eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › Wykonanie usługi przeprowadzki mienia, zasobu archiwalnego i dokumentacji V Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku-BiałejOgłoszenie z dnia 2023-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi przeprowadzki mienia, zasobu archiwalnego i dokumentacji V Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322011

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.7.) Numer telefonu: 334997857

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: slawomir.pieronek@bielsko-biala.sr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bielsko-biala.sr.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wymiar sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi przeprowadzki mienia, zasobu archiwalnego i dokumentacji V Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-24725b89-052f-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00147048/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Wykonanie usługi przeprowadzki mienia, zasobu archiwalnego i dokumentacji V Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24725b89-052f-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https:// ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: dokumenty oferty winne zostać złożone w formacie .pdf i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym opatrzone

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
􀀁􀀁􀀁􀀁 administratorem danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których
powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, ul. Mickiewicza
22, 43-300 Bielsko-Biała, tel.(033) 499 78 00, fax: (33) 499 78 01, e-mail: oddzial.gospodarczy@bielsko-biala.sr.gov.pl;
􀀁􀀁􀀁􀀁 inspektorem ochrony danych osobowych w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej jest Pani Sławomira Hanzlik, tel.: (33) 499
78 57, adres e-mail: iod@bielsko-biala.sr.gov.pl;
􀀁􀀁􀀁􀀁 dane osobowe Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których powołuje się
Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Wykonanie usługi przeprowadzki mienia, zasobu
archiwalnego i dokumentacji z dotychczasowych lokalizacji przy ul. Bogusławskiego 24, 1 Maja 9, Mickiewicza 22, Św. Trójcy 3 i 5,
Pl. Chrobrego 1 w Bielsku-Białej do obiektów Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej przy ul. Słowackiego 15, Mickiewicza 22,
Bogusławskiego 24 w Bielsku-Białej ”, który
prowadzony jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z. art. 359 pkt 2 ustawy
PZP;
􀀁􀀁􀀁􀀁 odbiorcami danych osobowych Wykonawców (w tym również Podwykonawców oraz podmiotów na zasoby, których
powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu) będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP;
Pełna treść ogłoszenia znajduje się na stronie Zamawiającego w zakładce Ochrona danych osobowych oraz w SWZ niniejszego
postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OG/TP/4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety społecznej

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzka mienia i dokumentacji V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-06-26 do 2023-06-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1..Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie następujące
kryteria:
Kryterium cena (Wkc): 100%
Ilość punktów przyznana ocenianej ofercie ustalona zostanie w sposób następujący:
Wkc = (Cmin/C) x Wkcmax
gdzie:
Wkc – liczba punktów oferty ocenianej;
Cmin - cena najniższej oferty spośród ofert podlegających ocenie;
C - cena ocenianej oferty;
Wkcmax - (maksymalna liczba punktów w kryterium cena).
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

przeprowadzka mienia i dokumentacji Oddziału Finansowego z pomieszczeń na parterze budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 22 do pomieszczeń na drugim piętrze tego samego budynku

4.2.6.) Główny kod CPV: 60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79920000-9 - Pakowanie i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-07-24 do 2023-07-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1..Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
- zostaną złożone przez Wykonawców, których Zamawiający nie wykluczy z postępowania;
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.Zamawiający przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosować będzie następujące
kryteria:
Kryterium cena (Wkc): 100%
Ilość punktów przyznana ocenianej ofercie ustalona zostanie w sposób następujący:
Wkc = (Cmin/C) x Wkcmax
gdzie:
Wkc – liczba punktów oferty ocenianej;
Cmin - cena najniższej oferty spośród ofert podlegających ocenie;
C - cena ocenianej oferty;
Wkcmax - (maksymalna liczba punktów w kryterium cena).
Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca obowiązany jest wykazać w sposób
szczególny.
5.1.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest
wykazać w sposób szczególny.
5.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymaganą sytuację ekonomiczną lub finansową jeżeli:
Wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
5.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli:
a. Posiada co najmniej dwa samochody ciężarowe o przestrzeni ładunkowej co najmniej 16 m3, które może skierować do
realizacji wskazanej części zamówienia wraz z 6-cioma pracownikami jednocześnie.
Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
5.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki z pkt
5.1.1-5.1.4 powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

wymienione w SIWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
1) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej
zapisów przez Strony;
2) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonania umowy w tym zakresie;
3) wystąpienia okoliczności, w wyniku których będzie konieczne zwiększenie obsady pracowników ochrony fizycznej w budynku Sądu (np. prowadzenie robót budowlanych w ochranianych budynkach, organizowanie imprez masowych przed ochranianymi budynkami);
4) zmian stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen jednostkowych brutto podanych w złożonym „formularzu cenowym” o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości
podatku VAT;
5) zmiany umowy zgodnie z §2 ust. 4 tj. przypadku, w którym zakres umowy zostanie czasowo lub trwale zmniejszony do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, o czym Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawcę pisemnie, przy czym zmniejszenie może nastąpić maksymalnie o 80% wielkości umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej Umowy, na podstawie art.455 ustawy PZP.
3. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być dokonana poprzez sporządzenie
zmiany do umowy – Aneksu lub w przypadku ust. 1 pkt. 5) wypowiedzenia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie żądania określonej etykiety lub wskazania mającego zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustawy: - etykiety społecznej

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Zamawiający dopuszcza jedynie złożenie oferty w formie elektronicznej przy wykorzystaniu portalu e Usług: ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-14 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.