eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont łazienek męskiej i damskiej na 2 piętrze, w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w KrakowieOgłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont łazienek męskiej i damskiej na 2 piętrze, w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH NR 1 IM. MJR. HENRYKA SUCHARSKIEGO W KRAKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000187211

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Złotej Jesieni 16

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-828

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 644 63 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zsgastr1@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=277&dok=struktura

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont łazienek męskiej i damskiej na 2 piętrze, w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-61c5f611-04fb-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00253027

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00195851/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont łazienek męskiej i damskiej na 2 piętrze, w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61c5f611-04fb-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-61c5f611-04fb-11ee-9355-06954b8c6cb9
Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Rygor nieważności dotyczy przypadków niedochowania formy złożenia dokumentów składających się na przesyłaną ofertę, oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składanych samodzielnie przez Wykonawcę, oświadczeń z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - składanych przez Wykonawców występujących wspólnie, przez podmioty które nie są Wykonawcami - ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby - w celu wykazania spełniania określonego warunku udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), a także Pełnomocnictw. 3. Pozostałe dokumenty i oświadczenia (np. podmiotowe środki dowodowe, dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/ podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp/ podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy), przedmiotowe środki dowodowe (jeśli są wymagane), pozostałe (inne niż ww. informacje, oświadczenia lub dokumenty) - przekazywane są: - w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub - w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W przypadku, gdy odpisy z KRS lub CEDIG (lub informacje z innego rejestru), a także inne podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, lub inne dokumenty opisane w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie), zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny - przekazuje się ten dokument. 5. W przypadku natomiast, gdy ww. kategorie dokumentów zostały wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 6. Formaty danych wymagane do sporządzania i przekazywania dokumentów i informacji w postępowaniu określa § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie). Zamawiający wskazuje jednak, że wśród dopuszczalnych i ogólnie dostępnych formatów znajdują się m.in.: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. 7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz. 8. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 9. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub SWZ do podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów (z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie). 10. Komunikacja odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Ilekroć jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 2. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Szczegółowe informacje znajdują się klauzuli RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe informacje znajdują się klauzuli RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSG.1/PN/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 424652,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont łazienek męskiej i damskiej na 2 piętrze, w budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie”. 1. Zakres zamówienia (opis robót w ramach zadania) został określony w dokumentacji postępowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące dokumenty: 1) Wzór umowy (załącznik nr 3 do SWZ); 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (załącznik nr 6 do SWZ); 3) Przedmiar robót (załącznik nr 7 do SWZ); 4) Dokumentacja – opis przedmiotu zamówienia, rysunki/rzuty (załącznik nr 8 do SWZ).
3. Zakres rzeczowy robót należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
4. Uwagi: Przekazany wraz z SWZ przedmiar robót należy traktować jako dokument pomocniczy, który nie może stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny (wynagrodzenia) ryczałtowej realizacji zamówienia. Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą (wynagrodzenie ryczałtowe).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262522-6 - Roboty murarskie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45442100-8 - Roboty malarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45422100-2 - Stolarka drewniana

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45431200-9 - Kładzenie glazury

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nieprzekraczającej 100% wartości zamówienia podstawowego (212326.28 zł). Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych robót budowlanych – w stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego. Warunki, na jakich będą udzielone ww. zamówienia, będą odpowiadały warunkom określonym w niniejszym postępowaniu we wzorze umowy oraz załącznikach do niego, przy czym warunki udziału w postępowaniu zostaną ograniczone relewantnie do powtarzanego zakresu zamówienia. Wartość zamówienia określona w ogłoszeniu (sekcja 4.1.5.) przewiduje kwotę wskazaną powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert oraz kryteria oceny ofert opisuje SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy – zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp – spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. w zakresie posiadania zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1. tj. w okresie w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizowali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na robotach remontowych i/lub wykończeniowych, o wartości minimum 120 000,00 zł brutto.
Uwagi!
1) Wykonawca może wykazać robotę budowlaną - w zakres której wchodziły różne prace budowlane - pod warunkiem spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.1. SWZ, pod względem rodzaju robót (remontowe i/lub wykończeniowe) jak i kwoty;
2) W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum) ww. warunek spełniony zostanie, jeżeli przynajmniej jeden z podmiotów tworzących konsorcjum go spełnia;
3) Poprzez należyte wykonanie ww. zamówień, Zamawiający rozumie ich odbiór przez zamawiających bez zastrzeżeń/bez uwag.
1.2. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
a) osobą (która będzie wykonywała zamówienie), pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane); b) osobą (która będzie wykonywała zamówienie) posiadającą uprawnienia SEP do 1 kV E; c) osobą (która będzie wykonywała zamówienie) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Uwaga do pkt 1.2. powyżej: Zamawiający dopuszcza by jedna osoba wskazana przez Wykonawcę łączyła w sobie kompetencje wymagane w lit. a) - c) powyżej.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, składa on odrębne następujące oświadczenia:
Oświadczenie
1) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
2) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
dotyczące odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy, według wzorów nr 2A, 2B, 2C i 2D do SWZ.
2. Na wezwanie Zamawiającego - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.3. pkt 1) SWZ, odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy. według wzorów nr 9A, 9B do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 125 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp, składa on odrębne następujące oświadczenia:
Oświadczenie
1) o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
2) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
dotyczące odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy,
według wzorów nr 2A, 2B, 2C i 2D do SWZ.
2. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy.
3. Na wezwanie Zamawiającego - Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 7.3. pkt 1) SWZ, odpowiednio:
a) samego Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) podmiotu/-ów, na którego/-ych zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy,
według wzorów nr 9A, 9B do SWZ.
4. Na wezwanie Zamawiającego - Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - uprawnień niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
5. Na wezwanie Zamawiającego - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 5 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca z ofertą: 1. Formularz Ofertowy, udostępniony przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3.
3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innego właściwego rejestru.
4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia) - według wzorów stanowiących załączniki do SWZ.
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu (zgodnie z art. 118 ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy. 6. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). 7. Dokumenty wymagane w postępowaniu oraz sposób ich złożenia został opisany w SWZ udostępnionej na stronie prowadzonego postępowania.
6. Oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy – przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, zostały opisane w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Portal e-Zamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oferty składane są w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na język polski.
2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dzieli zamówienia na części, ani nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Uzasadnienie zostało zawarte w treści SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, z uwzględnieniem przepisów określonych w rozdziale 5 DZIAŁU VII ustawy Pzp.
4. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę (lub podwykonawcę) osób wykonujących roboty budowlane wskazane w zakresie zamówienia (w szczególności roboty ogólnobudowlane, w tym stolarskie, elektryczne, posadzkarskie, rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, tynkarskie, hydrauliczne, malarskie, kanalizacyjne, wykończeniowe). Wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadził wstępnych konsultacji rynkowych.
8. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w wysokości nieprzekraczającej 100% wartości zamówienia podstawowego.
9. Wizja lokalna - Zamawiający umożliwia odbycie przez Wykonawców wizji lokalnej w miejscu inwestycji. Wizje lokalne pomieszczeń odbędą się w terminach określonych w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.