eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szlichtyngowa › Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach - Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
w Jędrzychowicach – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szlichtyngowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050801

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Szlichtyngowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-407

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 65 549 23 27

1.5.8.) Numer faksu: 65 549 23 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@szlichtyngowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szlichtyngowa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej
w Jędrzychowicach – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ccf40c69-013e-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006522/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach – Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkiem komunikacji elektronicznej, przy użyciu którego Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami jest platforma (Marketplanet): https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się nr sprawy RIPP.271.8.2023. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia akceptuje warunki korzystania z w/w platformy i obowiązujących Regulaminów dostępnych na stronie https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzenia, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w instrukcji dla wykonawcy dostępnej na platformie. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów,
przekazywanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania
techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służące do odbioru dokumentów elektronicznych jak również
sposób ich sporządzenia określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2020 poz. 2452 ze zm.). Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (Marketplanet) https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl. Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, informacje, składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy (Marketplanet).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Szlichtyngowa, ul. Rynek 1; 67-407 Szlichtyngowa, kontakt: tel. 65549 23 27, e-mail: umig@szlichtyngowa.pl; z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail iodo@szlichtyngowa.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIPP.271.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwestycja obejmuje swoim zakresem wykonanie etapu II polegającego na budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z drenażem oraz chodnika z kostki betonowej, na działkach nr ew. 26/2, 27 i 28 (081202_5 Szlichtyngowa, obręb: Kowalewo).
2. Zakres inwestycji:
1) Roboty ziemne i przygotowawcze w następującym zakresie:
a) usunięcie bramki do piłki nożnej na miejsce wskazane przez dyrekcję szkoły;
b) usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm na hałdę (do ponownego wykorzystania),

c) usunięcie warstwy gruntu rodzimego i wywiezienie urobku na miejsce wskazane przez zamawiającego;
d) wykonanie i zagęszczenie nasypu z gruntu rodzimego pod boisko trawiaste.
2) Podbudowy i obrzeża:
a) Wykonanie obrzeży betonowych na ławach betonowych z oporem (obrzeża betonowe 30x8 układane na ławach betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - L 68,79 m, ława pod obrzeże betonowe 30x8 cm z betonu C12/15 z oporem = 3,302 m3)
b) Wykonanie warstwy odsączających z piasku grubości 10 cm - S = 1377,00 m2,
c) Wykonanie podbudów z tłucznia kamiennego,
d) ułożenie siatki na krety z polipropylenu o gramaturze 35 g/m2 z mocowaniem do podłoże kołkami mocującymi S= 1456,00 m2,
3) Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 50,00x26,00 (bez obrzeży betonowych)
i 52,00x28,00 m z obrzeżami):
a) przygotowanie mieszkanki na wykonanie warstwy wegetacyjnej (torf ogrodniczy 25%, piasek 25% humus 50% ) wraz z dodatkiem nawozów mineralnych,
b) wykonanie warstwy wegetacyjnej o gr. 20 cm= 1456,00 m2 z wcześniej przygotowanej mieszanki,
c) przygotowanie mieszkanki na wykonanie warstwy darniowej ( 50% torfu, 50% humusu rodzimego) z dodatkiem nawozów mineralnych,
d) wykonanie warstwy darniowej o gr. 3 cm = 1456,00 m2;
e) pielęgnacja przez okres jednego miesiąca wykonanej nawierzchni boiska oraz podlewanie wodą.
4) Zieleń.
a) humusowanie skarp warstwą ziemi urodzajnej ( z odzysku z robót ziemnych)z hałdy) gr. 5 cm wraz z obsianiem- S = 530,285 m2,
b) ręczne przekopanie gleby w terenie płaskim zadarnionym wraz z obsianiem- S = 76,665 m2.
5) Drenaż.
a) ułożenie rur drenarskich PCV w otulinie średnicy 110 mm wraz z obsybką filtracyjną - L = 301,500 m,
b) wykonanie studni drenarskich S2, S3, S4 z rury karbowanej o średnicy 425 mm wraz z włazeami żeliwnymi - 3 kpl.,
c) wykonanie wylotu kanału deszczowego - 1 kpl.,
d) wykonanie rurociągu z rur kanalizacyjnych PCV średnicy 160 mm - L = 11,200 m oraz rury kanalizacyjne PCV średnicy 200 mm – L-60,00 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45232452-5 - Roboty odwadniające

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą wartością
punktową.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który:
a) wykaże się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej 1 roboty budowlanej, w zakres której również wchodzi budowa boiska o nawierzchni trawiastej o wartości minimum200 000,00 zł brutto. Aby spełnić ten wymóg, prace, na które Oferent powołuje się, muszą być ukończone w całości.
b) wykaże, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia i kwalifikacje w celu wykonania zamówienia tj. kierownikiem robót– co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5) ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich miejsca wykonania, rodzaju wykonanych robót, daty zakończenia robót i zlecających, na rzecz których roboty te zostały wykonane (załącznik nr 4).
2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia zawodowego, numeru uprawnień (załącznik nr 5).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 2 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa każdy z wykonawców. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 3, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków
udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian został określony w § 18 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa: https://szlichtyngowa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.