eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skawina › Remont sal lekcyjnychOgłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont sal lekcyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188541

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: M. Kopernika 13

1.5.2.) Miejscowość: Skawina

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-050

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 276 34 51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zste@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zste-skawina.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4a034e78-ed84-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont sal lekcyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a034e78-ed84-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252835

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00204759/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remont sal w Zespole Szkół Techniczno Ekonomicznych w Skawinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00208036

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSTE-270/2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 354980,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu sal lekcyjnych nr 28, 29, 53, 60, 61 wraz z wykonaniem robót zabezpieczających wynikających z przeprowadzanych prac remontowych w Zespole Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Skawinie, ul. Mikołaja Kopernika 13 - na podstawie dokumentacji oraz przepisów wskazany w pkt. 2.2.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji i odbioru robót określają w szczególności:
1) Rozdział II SWZ
2) Dokumentacja projektowa tj. Załącznik nr 2- OPZ zawierający opis
UWAGA: dokumentacja wskazana w pkt. 2 (OPZ) obejmuje wykonanie szerszego zakresu prac niż objęty niniejszym postępowaniem. Przedmiotowe postępowania nie obejmuje prac wskazanych w salach nr 30, 31 i 32.
3) Załącznik nr 3- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ( dalej STWiORB),
4) Załącznik nr 4 – Wzór umowy
5) Obowiązujące przepisy prawa w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia ( w szczególności przepisy prawa budowlanego)
W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami STWiORB a treścią wzoru umowy, jako obowiązujące należy przyjąć zapisy wzoru umowy.
2.3. Wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego, środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 298000 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 298000 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Remontowo-Budowlana "FRANKO" Franciszek Poniedziałek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 678-118-00-80

7.3.3) Ulica: ul. Krakowska 12

7.3.4) Miejscowość: Krzęcin

7.3.5) Kod pocztowy: 32-051

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 298000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 55 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

okres realizacji: maksymalnie 55 dni, licząc od dnia przekazania placu budowy
wartość zamówienia podano łącznie dla zamówienia podstawowego oraz robót podobnych. Szacunkowa wartość zamówienia będącego przedmiotem umowy to 213 988,16 zł netto.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.