eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › dostawa dwóch samochodów osobowych niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym lub elektrycznym- III proceduraOgłoszenie z dnia 2023-06-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa dwóch samochodów osobowych niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym lub elektrycznym- III procedura

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W PRZEMYŚLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650223604

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mariacka 4

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: (16) 670 76 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psse.przemysl@sanepid.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/psse-przemysl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa dwóch samochodów osobowych niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym lub elektrycznym- III procedura

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-595e2ee1-067c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253208

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00125223/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa dwóch niskoemisyjnych samochodów osobowych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-595e2ee1-067c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postepowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-595e2ee1-067c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: ocds-148610-595e2ee1-067c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy” .
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w §2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) W formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje jako załącznik), lub
b) Jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji” ).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia.
13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl
17. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: psse.przemysl@sanepid.gov.pl (poza możliwością składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający (Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Przemyślu) wypełnia obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”, odnoszący się do informacji podawanych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, w szczególności:
a. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
c. pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
d. członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
e. osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
f. osoby fizycznej przekazane przez Wykonawcę w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu lub zawarcia i realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje, że:
3. administratorem Pana/i danych osobowych jest:
a. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu,
ul. Mariacka 4, 37-700 Przemyśl
adres e-mail: psse.przemysl@sanepid.gov.pl
numer telefonu: (16) 670 76 91
b. kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych u Zamawiającego można uzyskać pod adresem e – mail iod.psse.przemysl@sanepid.gov.pl.
c. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zawarciem i realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego;
d. odbiorcami Pana/i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych;
e. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji dokumentacji postępowania, wynikający z odrębnych przepisów;
f. obowiązek podania przez Pana/ią danych osobowych bezpośrednio Pana/i dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
g. w odniesieniu do Pana/i danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h. posiada Pan/i:
i. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana/i dotyczących;
j. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana/i danych osobowych 1;
k. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
l. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pana/i dotyczących narusza przepisy RODO;
m. nie przysługuje Panu/i:
n. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
o. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
p. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PSA.273.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów osobowych niskoemisyjnych o napędzie hybrydowym lub elektrycznym dla potrzeb transportu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu ul. Mariacka 4.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.
3. Samochody osobowe, karoseria typu liftback/hatchback/kombi, fabrycznie nowe z przebiegiem nie większym niż 50 km, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami. Pojazdy muszą być przystosowane do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie) do przewozu osób – nie może to być samochód adoptowany z ciężarowego.
4. Samochody osobowe spełniające polskie wymagania, w tym warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.) oraz warunki techniczne, wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz.110 t.j.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy a także wymogi minimum Dyrektywy EURO 6 w zakresie emisji spalin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 189 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert i ich opis umożliwiają Zamawiającemu weryfikację i porównanie poziomu oferowanego wykonania przedmiotu zamówienia na podstawie informacji przedstawianych w ofertach.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:

a. Cena – 60 %
b. Okres gwarancji - 40%

1. Ocena oferty zostanie obliczona z wykorzystaniem następującego wzoru:
Ocena = A + B gdzie:

A Kryterium Cena zostanie obliczone wg następującego wzoru:


Co=CMIN/CB X 60 pktC0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium „Cena 60%”
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – cena brutto oferty badanej
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.


B Kryterium Okres gwarancji zostanie ocenione w następujący sposób:

B0=BB/BMax X 40 pkt

B0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę w okres gwarancji „okres gwarancji 20%” po zaokrągleniu w górę do dwóch miejsc po przecinku.
B Max – najwyższy zaproponowany okres gwarancji w miesiącach wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
BB – zaproponowany okres gwarancji w miesiącach oferty badanej

Dla tego kryterium Zamawiający przewidział okres min. 24 miesiące, okres maksymalny 60 miesięcy Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium wynosi: 40 punktów,

UWAGA I:
Oferta Wykonawcy, który nie określił w złożonej ofercie okresu gwarancji potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 24-miesięczną. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji krótszy aniżeli 24 miesięcy – podlegać będzie odrzuceniu. Oferta Wykonawcy, który określił w złożonej ofercie okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy potraktowana zostanie jak oferta z gwarancją 60-miesięczną.


Łączna ocena ofert:
Punkty uzyskane przez ofertę w ocenie oferty w Kryterium A – Cena, Kryterium B - Okres gwarancji, Kryterium zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w łącznej ocenie ofert (łączna suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę w kryterium A, B, ). Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
2. Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
1) spełni wymagania określone w niniejszej SWZ oraz ustawie Pzp;
2) przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów wyliczonych zgodnie ze wzorem:
P = A+B

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów. Punkty przyznawane będą do dwóch miejsc po przecinku z zaokrągleniem w górę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu-załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa wyżej składa każdy z Wykonawców osobno.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnia ich zasoby –warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego – załącznik nr 6 do SWZ.
4. Informacje zawarte w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 3 pkt 1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:

- pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy -pełnomocnictwo zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz.1740 zpóźn.zm.) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych
3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty (przedmiotowe środki dowodowe) :
a. dokumentacja producenta zawierająca dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą wymagania Zamawiającego oraz parametry techniczne oferowanego produktu, np. ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp., zawierające parametry techniczne, markę i nazwę oferowanego modelu;
b. dokumentację potwierdzającą spełnienie aktualnie obowiązującej normy emisji spalin.
c. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa powyżej nie zawierają informacji o wymaganych parametrach Wykonawca składa oświadczenie (na własną odpowiedzialność) że oferowany produkt w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.
3. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. dokumentacja producenta zawierająca dane techniczne, parametry (w języku polskim), które potwierdzą wymagania Zamawiającego oraz parametry techniczne oferowanego produktu, np. ulotki, katalogi, prospekty, protokoły badań itp., zawierające parametry techniczne, markę i nazwę oferowanego modelu;
b. dokumentację potwierdzającą spełnienie aktualnie obowiązującej normy emisji spalin.
c. W przypadku, gdy dokumenty, o których mowa powyżej nie zawierają informacji o wymaganych parametrach Wykonawca składa oświadczenie (na własną odpowiedzialność) że oferowany produkt w zakresie brakujących w dokumentach producenta danych, spełnia parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze (np.: konsorcja, spółki cywilne itp.) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym:
a. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
b. w celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dla każdego Wykonawcy oddzielnie.
2. Zamawiający dopuszcza, że spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7, wykaże tylko jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany terminów realizacji umowy w przypadku gdy niemożność ich dotrzymania zostanie spowodowana przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, w szczególności ziszczenia się co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
1) niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia konieczności spełnienia innych niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy wymogów.
2) niedotrzymanie terminu będzie następstwem zmiany przepisów prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy lub świadczenia stron umowy, w szczególności konieczności dokonania zmian dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym sposobu, zakresu i terminów realizacji w następujących przypadkach
1) zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów lub innych dokumentów , mających wpływ na realizację umowy;
2) zmiany zakresu zamówienia, wysokości wynagrodzenia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia – w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, m.in. siła wyższa, mogące uniemożliwić wykonanie lub mające wpływ na realizację postanowień umowy;
3) zmiany zakresu zamówienia, terminu realizacji przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji przedmiotu zamówienia – znajdujące swoje uzasadnienie technologiczne, technicznie lub funkcjonalne, których Strony, przy zachowaniu należytej staranności nie mogły przewidzieć chwili zawarcia umowy.
3. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, Zamawiający dopuszcza zmianę (waloryzację) wysokości wynagrodzenia netto przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy oraz cen jednostkowych netto podanych przez Wykonawcę w Formularzu Rzeczowo – cenowym według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w Biuletynie Statystycznym GUS. Celem waloryzacji jest wyłącznie urealnienie wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy oraz cen jednostkowych zaoferowanych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. Waloryzacja jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:
1) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę;
2) zmiany wskaźnika, o którym mowa powyżej, o co najmniej 10% w stosunku do cen/y wskazanych/ej w Formularzu rzeczowo – cenowym.
4. Waloryzację przeprowadza się w oparciu o opublikowany przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, za miesiąc poprzedzający wpływ wniosku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, w odniesieniu do cen z miesiąca i roku, w którym złożona została oferta w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa.
5. Wniosek o zmianę umowy, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać co najmniej:
1) zakres proponowanej zmiany,
2) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub postanowień umowy,
3) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.
6. Sposób określenia wpływu zmiany wskaźnika odnoszącego się do towarów i usług konsumpcyjnych na koszt wykonania przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku, a także na podstawie opublikowanego przez GUS wskaźnika, o którym mowa w ust. 4.
7. Maksymalna wartość zmiany cen jednostkowych, o której mowa w ust. 4, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 20 % w stosunku do cen jednostkowych określonych w Formularzu rzeczowo – cenowym.
8. Zmiana cen jednostkowych, o której mowa w ust. 4 może nastąpić nie częściej niż 2 razy w ciągu obowiązywania niniejszej umowy oraz nie wcześniej niż 1 raz w miesiącu obowiązywania niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 3. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-595e2ee1-067c-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.