eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radziejowice › Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Józefa Chełmońskiego w miejscowości Kuklówka Zarzeczna Gmina RadziejowiceOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Józefa Chełmońskiego w miejscowości Kuklówka Zarzeczna Gmina Radziejowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radziejowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148414

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kubickiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Radziejowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-325

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@radziejowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radziejowice.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja nawierzchni drogi gminnej ul. Józefa Chełmońskiego w miejscowości Kuklówka Zarzeczna Gmina Radziejowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-916c16e9-051b-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252545

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-916c16e9-051b-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie i niniejszej SWZ, odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl
2. Pozostałe informacje, dokumenty i komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności korespondencja, składnie wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż wskazanych powyżej) odbywać się będzie elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl lub przy użyciu poczty elektronicznej.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Składanie ofert, oświadczeń, o
których mowa w rozdziale X pkt 1 – 2 i pkt 4-5 SWZ, dokument gwarancji lub poręczenia wadialnego oraz dokumenty o których mowa w rozdziale X pkt 7 SWZ, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby, odbywać się będzie pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przy użyciu platformy e-Zamówienia.
2. Proces składania oferty ma miejsce na stronie https://ezamowienia.gov.pl
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji interaktywnej, dostępnej na platformie e- Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.6.2023.SR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacyjnych robót drogowych polegających na remoncie istniejącej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem w miejscowości Kuklówka Zarzeczna. Droga zlokalizowana jest na dz. nr ew. 342/4 i 343 obręb geodezyjny Kuklówka Zarzeczna.
2. Zamówienie współfinansowane jest przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie z sektorowego programu wsparcia pn. „Bezpieczne Drogi” będącego elementem Programu Społeczno-Gospodarczego CPK opisanego w Załączniku nr 4 do Programu Inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Etap I. 2021-2023

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót w branży drogowej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
b. zdolności technicznej lub zawodowej
2. Wykonawca spełni warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. a. w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej w następujących okolicznościach: Wykonawca musi potwierdzić, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
3. Wykonawca spełni warunki, o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b. w zakresie zdolności technicznej i zawodowej w następujących okolicznościach:
1) Wykonawca musi posiadać doświadczenie w należytym wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 roboty polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie drogi w zakresie co najmniej robót dotyczących nawierzchni jezdni asfaltowej o wartości każdej roboty budowlanej w powyższym zakresie wynoszącej min. 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych).
2) Wykonawca zobowiązany jest wskazać do realizacji niniejszego zamówienia osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży drogowej – która będzie jednocześnie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac, które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ponadto ww. osoba musi posiadać doświadczenie w pełnieniu min. 1 funkcji kierownika robót polegających na budowie, przebudowie lub remoncie drogi w zakresie co najmniej robót dotyczących nawierzchni asfaltowej o wartości każdej roboty budowlanej w powyższym zakresie wynoszącej min. 1 000 000 PLN brutto (słownie: jeden milion złotych), przy czym funkcja kierownika robót winna trwać do momentu odbioru końcowego tych robót.
Osoba wymieniona powyżej musi być tą są osobą, o której mowa w formularzu ofertowym.
Zamawiający wymaga od wykonawcy wskazania w ofercie imienia i nazwiska ww. osoby wykonującej czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu tej osoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o których mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 ppkt 1 i 2 SWZ, odpowiednio na dzień składania ofert, i stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 powyżej, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
1)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
2) wykazu robót budowlanych (zgodnie z zał. nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3) wykazu osób (zgodnie z zał. nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, Oddział Radziejowice
Nr rachunku: 97 9302 1014 3900 0909 2000 0020
4) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym zamawiającego.
5) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.
6) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
7) Niewniesienie wadium lub wniesienie go w sposób nieprawidłowy lub nieutrzymywanie wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożenie wniosku o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. .98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp – stanowią bezwzględną przesłankę odrzucenia oferty.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia -Zał. nr.3 i 4 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 1 powyżej, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Oferty składane wspólnie.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
1) W przypadku, o którym mowa powyżej w pkt 5, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
3) Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 5 zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy w postaci jednoznacznych postanowień umownych określone są szczegółowo we wzorze umowy, która stanowi integralną część SWZ, tym samym zamawiający spełnia wymóg określenia w dokumentach zamówienia dopuszczalnych zmian umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.