eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu "ChAT przyszłości"Ogłoszenie z dnia 2023-06-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „ChAT przyszłości”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001962

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Broniewskiego, 48

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-771

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.wiktorska@chat.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chat.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu „ChAT przyszłości”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06281044-05cc-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252820

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00083295/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów szkoleniowych z zakresu prawa, finansów, zakresu metodycznego i statystycznego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „ChAT przyszłości” realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-z044/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2.2. Cena szkolenia musi zawierać wszelkie niezbędnie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności: usługę szkoleniową, materiały szkoleniowe.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-06281044-05cc-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” oraz umową o dofinansowanie nr POWR.03.03.00-00-PN14/18 zamawiający informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej – mająca siedzibę ul. Polna 40, 00-635 Warszawa. Zamawiający na podstawie w/w umowy ma powierzone dane do przetwarzania;
2) Zamawiający ustanowił Inspektor Ochrony Danych - kontakt: iod@chat.edu.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Zamawiającego prowadzący postępowanie jako komisja przetargowa, a także osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja, w tym protokół postępowania, na podstawie art. 74 w związku z art. 18 PZP;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane u Zamawiającego, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania oraz przez cały czas obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem wynikającym z przepisów PZP, związanym z Pani/Pana dobrowolnym uczestnictwem w postępowaniu oraz jest warunkiem zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość zastosowania przepisów PZP dotyczących weryfikacji podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także niemożność dokonania oceny ofert i w efekcie brak możliwości zawarcia umowy;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany i dane te nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej;
8) Posiada Pani/Pan prawo:
● dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
● do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z tego prawa nie może powodować zmiany wyniku postępowania ani zmiany postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu określonego w przepisach art. 71-74 PZP, w tym załączników do tego protokołu;
● żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
● wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kurs języka angielskiego - nauka online - przez Skype, Zoom etc. Kadra kierownicza i administracyjna oraz dydaktyczna. 25 osób zajęcia realizowane indywidualnie 36 h po 60 min. x 25 osób. Zajęcia min. 3-4 razy w tygodniu.
2. Kurs języka niemieckiego - nauka online - przez Skype, Zoom etc. Kadra kierownicza i administracyjna oraz dydaktyczna. 5 osób zajęcia realizowane indywidualnie 36 h po 60 min. x 5 osób. Zajęcia min. 3-4 razy w tygodniu

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1/ Cena
2/ Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia
W kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Ocena ofert w kryterium dodatkowe doświadczenie osób(trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia odbędzie się poprzez
przyznanie punktacji za wskazanie w ofercie: imienia i nazwiska oraz liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych szkoleń przez
trenera w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie jak określono dla ocenianej części zamówienia (warunku) w rozdziale VI ust. 5 SWZ
4. W kryterium dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia oferta może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punków przyznanych we wszystkich kryteriach oceny
ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w SWZ
1. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
zgodnie z treścią art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, wybierze ofertę z niższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 i 3.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
UWAGA!
W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym wykonawcy muszą wykazać osoby (trenerów) z dodatkowym
doświadczeniem w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Na potrzeby uzyskania dodatkowych punktów w tym
kryterium formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w tym zakresie po terminie otwarcia ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Inwentaryzacja w ujęciu rachunkowym i podatkowym
2. Fakturowanie – zmiany, bieżące problemy, faktury zwykłe, ustrukturyzowane, uproszczone, korygujące, paragony, noty korygujące, dokumentacja transakcji na potrzeby podatku VAT
3. Vat w projekcie zmian od 2023
4. Dokumentacja w zakresie podatku VAT w 2023 roku
5. VAT 2022/2023-transakcje krajowe i międzynarodowe
6. Środki trwałe w aktualnym stanie prawnym
7. Planowane zmiany w podatku VAT
8. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych
9. Rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych – kompendium wiedzy
10. Podatek od towarów i usług w aktualnym stanie prawnym
11. Sprawozdawczość finansowa Uczelni
12. Koszty kształcenia i badawcze uczelni - kalkulacja kosztów działalności uczelni
13. Pracownicze Plany Kapitałowe - nowelizacja ustawy z czerwca 2022, dokumentacja oraz praktyczne przykłady
14. Wynagrodzenia w 2023 r. - problemy i wątpliwości
15. Prawa autorskie i prawa pokrewne na liście płac

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1/ Cena
2/ Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia
W kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Ocena ofert w kryterium dodatkowe doświadczenie osób(trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia odbędzie się poprzez
przyznanie punktacji za wskazanie w ofercie: imienia i nazwiska oraz liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych szkoleń przez
trenera w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie jak określono dla ocenianej części zamówienia (warunku) w rozdziale VI ust. 5 SWZ
4. W kryterium dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia oferta może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punków przyznanych we wszystkich kryteriach oceny
ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w SWZ
1. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
zgodnie z treścią art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, wybierze ofertę z niższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 i 3.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
UWAGA!
W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym wykonawcy muszą wykazać osoby (trenerów) z dodatkowym
doświadczeniem w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Na potrzeby uzyskania dodatkowych punktów w tym
kryterium formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w tym zakresie po terminie otwarcia ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Warsztat wymaganych procedur, polityk i treści nowych dokumentów kadrowych do opracowania przed wejściem w życie zmian do Kodeksu pracy – przygotowanie do zmian w prawie pracy
2. Zmiany w prawie pracy 2023
3. Planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2022/2023– z uwzględnieniem zmian w przepisach oraz rozwiązywanie problemów praktycznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1/ Cena
2/ Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia
W kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Ocena ofert w kryterium dodatkowe doświadczenie osób(trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia odbędzie się poprzez
przyznanie punktacji za wskazanie w ofercie: imienia i nazwiska oraz liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych szkoleń przez
trenera w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie jak określono dla ocenianej części zamówienia (warunku) w rozdziale VI ust. 5 SWZ
4. W kryterium dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia oferta może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punków przyznanych we wszystkich kryteriach oceny
ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w SWZ
1. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
zgodnie z treścią art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, wybierze ofertę z niższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 i 3.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
UWAGA!
W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym wykonawcy muszą wykazać osoby (trenerów) z dodatkowym
doświadczeniem w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Na potrzeby uzyskania dodatkowych punktów w tym
kryterium formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w tym zakresie po terminie otwarcia ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Moduł I Zamówienia publiczne w progach krajowych;
Moduł II Zapytanie ofertowe, Baza konkurencyjności, Regulamin udzielania zamówień w Uczelniach Wyższych, taryfikator, pomoc publiczna w projektach finansowanych ze środków unijnych;
Moduł III: Postepowania powyżej progu unijnego, umowa w Zamówieniach Publicznych, kontrola postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1/ Cena
2/ Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia
W kryterium cena oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Ocena ofert w kryterium dodatkowe doświadczenie osób(trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia odbędzie się poprzez
przyznanie punktacji za wskazanie w ofercie: imienia i nazwiska oraz liczby godzin szkoleniowych przeprowadzonych szkoleń przez
trenera w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie jak określono dla ocenianej części zamówienia (warunku) w rozdziale VI ust. 5 SWZ
4. W kryterium dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia oferta może otrzymać
maksymalnie 40 punktów.
5. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie (suma punków przyznanych we wszystkich kryteriach oceny
ofert) uzyska największą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem określonym w SWZ
1. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 punktów. W sytuacji gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
zgodnie z treścią art. 248 ust. 1 ustawy Pzp, wybierze ofertę z niższą ceną brutto za całość przedmiotu zamówienia.
2. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 i 3.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert
lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
4 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej
zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia
postępowania.
UWAGA!
W celu uzyskania dodatkowych punktów w kryterium pozacenowym wykonawcy muszą wykazać osoby (trenerów) z dodatkowym
doświadczeniem w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. Na potrzeby uzyskania dodatkowych punktów w tym
kryterium formularz ofertowy nie podlega uzupełnieniu w tym zakresie po terminie otwarcia ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe doświadczenie osób (trenerów) skierowanych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Dla Części 1:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie zrealizował co najmniej trzy usługi szkoleniowe, w zakresie realizacji kursów języka angielskiego lub niemieckiego

oraz

dysponuje następującymi osobami, które będą brać udział w realizacji zamówienia:
- dysponuje co najmniej trzema osobami, które skieruje do pełnienia funkcji trenerów kursów w zakresie nauki języka angielskiego posiadający:
• wykształcenie wyższe, minimum magisterskie, na kierunku filologia/ językoznawstwo lub literaturoznawstwo w zakresie języka angielskiego,
• co najmniej trzy letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka w szkole średniej lub nauczyciela akademickiego w szkole wyższej.
• przygotowanie pedagogiczne,
• należycie zrealizowane w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, nie mniej niż 3 kursy w zakresie, w którym został skierowany do pełnienia funkcji trenera udokumentowane odpowiednimi rekomendacjami,
- dysponuje co najmniej dwiema osobami, które skieruje do pełnienia funkcji trenera kursu w zakresie nauki języka niemieckiego posiadający:
• wykształcenie wyższe, minimum magisterskie, na kierunku filologia/ językoznawstwo lub literaturoznawstwo w zakresie języka niemieckiego,
• co najmniej trzy letnie doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela języka w szkole średniej lub nauczyciela akademickiego w szkole wyższej.
• przygotowanie pedagogiczne,
• należycie zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, nie mniej niż 3 kursy w zakresie, w którym został skierowany do pełnienia funkcji trenera udokumentowane odpowiednimi rekomendacjami,

- pod pojęciem kursu Zamawiający rozumie kurs albo zajęcia dydaktyczne/lekcyjne w min. liczbie 30 godz. dydaktycznych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach jednolitych magisterskich lub szkole doktorskiej.
Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ

Dla Części 2:
1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty grupowe z obszaru objętego przedmiotem zamówienia (REALIZACJI BLOKU SZKOLEŃ W ZAKRESIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI) na łączną liczbę co najmniej 8 godzin szkoleniowych (1 h szkolenia = 45 minut).

Dla Części 3:
1 trenera, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadził szkolenia lub warsztaty grupowe z obszaru objętego przedmiotem zamówienia (REALIZACJI BLOKU SZKOLEŃ W ZAKRESIE KADR) na łączną liczbę co najmniej 8 godzin szkoleniowych (1 h szkolenia = 45 minut).

Dla Części 4:
Wykonawcy wykażą, że posiadają odpowiednie doświadczenie, tj. w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali lub realizują co najmniej dwa szkolenia dla jednostek publicznych w zakresie zamówień publicznych obejmujące swoim zakresem zamówienia krajowe, unijne, zamówienia zwolnione ze stosowania ustawy oraz naruszenia ustawy.

Dysponują lub będą dysponować osobą/osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia (trenerem/trenerami), tj. 1 (jedną) osobą (trenerem) posiadającą:
1) wykształcenie wyższe, minimum magisterskie,
2) doświadczenie w prowadzeniu szkolenia/szkoleń w wymiarze:
- 1 szkolenie w zakresie szkolenia obejmujące swoim zakresem tematykę procedur udzielania zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
- 1 szkolenie obejmujące swoim zakresem tematykę kontroli zamówień publicznych
- 1 szkolenie obejmujące swoim zakresem korekty finansowe i taryfikator
- 1 szkolenie obejmujące swoim zakresem zawieranie umów w zamówieniach publicznych
- 1 szkolenie obejmujące swoim zakresem postepowania o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. złotych,
- 1 szkolenie obejmujące swoim zakresem pomoc publiczną
3) doświadczenie praktyczne w zakresie przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, kontroli postępowań zamówień publicznych w wymiarze:
- co najmniej 2 lat pracy w jednostce publicznej udzielającej zamówień publicznych na stanowisku związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem zamówień publicznych,
- co najmniej 2 lata pracy w jednostce kontrolującej postępowania o udzielnie zamówień publicznych na stanowisku związanym bezpośrednio z realizacją czynności kontrolnych.

Weryfikacji i oceny warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych przez uczestniczących w postępowaniu wykonawców z zachowaniem sposobu i formy, o których mowa w niniejszej SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące braku przesłanek wykluczenia oraz spełnienia warunku udziału w postępowaniu (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ).
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:


1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (Wymóg obowiązuje dla wszystkich części zamówienia):

a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do SWZ).

Wykonawca, który podlega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów, jak również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Wymóg obowiązuje dla wszystkich części zamówienia)::

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Wykonawca, który podlega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp będzie zobowiązany do złożenia w/w dokumentu również w odniesieniu do tych podmiotów, jak również każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. - Załącznik nr 8 (Wymóg obowiązuje dla wszystkich części zamówienia)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: na potwierdzenie spełnienia warunku - zdolności technicznej:

Wykaz usług (dotyczy Części I i IV) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - według wzoru określonego w Załączniku nr 10a (dla Części I) oraz Załączniku 10b (dla Części IV) do SWZ.Wykaz osób (trenerów), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowani tymi osobami według wzoru określonego odpowiednio w Załączniku nr 7a (dla Części I), Załączniku nr 7b (dla Części II), Załączniku nr 7c (dla Części III), Załączniku nr 7d (dla Części IV) do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie przewiduje

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z pełnomocnikiem (Liderem).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 8 do SWZ).
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy - Załącznik nr 9

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie eZamówienia. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.