eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogów › Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Stołówki "Sowi Gar" w SGGW LZD w Rogowie IIOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Stołówki „Sowi Gar”
w SGGW LZD w Rogowie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny w Rogowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001784

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Akademicka 20

1.5.2.) Miejscowość: Rogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-063

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 8749031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_lzdrogow@sggw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lzdrogow.sggw.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

jednostka organizacyjna państwowj szkoły wyższej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Stołówki „Sowi Gar”
w SGGW LZD w Rogowie II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-137c1cdb-0436-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00112074/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Stołówki „Sowi Gar” SGGW Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-137c1cdb-0436-11ee-9355-06954b8c6cb9

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą
ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl oraz poczty elektronicznej.
4. Komunikacja elektroniczna za pomocą poczty elektronicznej nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z
ofertą.
5. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
6. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Joanna Kowalska, tel.(46) 874 90 31, email:
joanna_kowalska@sggw.edu.pl. Informacyjnie: godziny pracy osoby wyznaczonej do kontaktu: codziennie od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 7:00-15:00.
7. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do
widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) oraz Identyfikator (ID) postępowania na
Platformie e-Zamówienia znajdują się w Załączniku nr 5 do niniejszej SWZ. Postępowanie można wyszukać również ze strony
głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „przeglądaj
postępowania/konkursy”).
8. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu
„Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki
korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej
https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
9. Sposób i forma sporządzenia dokumentów muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452), przepisami wydanymi na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), a także
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).
10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa”.
11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). Zamawiający
dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail joanna_kowalska@sggw.edu.pl. (nie dotyczy składania
ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska
166, 02-787 Warszawa;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem email: iod@sggw.edu.pl;
3) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Stołówki „Sowi Gar”
w SGGW LZD w Rogowie

ZP B1/02/2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, zawarciem umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony
interes Administratora uznaje się:
a) ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także
obrona przed takimi roszczeniami;
b) weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie
stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług
gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. pkt RODO(obowiązek)
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5);
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie
miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust.
4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w
postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
11) Wzory oświadczeń wymaganych od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zostały uwzględnione we wzorze formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do
SWZ.
12) Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 710 ze zm.) oraz przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP B1/03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy różnych produktów spożywczych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
☒ CENA – 60%
☒ TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ – 40 %

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert
A. Kryterium: CENA – maksymalna liczba punktów: 60
W ramach kryterium „CENA” Wykonawcy zostaną przyznane punkty według poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.


cena brutto oferty z najniższą ceną
Pc = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

B. Kryterium: TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ - maksymalna liczba punktów: 40
W ramach kryterium „TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
 Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za skrócenie czasu na jednorazową dostawę artykułów spożywczych.
TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ LICZBA PUNKTÓW
3 dni 0 pkt
2 dni 20 pkt
1 dzień 40 pkt

Łącznie w kryterium dodatkowym (termin dostawy jednorazowej) można maksymalnie uzyskać 40 pkt. Wykonawca winien wybrać jedną z trzech wskazanych w/w terminów dostawy jednorazowej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy jednostkowej w terminie maksymalnie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin dostawy jednostkowej dłuższy niż 3 dni lub nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu dostawy jednostkowej wówczas oferta zostanie odrzucona.


C. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:
Pi Końcowa ilość pkt. jakie otrzyma oferta „i”
Pc Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”
Pt Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „termin dostawy jednorazowej”

Pi= Pc + Pt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy soków i napoi
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
☒ CENA – 60%
☒ TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ – 40 %

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert
A. Kryterium: CENA – maksymalna liczba punktów: 60
W ramach kryterium „CENA” Wykonawcy zostaną przyznane punkty według poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.


cena brutto oferty z najniższą ceną
Pc = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

B. Kryterium: TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ - maksymalna liczba punktów: 40
W ramach kryterium „TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
 Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za skrócenie czasu na jednorazową dostawę artykułów spożywczych.
TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ LICZBA PUNKTÓW
3 dni 0 pkt
2 dni 20 pkt
1 dzień 40 pkt

Łącznie w kryterium dodatkowym (termin dostawy jednorazowej) można maksymalnie uzyskać 40 pkt. Wykonawca winien wybrać jedną z trzech wskazanyc w/w terminów dostawy jednorazowej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy jednostkowej w terminie maksymalnie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin dostawy jednostkowej dłuższy niż 3 dni lub nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu dostawy jednostkowej wówczas oferta zostanie odrzucona.


C. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:
Pi Końcowa ilość pkt. jakie otrzyma oferta „i”
Pc Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”
Pt Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „termin dostawy jednorazowej”

Pi= Pc + Pt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy produktów mrożonych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.3 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
☒ CENA – 60%
☒ TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ – 40 %

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert
A. Kryterium: CENA – maksymalna liczba punktów: 60
W ramach kryterium „CENA” Wykonawcy zostaną przyznane punkty według poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.


cena brutto oferty z najniższą ceną
Pc = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

B. Kryterium: TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ - maksymalna liczba punktów: 40
W ramach kryterium „TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
 Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za skrócenie czasu na jednorazową dostawę artykułów spożywczych.
TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ LICZBA PUNKTÓW
3 dni 0 pkt
2 dni 20 pkt
1 dzień 40 pkt

Łącznie w kryterium dodatkowym (termin dostawy jednorazowej) można maksymalnie uzyskać 40 pkt. Wykonawca winien wybrać jedną z trzech wskazanych w/w terminów dostawy jednorazowej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy jednostkowej w terminie maksymalnie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin dostawy jednostkowej dłuższy niż 3 dni lub nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu dostawy jednostkowej wówczas oferta zostanie odrzucona.


C. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:
Pi Końcowa ilość pkt. jakie otrzyma oferta „i”
Pc Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”
Pt Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „termin dostawy jednorazowej”

Pi= Pc + Pt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy pieczywa i ciasta
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.4 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
☒ CENA – 60%
☒ TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ – 40 %

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert
A. Kryterium: CENA – maksymalna liczba punktów: 60
W ramach kryterium „CENA” Wykonawcy zostaną przyznane punkty według poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.


cena brutto oferty z najniższą ceną
Pc = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

B. Kryterium: TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ - maksymalna liczba punktów: 40
W ramach kryterium „TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
 Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za skrócenie czasu na jednorazową dostawę artykułów spożywczych.
TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ LICZBA PUNKTÓW
3 dni 0 pkt
2 dni 20 pkt
1 dzień 40 pkt

Łącznie w kryterium dodatkowym (termin dostawy jednorazowej) można maksymalnie uzyskać 40 pkt. Wykonawca winien wybrać jedną z trzech wskazanych w/w terminów dostawy jednorazowej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy jednostkowej w terminie maksymalnie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin dostawy jednostkowej dłuższy niż 3 dni lub nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu dostawy jednostkowej wówczas oferta zostanie odrzucona.


C. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:
Pi Końcowa ilość pkt. jakie otrzyma oferta „i”
Pc Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”
Pt Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „termin dostawy jednorazowej”

Pi= Pc + Pt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy warzyw i owoców
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.5 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
☒ CENA – 60%
☒ TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ – 40 %

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert
A. Kryterium: CENA – maksymalna liczba punktów: 60
W ramach kryterium „CENA” Wykonawcy zostaną przyznane punkty według poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.


cena brutto oferty z najniższą ceną
Pc = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

B. Kryterium: TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ - maksymalna liczba punktów: 40
W ramach kryterium „TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
 Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za skrócenie czasu na jednorazową dostawę artykułów spożywczych.
TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ LICZBA PUNKTÓW
3 dni 0 pkt
2 dni 20 pkt
1 dzień 40 pkt

Łącznie w kryterium dodatkowym (termin dostawy jednorazowej) można maksymalnie uzyskać 40 pkt. Wykonawca winien wybrać jedną z trzech wskazanych w/w terminów dostawy jednorazowej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy jednostkowej w terminie maksymalnie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin dostawy jednostkowej dłuższy niż 3 dni lub nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu dostawy jednostkowej wówczas oferta zostanie odrzucona.


C. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:
Pi Końcowa ilość pkt. jakie otrzyma oferta „i”
Pc Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”
Pt Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „termin dostawy jednorazowej”

Pi= Pc + Pt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.6 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15110000-2 - Mięso

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15131120-2 - Produkty wędliniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe:
☒ CENA – 60%
☒ TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ – 40 %

2. Opis kryteriów, którymi będzie kierował się Zamawiający przy wyborze oferty oraz sposób oceny ofert
A. Kryterium: CENA – maksymalna liczba punktów: 60
W ramach kryterium „CENA” Wykonawcy zostaną przyznane punkty według poniższego wzoru, przy czym do porównania cen zostanie przyjęta podana w ofertach całkowita cena brutto za wykonanie niniejszego zamówienia.


cena brutto oferty z najniższą ceną
Pc = ------------------------------------------------------ x 60 pkt
cena brutto oferty badanej

B. Kryterium: TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ - maksymalna liczba punktów: 40
W ramach kryterium „TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ” Wykonawcy zostaną przyznane punkty w następujący sposób:
 Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za skrócenie czasu na jednorazową dostawę artykułów spożywczych.
TERMIN DOSTAWY JEDNORAZOWEJ LICZBA PUNKTÓW
3 dni 0 pkt
2 dni 20 pkt
1 dzień 40 pkt

Łącznie w kryterium dodatkowym (termin dostawy jednorazowej) można maksymalnie uzyskać 40 pkt. Wykonawca winien wybrać jedną z trzech wskazanych w/w terminów dostawy jednorazowej.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy jednostkowej w terminie maksymalnie 3 dni licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca w ofercie zaoferuje termin dostawy jednostkowej dłuższy niż 3 dni lub nie złoży oświadczenia w zakresie oferowanego terminu dostawy jednostkowej wówczas oferta zostanie odrzucona.


C. Punktacja końcowa oferty będzie liczona według następującego wzoru:
Pi Końcowa ilość pkt. jakie otrzyma oferta „i”
Pc Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „cena”
Pt Ilość pkt jakie otrzyma oferta za kryterium „termin dostawy jednorazowej”

Pi= Pc + Pt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy jednorazowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym w rozdziale X SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie żąda
żadnych podmiotowych środków dowodowych na wezwanie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda, od wykonawcy składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać:
a) formularz Oferty - interaktywny sporządzony na platformie e-zamówienia
b) formularz cenowy (załącznik nr 2 .1.-2.6 do SWZ),
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o którym mowa w rozdziale XI pkt 1 SWZ - Załącznik nr 3 do SWZ,
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),
e) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy,
f) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
g) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w
której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów
związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji
zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje dokonanie zmian postanowień treści zawartej umowy zgodnie par. 11 wzoru umowy stanowiącego
załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.