eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Police › Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wojska Polskiego 68, Police - ETAP V- korytarz II piętro.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wojska Polskiego 68, Police - ETAP V- korytarz II piętro.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367672790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 68

1.5.2.) Miejscowość: Police

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-010

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 914648370

1.5.8.) Numer faksu: 914648384

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp5police.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp5.police.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Szkoła Podstawowa publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wojska Polskiego 68, Police - ETAP V- korytarz II piętro.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2a8241ad-0448-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252361

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2a8241ad-0448-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, składanie i wycofanie oferty, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl – konto wykonawcy, oraz dysponować:
a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
b) podpisem (profilem) zaufanym lub,
c) podpisem osobistym.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcjach korzystania z Platformy e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików stanowiących złączniki do oferty przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przyjęcia przez Platformę e-Zamówienia zawartą w pliku EPP – Elektroniczne Potwierdzenie Przyjęcia.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U z 2020r. poz. 2452 ).
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem II, pkt 21 SWP

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem II, pkt 21 SWP

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP5271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa i remont części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi, ul. Wojska Polskiego 68, Police - ETAP V - korytarz II piętro. Roboty będą wykonywane wewnątrz pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 w Policach znajdujących się na trzeciej kondygnacji nadziemnej - (drugie piętro), budynku „B” – pomieszczenia komunikacji ogólnej wraz z częścią klatki schodowej oraz pomieszczenie pedagoga.
Wymiana nadproży drzwi,
Wymiana części tynków, okładzin ścian, gładzenie ścian,
Wymiana stolarki z PCV – okna,
Wymiana i montaż stolarki – drzwi wewnętrzne,
Montaż ścianek działowych i obudów z płyt GK,
Wymiana wykładzin elastycznych z wyrównaniem podłóg,
Malowanie ścian,
Montaż zabudowy grzejników,
Montaż sufitów podwieszanych akustycznych,
Modyfikacja wysokości i malowanie kraty przy klatce schodowej,
Instalacja hydrantu wewnętrznego,
Instalacje elektryczne,
Instalacje logiczne,
Instalacja oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 49 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:
Cena ofertowa brutto: 60%
Okres gwarancji i rękojmi, dla wszystkich robót powyżej 36 miesięcy: 40%
Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
W zakresie kryterium „cena ofertowa brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna
C= ------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa

gdzie: cena minimalna - cena ofertowa brutto oferty najtańszej, cena ofertowa - cena ofertowa brutto oferty ocenianej,
Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.

W zakresie kryterium „okres gwarancji i rękojmi powyżej 36 miesięcy” oferta może uzyskać max 40 punktów.
Oceny punktowej dokonuje się zgodnie z formułą:


Gb – Gmin
G = -------------------------- x 40 pkt
Gmax – Gmin

gdzie:
Gb – okres gwarancji i rękojmi badanej oferty [m-ce]
Gmin – minimalny okres gwarancji i rękojmi = 36 m-cy
Gmax – maksymalny okres gwarancji i rękojmi = 60 m-cy
Obliczenie punktacji w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Uwaga!
Okres gwarancji i rękojmi należy podać w pełnych miesiącach. Jeżeli wykonawca poda okres gwarancji i rękojmi w latach, zamawiający przeliczy go na miesiące zgodnie z zasadą 1 rok = 12 miesięcy.
MINIMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy. W przypadku nie podania (nie wpisania) przez wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 36 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie. MAKSYMALNY wymagany przez zamawiającego okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy. W przypadku podania przez wykonawcę dłuższego niż wymagany okresu gwarancji i rękojmi w ofercie, do oceny zostanie przyjęty okres 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 15.5, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa wart. 308 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmii.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu,
2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
2.1.1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);
2.1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał następujące zamówienia:
roboty budowlane, zgodnie z definicją ustawy Prawo Budowlane, usługi o charakterze bieżącej konserwacji w zakresie wykończenia i aranżacji wnętrz o wartości min. 200 000,00 zł brutto w ilości: 1
Przez określenie roboty budowlane należy rozumieć: roboty polegające na remoncie budowie przebudowie rozbudowie nadbudowie oraz odbudowie obiektów budowlanych w branży ogólnobudowlanej, oraz branży elektrycznej –dwie branże razem jako jedna robota budowlana bez określania udziału poszczególnych branż, rodzajów branż w całkowitej wartości roboty budowlanej.
Przez określenie usługi o charakterze bieżącej konserwacji należy rozumieć: prace polegające na naprawie tynków, malowaniu pomieszczeń, zakładaniu paneli, układaniu okładzin podłogowych i ściennych, wymianie osprzętu i fragmentów instalacji elektrycznych, wymianie stolarki wewnątrzlokalowej, itp. prace nie stanowiące robót budowlanych.
2.2.2. Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
• minimum jedną osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie techniczne w branży budowlanej,
• minimum jedną osobą, posiadającą co najmniej wykształcenie średnie techniczne w branży elektroenergetycznej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7-9 ustawy Pzp – załącznik nr 1 do SWP. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej–załącznik nr 4 do SWZ,
5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.1. SWZ – informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż określona przez zamawiającego, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.2. SWZ - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. SWZ: - wykazu robót budowlanych i usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty i usługi zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty i usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane i usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
– załącznik nr 2 („Doświadczenie wykonawcy”).
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.2.2. SWZ wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 („Wykaz osób”).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt 8.6. SWP powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
3. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w dacie udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.).
4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5. Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, polegających na zmianie terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie sposobu spełnienia świadczenia, zmianie skutkującej zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia, wprowadzeniu robót wykraczających poza opis przedmiotu zamówienia, na zasadach określonych w paragrafie 16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWP.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 60 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.