eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Obsługa konferencji Zlodowacenia i interglacjały w dniach 16-18.06.2023 część 1: Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji część 2: Świadczenie usługi transportu osób podczas konferencjiOgłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Obsługa konferencji Zlodowacenia i interglacjały w dniach 16-18.06.2023
część 1: Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji
część 2: Świadczenie usługi transportu osób podczas konferencji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 225540019

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.baczewska@uw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad2e7772-ee3e-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa konferencji Zlodowacenia i interglacjały w dniach 16-18.06.2023
część 1: Świadczenie usługi cateringowej podczas konferencji
część 2: Świadczenie usługi transportu osób podczas konferencji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad2e7772-ee3e-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00199254/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.14 Catering (cz. 1) oraz przewóz osób (cz. 2) na konferencję w ECEG „Zlodowacenia i interglacjały”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00206967

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: POUZ-361/186/2023/WG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 47000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej w postaci usługi gastronomicznej w związku z organizacją przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań przez 3 kolejne dni konferencji (piątek – niedziela). Przewidywana liczba uczestników konferencji około 60 osób (+/- 30%), w dniach 17.06 (kolacja) i 18.06 (śniadanie) około 90 osób (+/- 30%). Wykonawca jest zobowiązany wykonać Zamówienie w terminie 16, 17, 18 czerwca 2023 w godzinach wskazanych dla poszczególnych części usług. Miejsce wykonania usługi to budynek A w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach, Korzecko 1C, 26-060 Chęciny

4.5.3.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.5.) Wartość części: 45000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi transportu osób podczas konferencji Zlodowacenia i interglacjały odbywającej się w dniach 16-18.06.2023
17 czerwca – 8.30 -13.30 - ECEG- Zakrucze-Polichno-Mosty-ECEG – ok. 60 km
18 czerwca – 12.30-13.00 – Chęciny (pod Krzyżem) – ECEG – ok 5 km

4.5.3.) Główny kod CPV: 60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.5.5.) Wartość części: 2000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29250,72 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 29250,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29250,72 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RESTAURACJA POD ZAMKIEM BRZEZOWSKA AGNIESZKA

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 9590820239

7.3.3) Ulica: ul. Armii Krajowej

7.3.4) Miejscowość: Chęciny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-060

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29250,72 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-16 do 2023-06-18

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 590,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 590,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 590,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przewóz Osób Paweł Pawłowski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 260126343

7.3.3) Ulica: Sitkówka

7.3.4) Miejscowość: Chęciny

7.3.5) Kod pocztowy: 26-060

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 590,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-06-17 do 2023-06-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.