eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jaworzno › Roboty budowlane związane z remontem lokali mieszkalnych (pustostanów) zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w podziale na 3 części (...)Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Roboty budowlane związane z remontem lokali mieszkalnych (pustostanów) zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w podziale na 3 części (…)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 240582275

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 9b

1.5.2.) Miejscowość: Jaworzno

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-600

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 32 615-50-30 lub 745-10-40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mznk.jaworzno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie zasobem komunalnym.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Roboty budowlane związane z remontem lokali mieszkalnych (pustostanów) zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w podziale na 3 części (…)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da6e7542-042f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060058/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane związane z remontem lokali mieszkalnych (pustostanów) zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w podziale na 3 części: [...]

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-da6e7542-042f-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
Szczegóły dotyczące komunikacji między Zamawiającym, a Wykonawcą zawarto w rozdziale XI SWZ, a składania ofert w rozdziale XVII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w języku polskim, komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zgodnie z art. 7 pkt 23 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej jako „ustawa Pzp", poprzez środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 roku, poz. 344).
Zamawiający dopuszcza sporządzanie dokumentów w formatach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 526).
3. Zgodnie z art. 63 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składanie ofert oraz oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, odbywa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) podany jest w rozdziale I ust. 8 SWZ.
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
6. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia podany jest w rozdziale I ust. 4 SWZ.
7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać aktywne konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca posiadający konto na Platformie e-Zamówienia będzie miał dostęp do formularzy służących do komunikacji z Zamawiającym oraz do formularzy umożliwiających złożenie lub wycofanie oferty.
Uwaga!
Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją zakładania konta użytkownika, dostępną na Platformie e-Zamówienia, kafelek „Centrum Pomocy”.
8. Zamawiający rekomenduje komunikację w postępowaniu, (z wyłączeniem składania ofert w postępowaniu), za pośrednictwem dedykowanych formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia, w zakładce „Formularze” („Formularz do komunikacji”).
Za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. „Formularz do komunikacji” umożliwia również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458-77-99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia.publiczne@mznk.jaworzno.pl (nie dotyczy składania ofert w postępowaniu).
11. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę e-Zamówienia, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datę potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
12. Wszystkie wysłane i odebrane przez Wykonawcę wiadomości widoczne będą po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
(...)
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.: 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 roku) - zwanego dalej jako „RODO”, informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę, jest Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, z siedzibą w Jaworznie (43-600), przy ul. Północnej 9b.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych - kontakt: iod@mznk.jaworzno.pl
3. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, pod nazwą: Roboty budowlane związane z remontem lokali mieszkalnych (pustostanów) zarządzanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie, w podziale na 3 części:
- część I - „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Nauczycielska 2/4, ul. Północna 9c/13, ul. Północna 9c/24-25, ul. Północna 9c/39, ul. Północna 9c/48”,
- część II - „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Azot 1/9, ul. Azot 1/103, ul. Matejki 30/1, ul. Sulińskiego 43/9-24, ul. Sulińskiego 43/20”,
- część III - „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Gagarina 17/10, ul. Partyzantów 32/13”,
oznaczenie sprawy DZP.261.2.4.2023.
4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej jako „ustawa Pzp".
5. Dane osobowe podane przez Wykonawcę, będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w ust. 3, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących Wykonawcy, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do danych osobowych podanych przez Wykonawcę, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych podanych przez Wykonawcę, *
* - Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, *
* - Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO.
(...)
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.261.2.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 237369,90 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I: „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Nauczycielska 2/4, ul. Północna 9c/13, ul. Północna 9c/24-25, ul. Północna 9c/39, ul. Północna 9c/48".
Przedmiot zamówienia dla części I określają:
1) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 10.1 do SWZ,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 83057,01 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów (w skali 0 - 100 punktów), w przyjętych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II: „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Azot 1/9, ul. Azot 1/103, ul. Matejki 30/1, ul. Sulińskiego 43/9-24, ul. Sulińskiego 43/20”.
Przedmiot zamówienia dla części II określają:
1) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 10.2 do SWZ,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 81183,14 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów (w skali 0 - 100 punktów), w przyjętych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część III: „Remont lokali mieszkalnych (pustostanów) zlokalizowanych w Jaworznie przy: ul. Gagarina 17/10, ul. Partyzantów 32/13”.
Przedmiot zamówienia dla części III określają:
1) Przedmiary robót, stanowiące załącznik nr 10.3 do SWZ,
2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 73129,75 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający nie będzie oceniał ofert odrzuconych.
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów (w skali 0 - 100 punktów), w przyjętych kryteriach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej jako „ustawa Pzp", Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, zgodnie z art. 113 ustawy Pzp (wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, zgodnie z art. 114 ustawy Pzp (np. zezwolenia, licencje, koncesje, wpis do rejestru działalności regulowanej, status członka organizacji) - Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zgodnie z art. 115 ustawy Pzp (np. minimalne roczne przychody, stosunek aktywów do zobowiązań, ubezpieczenie OC, posiadanie określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych): Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 90.000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy; 00/100).
Warunek dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN (...)
4) zdolności technicznej lub zawodowej, zgodnie z art. 116 ustawy Pzp (w tym: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, potencjał techniczny Wykonawcy lub osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, normy zarządzania jakością, systemy lub normy zarządzania środowiskowego):
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
a) należycie wykonał - nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną - 1 zamówienie/zadanie/inwestycję, podobną charakterem
do przedmiotu zamówienia, tzn. polegającą na wykonaniu robót w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej, potwierdzoną załączonymi dowodami, określającymi, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie.
Faktyczna wartość wymaganej roboty nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: pięćdziesiąt tysięcy; 00/100).
Warunek dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem.
W przypadku, gdy zakres prac danej roboty budowlanej - zamówienia/ zadania/inwestycji, wyraźnie będzie się różnił od zakresu objętego niniejszym przedmiotem zamówienia i/lub obejmował będzie szerszy zakres prac od wskazanego powyżej, w celu zastosowania jednakowych kryteriów oceny ofert wobec wszystkich Wykonawców, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyodrębnił wartość faktycznie wykonanych robót brutto, uwzględniających tylko prace polegające na wykonaniu robót w branżach: konstrukcyjno - budowlanej, wodociągowo-kanalizacyjnej i elektrycznej.
Tak wyliczona wartość zrealizowanych robót winna spełniać powyższy warunek.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wykaże powyższe, obaj lub wszyscy Wykonawcy wykażą powyższe. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe, ale żaden z nich indywidualnie go nie wykaże.
W przypadku podania wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP, przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursya.html
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A”:
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx
b) skieruje do realizacji zamówienia:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, będącą członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej - dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy;
- 1 osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będącą członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem,
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będącą członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego i posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem,
- 1 osobę posiadającą kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku dozoru „D”
- dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem,
- 1 osobę posiadającą kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku eksploatacji „E” (inną od posiadającej kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych na stanowisku dozoru „D”) dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem,
- 3 osoby posiadające kwalifikacje zawodowe/szkolenia
do wykonywania robót: rozbiórkowych, murarsko - tynkarskich, stolarskich, posadzkowych, malarskich - dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem.
- 1 osobę posiadającą kwalifikacje zawodowe do wykonywania robót w zakresie instalacji i urządzeń wodno - kanalizacyjnych
- dotyczy każdej części zamówienia osobno jak również wszystkich części razem.
Wymieniony powyżej skład osobowy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań przez Wykonawcę.
Warunek dotyczy każdej części zamówienia osobno, jak również wszystkich części razem.
Zamawiający dopuszcza, aby te same osoby sprawowały/wykonywały określone funkcje/czynności w każdej z części zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców bądź wszyscy Wykonawcy łącznie wykażą powyższe.
2. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych podmiotowych środków dowodowych, których wykaz został określony w rozdziale VIII SWZ.
Pozostałe zapisy znajdują się w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - stanowiące załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty potwierdzające, np. polisa ubezpieczeniowa, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 3 SWZ.
Zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 roku, poz. 2415), jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego ww. podmiotowego środka dowodowego, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
b) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od siebie nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
c) w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - sporządzony według wzoru stanowiącego załączniki nr: 8.1, 8.2, 8.3 do SWZ.
Wykonawca powinien wykazać, że spełnia warunek określony w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum Wykonawców, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile pełnomocnictwo/upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich wspólników spółki i łącznie wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.
Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile powyższe wynika z dołączonej do oferty umowy spółki.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być zaakceptowane przez obie Strony umowy (forma aneksu do umowy).
2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 455 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 z późniejszymi zmianami) - zwanej dalej jako „ustawa Pzp", oraz dodatkowo określa w szczególności następujący przypadek zmiany, tj. zmiana podwykonawcy, wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w treści złożonej przez Wykonawcę oferty do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczenie sprawy DZP.261.2.4.2023, lub rezygnacja z podwykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia przesłanki do zmiany postanowień zawartej umowy, o której mowa w ust. 2, Wykonawca winien:
1) wskazać części (zakres) przedmiotu umowy, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz zawrzeć umowę, w formie pisemnej, z podwykonawcą zgodnie z zapisami, o których mowa w § 14 projektu umowy,
2) wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez nowego podwykonawcę lub samodzielnie, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Cały proces złożenia oferty ma miejsce na stronie: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca, pełne dane dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.