust. 1 pkt 1) Pzp Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z Umową realizacji
robót budowlanych, polecać dokonywanie takich zmian ich jakości i ilości, jakie będą niezbędne dla wykonania Przedmiotu
Umowy, a Wykonawca powinien wykonać każde z poniższych poleceń:
1) zwiększyć lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym,
2) pominąć część robót,
3) wykonać roboty nie objęte kosztorysem ofertowym a ujęte w dokumentacji projektowej lub takie, które są niezbędne do
wykonania Umowy w zakresie określonym w projekcie budowlanym,
4) wykonać rozwiązania zamienne w stosunku do przedstawionych w ST lub opisach Przedmiotu Umowy.
2. Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy, ale skutki tych zmian
stanowią podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - wynagrodzenia zgodnie
z postanowieniami § 7 Umowy.
3. Ograniczenie wartości zamówienia nie przekroczy 15 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 Umowy .
4. Wykonawca nie wprowadzi żadnych zmian jakości i ilości robót bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
5. Wykonanie innych robót niż wymienione w kosztorysie ofertowym (zwanym dalej TER) lub zmiana ilości robót w stosunku
do TER wymaga sporządzenia przez Wykonawcę protokołu konieczności zawierającego opis robót, uzasadnienie ich
wykonania lub zaniechania, wyliczenie wartości robót w oparciu o zapisy § 7 Umowy.
§ 6
1. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 Umowy zostanie zmienione
poprzez uwzględnienie nowej stawki podatku. Przy czym wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wysokości
wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmiany.
§22
1.Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2.Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy poprzez zmianę sposobu wykonania
Przedmiotu Umowy, wynikającą ze zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i spowodowane są w
szczególności zmianą technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji lub kosztów wykonywanych prac oraz pod warunkiem, braku konieczności zmiany decyzji o Zezwoleniu na
Realizację Inwestycji Drogowej dla Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi każdorazowo uzyskać uprzednią zgodę
Zamawiającego na wprowadzenie ww. zmian. Brak zgody Zamawiającego powoduje obowiązek Wykonawcy wykonania
Przedmiotu Umowy zgodnie z dotychczasową Dokumentacją Projektową.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wzdw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd zmian w umowie
§ 24
Poza przypadkami określonymi w Umowie, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron.
§ 25
1. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane i ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.