eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Andrychów › "Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry" w ramach realizacji projektu "Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ANDRYCHÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072182031

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 15

1.5.2.) Miejscowość: Andrychów

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 338429952

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@andrychow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrychow.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0bb1e64c-051e-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063390/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Aranżacja zieleni i zagospodarowania terenu na terenie Pańskiej Góry w ramach realizacji projektu :„Pańska Góra- Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie zawartej w dniu 21.10.2019 roku umowy nr RPMP 11.01.02-12-0925/17-00 XVII/92/FE/19.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu prowadzona jest zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
8.3 Z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ, tj. za pośrednictwem systemu JOSEPHINE pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ zwanego dalej Systemem lub Platformą.
8.4 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z systemu, w tym złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Systemu.
8.5 Zamawiający dopuszcza komunikację poprzez pocztę elektroniczną na adres zamowienia.publiczne@andrychow.eu z zastrzeżeniem, że ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem Systemu. Przekazanie wszelkiej korespondencji poprzez pocztę elektroniczną wymaga na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
8.6 Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) - zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej.
8.7 Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 8.6 niniejszego rozdziału SWZ.
8.8 Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/
8.9 Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, CZ - 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, C.9176, nr tel. +48 222 139 900, e-mail: houston@proebiz.com od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 – 16.00.
8.10 Zamawiający informuje, iż formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
8.11 Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8.12 W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, lub .7Z.
8.13 Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne określone są w rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
23.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza Andrychowa Adres Zamawiającego: 34-120 Andrychów, Rynek 15 Tel. 33/ 842 99 00 Fax: 33/ 875 29 16 info@andrychow.eu http://www.andrychow.eu/ Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Andrychów: e-mail: iod@andrychow.eu, tel. 33 842 99 21;
23.1.2 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”, Znak postępowania: BZP.271.19.2023, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
23.1.3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
23.1.4 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
23.1.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
23.1.6 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
23.1.7 posiada Pani/Pan:
23.1.7.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
23.1.7.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
23.1.7.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
23.1.7.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
23.1.8 nie przysługuje Pani/Panu:
23.1.8.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
23.1.8.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
23.1.8.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
23.1.9 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.19.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej”
5.2 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następującego zakresu prac:
I) etap I
5.2.1 wykonanie pielęgnacji drzew,
5.2.2 wykonanie skalniaka,
5.2.3 wykonanie łąki wywierzyskowej,
5.2.4 wykonanie młaki,
5.2.5 wykonanie łąki ziołoroślowej,
5.2.6 wykonanie łąki rajgrasowej,
5.2.7 wykonanie łąki rdestowo-ostrożeniowej,
5.2.8 wykonanie murawy kserotermicznej,
5.2.9 wykonanie łąki biwakowej,
5.2.10 wykonanie nasadzeń przy ścieżkach,
5.2.11 wykonanie jagodnika,
5.2.12 wykonanie nasadzeń drzew,
5.2.13 wykonanie nasadzeń krzewów,
5.2.14 wykonanie paśnika dla jeleni,
5.2.15 wykonanie paśnika dla kuraków
5.2.16 wykonanie ogrodu geologicznego
5.2.17 inne prace i roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:
5.2.17.1 oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót;
5.2.17.2 wykonanie wszelkich robót przygotowawczych (oznakowanie oraz zabezpieczenie przejętego terenu budowy na czas robót), demontażowych i odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania terenu inwestycji;
5.2.17.3 wytyczenie geodezyjne;
5.2.17.4 wykonanie pełniej dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
                  zmianami w trakcie robót;
5.2.17.5 wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdego etapu realizacji
                  przedmiotu zamówienia;
5.2.17.6 wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej bieżącej (roboty zanikowe) i
                  końcowej powykonawczej;
5.2.17.7 bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu inwestycji;
5.2.17.8 wykonanie robót naprawczych infrastruktury technicznej, której stan
                 techniczny na skutek realizacji robót uległ pogorszeniu, w tym robót
                odtworzeniowych.
II) etap II – wykonanie pielęgnacji zieleni wykonanej zgodnie z pkt 5.2.1-5.2.11 zgodnie z
                    zakresem zawartym w standardzie usług będącym załącznikiem nr 2 do umowy.
III) etap III – wykonanie pielęgnacji drzew nasadzonych zgodnie z pkt 5.2.12 – 5.2.13 zgodnie
                      z zakresem zawartym w standardzie usług będącym załącznikiem nr 2 do umowy.
5.3 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w załączonej dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót. W załączonej dokumentacji projektowej wprowadzono etapowanie prac – jako etap I i etap II. W ramach niniejszego zamówienia realizowany jest zakres prac opisanych w dokumentacji projektowej jako etap I, który w ramach niniejszego zamówienia został podzielony na trzy etapy, o których mowa w pkt. 5.2 niniejszego rozdziału SWZ.
5.4 Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy.
5.5 Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m. in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
5.6 W przypadku wystąpienia w materiałach przetargowych jednoznacznych nazw patentów, znaków towarowych, materiałów, wyrobów lub urządzeń wskazujących na producenta i konkretnych typów katalogowych – wszystkie takie nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne” o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych. Jeżeli w w/w dokumentach podano konkretne typy materiałów, wyrobów i urządzeń, należy to traktować jako pomocnicze wskazanie minimalnego poziomu jakościowego (standardu). Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów jakościowych i cech użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego produktu. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających te materiały lub urządzenia w celu udowodnienia, że oferowane parametry jakościowe i cechy użytkowe są równoważnie lub lepsze od złożonych w dokumentacji. Udowodnienie, że zastosowane materiały, przedmioty lub towary mają parametry równe lub lepsze niż materiały, przedmioty lub towary powołane w opisie przedmiotu zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian w zakresie założeń dokumentacji projektowej, których skutki miałyby wpływ na przyjęte w projekcie warunki architektoniczne oraz parametry technologiczne. Koszty związane z wykazaniem równoważności rozwiązań ponosi Wykonawca. Wykonawca składający ofertę równoważną ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej.
5.7 Zamawiający informuje, iż nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych elementów zamówienia.
5.8 Zamawiający informuje, że złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej. Terminy przeprowadzenia wizji lokalnej zostały ustalone w dniach 12.06.2023 r. o godzinie 10.00 oraz 13.06.2023 r. o godzinie 10.00.
5.8.1 Miejscem rozpoczęcia wizji lokalnej – parking przy Al. Wietrznego w Andrychowie (naprzeciwko basenu otwartego). Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wizji lokalnej ze strony Zamawiającego jest Pracownik Wydziału Inwestycji i Drogownictwa. Wykonawcy zamierzający wziąć udział w wizji lokalnej zobligowani są do wcześniejszego zgłoszenia chęci uczestnictwa za pośrednictwem https://josephine.proebiz.com/pl/ na co najmniej 1 dzień przed wybranym terminem wizji lokalnej. W informacji o zamiarze wzięcia udziału w wizji lokalnej należy podać wybrany termin wizji lokalnej, firmę Wykonawcy. Zachowanie niniejszej procedury uzasadnione jest względami bezpieczeństwa. Zamawiający informuje, że przedstawiciel wykonawcy będzie zobowiązany do podpisania listy obecności.
5.8.2 Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie wizji lokalnej nie będzie udzielać informacji związanych z przedmiotem zamówienia. Wszelkie pytania związane z postępowaniem należy składać za pośrednictwem https://josephine.proebiz.com/pl/
5.8.3 Uczestnictwo w wizji lokalnej jest obligatoryjne - udział w wizji lokalnej jest warunkiem złożenia oferty w postępowaniu, a brak odbycia wizji będzie skutkował odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy PZP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

77211600-8 - Sadzenie drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt 1 Formularza Ofertowego ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Warunków Zamówienia. Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „Cena” będą liczone wg wzoru:
P1 = (najniższa zaoferowana cena spośród ofert ważnych/cena oferty badanej)*60 pkt
19.3 Kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby nadzorującej” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę w pkt 4 Formularza Ofertowego liczby wykonanych nadzorów w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, nad pracami w zakresie pielęgnacji lub rewitalizacji lub rekultywacji terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha przez osobę nadzorującą zamówienie. Wykazana w formularzu ofertowym osoba nadzorująca zamówienie będzie zobowiązana do pełnienia funkcji kierownika robót w ramach realizacji niniejszego zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 2 projektu umowy. Na potwierdzenie Wykonawca w formularzu ofertowym złoży oświadczenie o ilości wykonanych nadzorów nad pracami w zakresie pielęgnacji lub rewitalizacji lub rekultywacji terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha przez osobę nadzorującą. W przypadku nie wskazania w pkt 4 formularza ofertowego wymaganych danych w odniesieniu do ww. kryterium Wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium.
Punkty, które otrzyma oferta w kryterium „Doświadczenie zawodowe osoby nadzorującej” będą liczone w następujący sposób:
- za wykazanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jednego zamówienia obejmującego nadzór nad pracami w zakresie pielęgnacji lub rewitalizacji lub rekultywacji terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha – 10 pkt.
- za wykazanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwa zamówienia obejmujące nadzór nad pracami w zakresie pielęgnacji lub rewitalizacji lub rekultywacji terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha – 20 pkt.
- za wykazanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, trzy zamówienia obejmujące nadzór nad pracami w zakresie pielęgnacji lub rewitalizacji lub rekultywacji terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha – 30 pkt.
- za wykazanie w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, cztery zamówienia obejmujące nadzór nad pracami w zakresie pielęgnacji lub rewitalizacji lub rekultywacji terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha – 40 pkt.
Maksymalna wymagana przez Zamawiającego ilość zamówień - cztery zamówienia. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę większej ilości zamówień Zamawiający przyzna ofercie maksymalną liczbę punktów przewidzianą dla tego kryterium. 19.4 Ocena końcowa oferty to suma punktów uzyskanych przez ofertę w/g poszczególnych kryteriów. 19.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów wynikającą z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. 19.6 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający zgodnie z art. 248 ustawy Pzp wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Doświadczenie zawodowe osoby nadzorującej”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

16.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych SWZ, oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone na podstawie art. 112 ustawy Pzp dotyczące;
16.1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
16.1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
16.1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.
16.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
16.1.4.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru jak w załączniku nr 4 do SWZ, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie w zakresie pielęgnacji lub rewitalizacji lub rekultywacji terenów zielonych o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 5 ha.
16.1.4.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże na formularzu według wzoru, jak w załączniku nr 5 do SWZ, że dysponuje osobą (kierownikiem robót), posiadającą ukończone wyższe studia w kierunku zgodnym z wykonywanymi czynnościami, tj. ogrodnictwo lub biologia lub ochrona środowiska lub architektura krajobrazu.
16.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 17.3 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, do złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
17.3.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale 16 pkt 16.1.4.1 - wg wzoru stanowiącego załącznik 4 nr do SWZ;
17.3.2 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzającego spełnienie warunku określonego w rozdziale 16 pkt 16.1.4.2 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

12.10 Oferta musi zawierać:
12.10.1 formularz ofertowy - według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ;
12.10.2 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) - według wzoru – załącznik nr 2 do SWZ;
12.10.3 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie określonej w pkt 12.5 i 12.6;
12.10.4 dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna
12.10.5 jeżeli dotyczy - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ;
12.10.6 jeżeli dotyczy - Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wg wzoru - załącznik nr 8 do SWZ;
12.10.7 jeżeli dotyczy - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wg wzoru - załącznik nr 9 do SWZ;
12.10.8 kosztorys ofertowy uproszczony dla zakresu określonego w Przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 3 do SWZ, sporządzony zgodnie z zapisami w rozdziale 18 pkt 18.7 SWZ wraz z zestawieniem robocizny, materiału i sprzętu oraz składnikami cenotwórczymi.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

10.1 Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
10.2 Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 pkt 1-4 ustawy Pzp.
10.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w ABS Banku Spółdzielczym w Andrychowie, nr rachunku: 82 8110 0000 2001 0000 1225 0002 z dopiskiem wadium: BZP.271.19.2023 „Aranżacja zieleni i zagospodarowanie terenu Pańskiej Góry” w ramach realizacji projektu „Pańska Góra - Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej” tak, aby przed upływem terminu składania ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
10.4 Wadium wnoszone w formie gwarancji musi spełniać następujące wymogi:
10.4.1 być wystawione na Gminę Andrychów, Rynek 15, 34-120 Andrychów,
10.4.2 zawierać w swojej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
10.4.3 okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą.
10.5 Wadium wnoszone w formie gwarancji przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w swojej treści musi wskazywać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
10.6 Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 ustawy Pzp. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe.
10.7 Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
10.8 W przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisem art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

16.4 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
16.4.1 Zgodnie z art. 58 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
16.4.2 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
16.4.3 W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
2. Strony dopuszczają wprowadzenie do treści niniejszej umowy zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć:
2.1 terminu zakończenia robót lub usług oraz terminu zakończenia przedmiotu umowy w przypadku:
2.1.1 wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją: kataklizmy spowodowane siłami natury np. trzęsienie ziemi, huragan, burza, powódź, pożar oraz wojnę, zamach terrorystyczny, strajk itp.,
2.1.2 wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót lub usług , w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej w specyfikacji technicznej, normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2.1.3 przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub zgodnie z zasadami określonymi w aktach prawnych z zakresu prawa administracyjnego,
2.1.4 zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
2.1.5 zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania robót zamiennych,
2.1.6 zlecenia Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robot, nieobjętych zamówieniem podstawowym,
2.1.7 udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie mieć wpływ na realizację niniejszej umowy,
2.1.8 wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków: geologicznych, wodnych, archeologicznych lub terenowych oraz istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów sieci uzbrojenia technicznego, mimo zachowania należytej staranności Wykonawcy,
2.1.9 podjęcia przez osoby trzecie działań uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie przedmiotu umowy w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i usług , które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy,
2.1.10 opóźnienia w przekazaniu terenu inwestycji przez Zamawiającego ponad termin określony w § 2 ust. 2, lecz zmiana terminu nie może być dłuższa niż czas trwania tego opóźnienia,
2.1.11 wystąpienia okoliczności o obiektywnym charakterze, skutkujących niemożliwością dotrzymania terminów wykonania umowy, a w szczególności terminu rozpoczęcia i/lub zakończenia robót lub usług,
2.1.12 wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 2-3.
2.2 sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
2.2.1 stwierdzenia wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień,
2.2.2 niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2.2.3 pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót lub usług,
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełna treść znajduje się w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 129 z późn.zm.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.