eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złoty Stok › Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty StokOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZŁOTY STOK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718484

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 22

1.5.2.) Miejscowość: Złoty Stok

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-250

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748164164

1.5.8.) Numer faksu: 748164133

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zlotystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0eee1d8-0525-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253291

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00058915/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Złoty Stok

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wszystkie powyższe zadania dofinansowane będą w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dodatkowo zadanie z części II dofinansowane będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dodatkowo zadanie z części III dofinansowane jest w ramach dwóch innych źródeł, tj.: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Szczegółowe zasady zostały określone w Rozdziale VIII SWZ - Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu,których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Został określony w Rozdziale XXXVII SWZ - Klauzula informacyjna

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Został określony w Rozdziale XXXVII SWZ - Klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RL.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Przebudowa ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza w Złotym Stoku
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania pn. „Przebudowa ulic Wąskiej, Krzywej i Orłowicza Złotym Stoku”. Ul. Wąska działki nr 503/1, 468/2, 463, 464, 466, 467, 468/9 w km 0+000 - 0+663, ul. Orłowi-cza dz.nr 982/6, 982/7 w km 0+000 - 0+116, ul. Krzywa dz.nr 917/2, 917/3, 958/2 w km 0+000-0+140 obejmujących
• przebudowę dróg gminnych
a) ul. Wąskiej - ok. 663m
b) ul.Orłowicza - ok. 116 m
c) ul.Krzywej - ok. 140 m
Głównym założeniem opracowanego projektu przebudowy dróg - ulic gminnych jest poprawa ich stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno-transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komuni-kacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
Zamierzenia obejmują następujące elementy na poszczególnych ulicach:

Etap projektowy:
• opracowanie mapy do celów projektowych
• opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej i elek-trycznej (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) przebudowy ulicy o wyma-ganych parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację za-dania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę potrzeb decyzje pozwolenia wodno-prawnego);
• opracowanie i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z prze-budowywanym odcinkiem drogi oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji (o ile zaistnieje taka sytuacja)
• opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowa-dzenia robót;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;
• opracowanie przedmiarów robót;
• opracowanie kosztorysów inwestorskich;
• opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bu-dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów
• pełnienie nadzoru autorskiego.

Etap realizacji:
• wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji projek-towej wykonanej wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt i inwentaryzacją powykonawczą zrealizowanych ro-bót.

Planowane prace dla poszczególnych ulic:

a) UL. WĄSKA
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Wąskiej na całej jej łącz-nej długości tj. ok. 663 m oraz wykonanie parkingu przy cmentarzu dz. nr. 464 i cią-gu pieszego. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych asortymentach robót:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie nawierzchni z trylinki ok. - 2 121.0 m²
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy i zjazdów - ok 3134m² / ok1 567 m³
• rozebranie nawierzchni ścieku z płytek betonowych - ok. 40 m²
• rozebranie krawężników betonowych 15x30cm - ok. 1276 mb
• demontaż oświetlenia ulicznego

- Przebudowa infrastruktury technicznej
- demontaż istniejących sieci wody i kanalizacji deszczowej,
- wykonanie nowej sieci wodociągowej,
- wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej pozwalającej na odwodnienie projekto-wanej ulicy i przepięcie odpływów z poszczególnych posesji,
- wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie oświetlenia ulicznego
Nawierzchnie na ciągu jezdnym oraz zjazdy i parking należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm - około 5 164 m²
Nawierzchnia chodnika - kostka betonowa kolor szary, na zjazdach kolor czerwony, grubość kostki 8 cm. - około 674 m²
Nawierzchnia ścieku kostka kamienna 9/11 na ławie betonowej ok.- 41 m²
Wzdłuż ciągu pieszego należy ustawić krawężniki betonowe na ławie z oporem ok. 1546 m, oraz obrzeża (o ile zajdzie taka potrzeba) obramowanie chodnika ok. - 387 mb.
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z proj. org. ruchu - ok. 12 szt.
- uzupełnienie poboczy szer. 0.5m obustronnie gr. ok 15 cm - około 85 m³
- pogłębienie istniejącego rowu - 120 mb
• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

b) UL. ORŁOWICZA
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Orłowicza na całej jej łącznej długości tj. ok. 116 m. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych asortymentach robót:
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy i zjazdów - ok 375m²/185m³
• ścinanie poboczy gr. ok 20 cm , szer. 0.5 m ,obustronnie - ok 116m²
Przebudowa infrastruktury technicznej
- wykonanie nowej sieci wodociągowej
- wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej pozwalającej odwodnienie projektowanej ulicy i przepięcie odpływów z poszczególnych posesji
-wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej,
Nawierzchnie na ciągu jezdnym oraz zjazdy należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm - około 680m²,

Wzdłuż ciągu pieszego należy ustawić krawężniki betonowe na ławie z oporem ok. 235 m.
PFU przewiduje także:
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z proj. org. ruchu - ok. 4 szt.
- uzupełnienie poboczy szer. 0.7m obustronnie gr. ok 15 cm - około 25 m³
- wykonanie oświetlenia ulicznego,
• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

c) UL. KRZYWA
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Krzywej na całej jej łącznej długości tj. ok. 140 m. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych asortymentach robót:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy i zjazdów - ok 770 m²/294 m3
• ścinanie poboczy gr. ok 20 cm , szer 0.5 m ,obustronnie - ok 140m²
- Przebudowa infrastruktury technicznej
- demontaż istniejących sieci wody i kanalizacji deszczowej
- wykonanie nowej sieci wodociągowej
- wykonanie nowej sieci kanalizacji deszczowej pozwalającej odwodnienie projektowanej ulicy i przepięcie odpływów z poszczególnych posesji
- wykonanie oświetlenia ulicznego
Nawierzchnie na ciągu jezdnym oraz zjazdy należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm - około 827m²
Wzdłuż ciągu pieszego należy ustawić krawężniki betonowe na ławie z oporem ok. 280 m + 20,
PFU przewiduje także:
- ustawienie znaków drogowych zgodnie z proj. org. ruchu - ok. 4 szt
- uzupełnienie poboczy szer. 0.7m obustronnie gr. ok 15 cm - około 30 m³
• Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione w SWZ kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Przebudowa ulicy B. Prusa w Złotym Stoku
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia w ramach zadania pn. „ Przebudowa ulicy Prusa w Złotym Stoku”, dz. nr 983/8 w km 0+000- 0+173 obejmujących przebudowę drogi gminnej ul. Prusa na odcinku 173 m. Głównym założeniem opracowanego projektu przebudowy drogi – ulicy gminnej jest poprawa jej stanu technicznego oraz podwyższenie warunków komunikacyjno-transportowych z jednoczesną poprawą funkcjonalności istniejącego układu komunikacyjnego oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Etap projektowy:
• opracowanie mapy do celów projektowych
• opracowanie i uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej, sanitarnej i elek-trycznej (ew. materiałów do zgłoszenia robót budowlanych) przebudowy ulicy o wyma-ganych parametrach technicznych wraz z wszelkimi opracowaniami, uzgodnieniami koniecznymi do uzyskania decyzji administracyjnych pozwalających na realizację za-dania oraz uzyskanie w/w decyzji administracyjnych (w tym w miarę potrzeb decyzje pozwolenia wodno-prawnego);
• opracowanie i uzgodnienie projektów przebudowy infrastruktury kolidującej z prze-budowywanym odcinkiem drogi oraz uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych pozwalających na usunięcie kolizji (o ile zaistnieje taka sytuacja)
• opracowanie niezbędnych dla realizacji zadania opracowań geotechnicznych;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowa-dzenia robót;
• opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu;
• opracowanie przedmiarów robót;
• opracowanie kosztorysów inwestorskich;
• opracowanie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Bu-dowlanych na wszystkie elementy realizowanych robót sporządzonych na podstawie obowiązujących norm i przepisów
• pełnienie nadzoru autorskiego.

Etap realizacji:
Wykonanie kompleksowych robót budowlanych określonych w dokumentacji projek-towej wykonanej wraz ze wszelkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami i decyzjami pozwalającymi użytkować obiekt i inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą zrealizo-wanych robót.
Program funkcjonalno - użytkowy zakłada przebudowę ulicy Prusa na całej jej łącznej długości tj. ok. 173 m. Realizacja zadania winna przebiegać w poszczególnych asorty-mentach robót:
- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• rozebranie starej podbudowy pod naw. ulicy - ok 951 m²
• ścinanie poboczy o grubości ok. 20 cm na szer. ok. 5 m obustronnie ok. 175 m²
Roboty sanitarne i elektryczne
• wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Sn 12 śr. 200 i 160 mm dla potrzeb od-wodnienia drogi i istniejących odpływów z terenów posesji,
• wykonanie odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD 100 RC śr. 90 mm do hydrantu,
• wykonanie regulacji włazów istniejących studni,
• wykonanie oświetlenia ulicznego
Podbudowy
Po wykonaniu badań nośności podłoża i w oparciu o ich wyniki należy wykonać pod-budowę zgodnie z założeniami projektowym i pod nawierzchnię jezdni, zjazdów i ciągu pieszego przyjmując szerokość projektowanej nawierzchni ok. 5,5 m – 1030 m², chod-nika – 350 m²
Nawierzchnie jezdni, zjazdów i ciągu pieszego.
Nawierzchnie na ciągu jezdnym i zjazdach należy zaprojektować i wykonać z kostki betonowej grubości 10 cm – ok. 1030 m² ( zjazdy kolor czerwony ). Nawierzchnię w ciągu pieszym wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm - 350 m²
Elementy ulic
• ustawienie krawężników betonowych 25x30 cm na ławie betonowej z oporem w ilo-ści ok. 370 m,
• ułożenie krawężników betonowych ( na płask) na zjazdach około 30 mb
• ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm, chodnik+zjazdy – ok. 190 mb

Roboty wykończeniowe
Na całym ciągu projektowanej nawierzchni należy obustronnie dokonać uzupełnienia pobocza na szer. min. 0,5 m materiałem kamiennym, ustawić oznakowanie pionowe zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 16 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione w SWZ kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku
Przedmiot zamówienia dotyczy ul. Lelewela w Złotym Stoku użytkowanego przez po-jazdy osobowe, ciężarowe odc. I , odcinek II przewiduje się tylko ruch pieszo-rowerowy oraz możliwość przejazdu po nim pojazdom specjalnym . Celem projektu jest dokona-nie remontu tych ulic, poprawiając ich warunki nośności, geometrię oraz bezpieczeń-stwo ruchu pieszych i pojazdów.
W zamierzeniu uwzględniono wykonanie następujących prac:
• roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
• roboty ziemne
• przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami
• montaż kanałów technologicznych
• montaż oświetlenia
• profilowanie drogi oraz zagęszczenie podłoża
• ułożenie warstwy umocnionego podłoża z grunty stabilizowanego cementem
• ułożenie podbudowy z mieszanek kamiennych niezwiązanych
• ułożenie warstwy jezdnej z kostki brukowej betonowej
• wykonanie chodników dla pieszych
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
• remont istniejących zjazdów

1) Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany „ Przebudowa ulicy Lelewela w Złotym Stoku” autorstwa mgr inż. Gabrieli Matusiakiewicz, Macieja Haczkow-skiego, mgra inż. Zbigniewa Zieji, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ro-bót budowlanych w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej oraz przedmiary branżowe robót stanowiący materiał pomocniczy do oszacowania ceny ofertowej Wykonawcy stanowiące załączniki do SWZ.
2) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych w celu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfi-kacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, uzgodnie-niami, z zaleceniami inwestora oraz do oddania przedmiotu zamówienia Zamawia-jącemu, w określonym terminie.
3) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami i normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych w projekcie umowy warunkach.
4) Wykonawca, oprócz ww. obowiązków zobowiązuje się do:
a) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, jego zabezpieczenia i należytego utrzymania,
b) organizacji zaplecza budowy oraz pomieszczeń socjalno-sanitarnych dla pra-cowników i miejsca składowania materiałów,
c) zapewnienia dostawy niezbędnych mediów do realizacji robót i opłaty za ich dostawę; wykonawca we własnym zakresie zapewnia niezbędne media wa-runkujące prawidłowe wykonawstwo robót,
d) poniesienia wszelkich kosztów związanych z realizacją i bieżącym nadzorem kierownika budowy nad robotami oraz wypełnieniem wszystkich zobowią-zań wynikających z decyzji, uzgodnień i opinii,
e) przekazania Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków przez kie-rownika budowy, w dniu podpisania umowy,
f) uporządkowania terenu budowy i terenu przyległego po zakończeniu robót,
g) wywozu materiału i gruzu z rozbiórki na składowisko odpadów i poniesienia kosztów ich składowania
h) obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót budowlanych,
i) ochrony punktów osnowy geodezyjnej, a w przypadku ich zniszczenia lub konieczności ich przeniesienia - zlecenia uprawnionej jednostce wykonaw-stwa geodezyjnego ich odtworzenia lub założenia nowych,
j) przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumentów wy-nikających ze specyfikacji warunków zamówienia,
k) wykonania badań i pomiarów w czasie wykonywania robót budowlanych oraz badań odbiorowych zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, pa-tenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje pro-dukty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaofe-rowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymaga-nia określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami. W przy-padku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o któ-rych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopusz-cza rozwiązania równoważne w zakresie opisywanym.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione w SWZ kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pl. Kościelnego w Złotym Stoku
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej do Inwestycji pod nazwą „Przebudowa pl. Kościelnego w Złotym Stoku” w granicach działek ewid. gr. nr 677, 693/10, 736) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach ustalonych we wzorze umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji i koniecznych do wykonania przedmiotu zamó-wienia materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjścio-wych, w tym zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji.
W skład dokumentacji do przedmiotu umowy zaliczają się następujące opracowania i czynności:
1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno budowlanego na realizację zadania,
2) Projekt wykonawczy
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4) Kosztorysy inwestorskie
5) Przedmiary
6) Bieżące uzgadnianie sposobu wykonania przedmiotu umowy z Zamawiającym,
7) Na etapie wnioskowania o finansowanie zewnętrzne oraz prowadzenia procedury przetargowej niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania Zamawiającego w zakresie określonym Umową,
8) Zaprojektowanie prac wynikających z decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu , Delegatura w Wałbrzychu na dz. ewid nr 677 ( obręb Złoty Stok), które będą miały na celu trwałe zabezpieczenie istniejącego przekopu lub przywrócenie istniejącego stanu gruntu do stanu pierwotnego.
9) Dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie
10) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na żądanie Zamawiającego aktualizacji dokumentacji przez okres 24 miesięcy od jego protokolarnego odbioru tj. podpisania odbioru końcowego.
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz dodatkowo na płycie CD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej (w formacie: dwg, xlsc, doc, pdf, oraz pliki programu kosztorysowego NORMA)
Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione w SWZ kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w Laskach (dz. nr 543/3, 499, 543/1, 569/3, 567, 612/1, 612/2)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej do Inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w Laskach ( dz. nr 543/3, 499, 543/1, 569/3, 567, 612/1, 612/2)” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach ustalonych we wzorze umowy.
Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych dla tego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji i koniecznych do wykonania przedmiotu zamó-wienia materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjścio-wych, w tym zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji.
W skład dokumentacji do przedmiotu umowy zaliczają się następujące opracowania i czynności:
1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno budowlanego na realizację zadania,
2) Projekt wykonawczy
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4) Kosztorysy inwestorskie
5) Przedmiary
6) Bieżące uzgadnianie sposobu wykonania przedmiotu umowy z Zamawiającym,
7) Na etapie wnioskowania o finansowanie zewnętrzne oraz prowadzenia procedury przetargowej niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania Zamawiającego w zakresie określonym Umową,
8) Dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie
9) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na żądanie Zamawiającego aktualizacji dokumentacji przez okres 24 miesięcy od jego protokolarnego odbioru tj. podpisania odbioru końcowego.
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz dodatkowo na płycie CD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej (w formacie: dwg, xlsc, doc, pdf, oraz pliki programu kosztorysowego NORMA)
Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione w SWZ kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi ( dz. nr 691/5, 693/1, 694/1, 606/17, 814/1 ) w Mąkolnie.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej do Inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi w Mąkolnie ( dz. gr. nr 691/5, 693/1, 694/1, 606/17, 814/1)” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach ustalonych we wzorze umowy.
Zamawiający dysponuje mapami do celów projektowych dla tego zadania.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji i koniecznych do wykonania przedmiotu zamó-wienia materiałów i uzgodnień z jednostkami zewnętrznymi oraz materiałów wyjścio-wych, w tym zgody organu administracji architektoniczno-budowlanej na realizację inwestycji.
W skład dokumentacji do przedmiotu umowy zaliczają się następujące opracowania i czynności:
1) Projekt budowlany oraz inne opracowania, jeżeli będą wymagane do uzyskania zgody organu administracji architektoniczno budowlanego na realizację zadania,
2) Projekt wykonawczy
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
4) Kosztorysy inwestorskie
5) Przedmiary
6) Bieżące uzgadnianie sposobu wykonania przedmiotu umowy z Zamawiającym,
7) Na etapie wnioskowania o finansowanie zewnętrzne oraz prowadzenia procedury przetargowej niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na wszelkie zapytania Zamawiającego w zakresie określonym Umową,
8) Dokonywanie wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie
9) W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na żądanie Zamawiającego aktualizacji dokumentacji przez okres 24 miesięcy od jego protokolarnego odbioru tj. podpisania odbioru końcowego.
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej oraz dodatkowo na płycie CD, zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej (w formacie: dwg, xlsc, doc, pdf, oraz pliki programu kosztorysowego NORMA)
Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, należy wykonać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa polskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione w SWZ kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminu realizacji zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Pełnomocnictwo - gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia;powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj.podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy) – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(Dz.U.2020.1913 t.j.). Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
część I - 70 000 PLN
część II - 10 000 PLN
część III – 25 000 PLN
część IV - 2 000 PLN
część V – 500 PLN
część VI - 500 PLN

2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ.
3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu w którym upływa termin składania ofert.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl., oddział Złoty Stok, nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004 z adnotacją „Wadium w postępowaniu nr RL.271.8.2023 – część …”
Uwaga : Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidło-wy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
6. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowiązany jest wnieść je przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).
Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium Wykonawca zobowią-zany jest złożyć dokument wadialny (np. e-gwarancję bankową lub ubez-pieczeniową) wraz z ofertą w ten sam sposób co ofertę przy użyciu środ-ków komunikacji elektronicznej, jednakże w wydzielonym odrębnym pliku (np: .pdf),
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia, z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b)ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
c)muszą ustanowić pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną lub kopię potwierdzoną przez notariusza. Powinno zawierać: nazwę postępowania o zamówienie publiczne,którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmian postanowień umowy.Zmiany treści niniejszej umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 455 – ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129późn. zm.) Pozostały rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://zlotystok.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.