eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Kursy nadające kwalifikacje lub podwyższające kompetencje dla uczestników projektu pn.: "JESTEM FACHOWCEM - MOGĘ WIĘCEJ!"Ogłoszenie z dnia 2023-06-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kursy nadające kwalifikacje lub podwyższające kompetencje dla uczestników projektu pn.: „JESTEM FACHOWCEM – MOGĘ WIĘCEJ!”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000191224

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grunwaldzka 39

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 654 46 13

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ekonomik@zset.home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zse.torun.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kursy nadające kwalifikacje lub podwyższające kompetencje dla uczestników projektu pn.: „JESTEM FACHOWCEM – MOGĘ WIĘCEJ!”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d362d249-04d8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00478646/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Kursy nadające kwalifikacje lub podwyższające kompetencje dla uczestników projektu pn.: „JESTEM FACHOWCEM – MOGĘ WIĘCEJ!”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn.: „JESTEM FACHOWCEM – MOGĘ WIĘCEJ!”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d362d249-04d8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d362d249-04d8-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Pozostałe informacje zamieszczono w rozdziale XI SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
3. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
4. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 25 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
6. Pozostałe informacje zamieszczono w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zamieszczono w rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zamieszczono w rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSE-291-07/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki klasy III dla 20 uczestników projektu

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby uczestników skierowanych na kurs.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników projektu skierowanych na kurs, między innymi w związku z niemożliwością uczestnictwa w kursie z powodu utraty atrybutów kwalifikacyjnych uczestnika projektu (np. skreślenie z listy uczniów) lub w wyniku rezygnacji uczestnika z dalszego udziału w projekcie, lub z powodu innych obiektywnych okoliczności powodujących brak możliwości udziału w projekcie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia liczby uczestników. Zamawiający gwarantuje realizację kursu dla co najmniej 70% planowanej liczby uczestników projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników projektu skierowanych na kurs maksymalnie o 30% planowanej liczby uczestników w granicach kwoty, jaką może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto za przeszkolenie jednego uczestnika. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu nie skorzystania z prawa zwiększenia liczby uczestników.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu florystycznego dla 5 uczestników projektu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby uczestników skierowanych na kurs.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestników projektu skierowanych na kurs, między innymi w związku z niemożliwością uczestnictwa w kursie z powodu utraty atrybutów kwalifikacyjnych uczestnika projektu (np. skreślenie z listy uczniów) lub w wyniku rezygnacji uczestnika z dalszego udziału w projekcie, lub z powodu innych obiektywnych okoliczności powodujących brak możliwości udziału w projekcie. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia liczby uczestników. Zamawiający gwarantuje realizację kursu dla co najmniej 70% planowanej liczby uczestników projektu.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia liczby uczestników projektu skierowanych na kurs maksymalnie o 30% planowanej liczby uczestników w granicach kwoty, jaką może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia, przy uwzględnieniu zaoferowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej brutto za przeszkolenie jednego uczestnika. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu nie skorzystania z prawa zwiększenia liczby uczestników.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 (trzy) kursy/szkolenia o tematyce danego kursu (części zamówienia) - dotyczy wszystkich części zamówienia; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten musi być spełniony przez co najmniej jednego z tych Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy (sporządzone z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz usług (sporządzony z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; wykaz należy złożyć na każdą część zamówienia oddzielnie.
Uwagi:
- w wykazie należy podać informacje o wykonanych usługach z taką szczegółowością, która umożliwi Zamawiającemu w sposób jednoznaczny ocenić, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ;
- jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy tylko usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanej usługi w części nr 1 zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki klasy III dla 20 uczestników projektu, z wymaganiami określonymi w OPZ Zamawiający żąda złożenia przedmiotowego środka dowodowego w postaci indywidualnego potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 ze zm.) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie/ Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego/ Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie, aktualne na dzień złożenia oferty w zakresie możliwości prowadzenia kursu operatora koparko-ładowarki klasy III na terenie miasta Torunia, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Indywidualne potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 583 ze zm.) wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie/ Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego/Sieć Badawczą Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie, aktualne na dzień złożenia oferty w zakresie możliwości prowadzenia kursu operatora koparko-ładowarki klasy III na terenie miasta Torunia, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy założyć:
a) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ (sporządzone z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ); przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
b) zobowiązanie innego podmiotu o udostępnienia Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz oświadczenie tego podmiotu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp (sporządzone z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku nr 3a do SWZ) - jeżeli dotyczy;
c) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty/odpowiednie pełnomocnictwa - jeżeli dotyczy;
d) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy tylko ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
e) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy;
f) uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;
g) indywidualne potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w § 25 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie/ Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego/Sieć Badawczą Łukasiewicz -Warszawski Instytut Technologiczny w Warszawie, aktualne na dzień złożenia oferty w zakresie możliwości prowadzenia kursu operatora koparko-ładowarki klasy III na terenie miasta Torunia, zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej, który stanowi przedmiotowy środek dowodowy (dotyczy tylko części nr 1 zamówienia - Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki klasy III dla 20 uczestników projektu).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach wynikających z art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-19 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w zakładce „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie przedmiotowego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-19 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 29 ze zm.).
2. Ceną oferty brutto jest cena za przeszkolenie jednego uczestnika projektu.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.