eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bolimów › Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjnościOgłoszenie z dnia 2021-10-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 03 05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-401ce686-38b3-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00252188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Oś VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.3 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Poddziałanie VI.3.2 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.ugbolimow.nv.pl/a,17171,rewitalizacja-centrum-miejscowosci-bolimow-poprzez-uporzadkowanie-przestrzeni-urbanistycznej-w-celu-.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
https://epuap.gov.pl/wps/portal, ug.sekretariat@bolimow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej
zostały wskazane w rozdziale 13, rozdziale 16 i rozdziale 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bolimów, 99-417 Bolimów ul.
Łowicka 9;
2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
poprzez email s.koziel@4consult.com.pl z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu
realizacji procesu wyboru Wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym
zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to
w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą odejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas, określony przepisami prawa,
związanymi z realizacją przedmiotu niniejszej umowy oraz w celach archiwizacyjnych, a po tym czasie
zostaną zniszczone albo zwrócone drugiej stronie umowy,
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać
od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym
skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie
z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem
możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GRP.271.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności” w zakresie części drogowej i zagospodarowania terenu.
UWAGA! Obszar w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie położony jest w obszarze ścisłej strefy ochrony konserwatorskiej, integracji konserwatorskiej i strefie obserwacji archeologicznej, w obszarze miejscowości Bolimów (wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Ochrony zabytków decyzją KL.IV – 5340/18/89 z dnia 10 sierpnia 1989 roku, Nr rejestru 792/89 A) oraz w obszarze chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań objętych zamówieniem, 2) pozyskanie map do celów projektowych,
3) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
4) dokonanie i uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii, pozwoleń, 5) uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy (lub ich zmiany) o ile będą wymagane ,
6) uzyskanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
7) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej zjazdów indywidualnych i zjazdów publicznych jeśli będą wymagane, 8) uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentacji. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca, 9) uzyskanie decyzji w zakresie wycięcia drzew lub krzewów, kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wniesie stosowne opłaty wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji, za wyjątkiem drzew i krzewów objętych decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ZZ.5146.3.2021.BS z dnia 18 czerwca 2021 r. stanowiącą załącznik nr 14 do SWZ, 10) uzyskanie decyzji Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, o zakresie i rodzaju badań archeologicznych oraz pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, za wyjątkiem Rynku im. Tadeusza Kościuszki (działki nr 218/2, 218/3, 218/1), dla którego Zamawiający posiada: a) pozwolenie na prowadzenie robót budowalnych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego WUOZ-ZN.5142.712.2021.KW z dnia 9 września 2021 r. stanowiące załącznik nr 15 do SWZ, b) pozwolenie na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru WUOZ-ZZ-5146.281.2021.BS z dnia 03.08.2021 roku stanowiące załącznik nr 16 do SWZ, c) Decyzję o zakresie i rodzaju badań archeologicznych WUOZ-ZA.5161.867.2021.KKL stanowiącą załącznik nr 17 do SWZ, 11) uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub dokonanie zgłoszenia zamiaru budowy/wykonywania robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
12) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania zamówienia wymagane przepisami prawa,
13) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w przypadku nowoprojektowanego oświetlenia Rynku, 14) uzyskanie warunków technicznych z PGE Dystrybucja S.A. na zwiększenie przydziału mocy jeżeli po wykonaniu dokumentacji projektowej zajdzie taka konieczność, 15) przeprowadzenie badań geotechnicznych, 16) przebudowę Rynku im. Tadeusza Kościuszki obejmującą: a) wykonanie dróg i placów o nawierzchni z betonu asfaltowego, b) przebudowę istniejących wjazdów, c) wykonanie ciągów pieszych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, d) wykonanie 1 zjazdu z bruku kamiennego, e) wykonanie fragmentu bruku kamiennego przy budynku Przystanku. UWAGA! Odtworzona powierzchnia bruku kamiennego przy budynku Przystanku musi być 2 razy większa niż wskazana w Koncepcji nr 1 Rynek im. Tadeusza Kościuszki, stanowiącej załącznik nr 9 do SWZ i musi posiadać nieregularny kształt. f) wykonanie parkingów z betonowej kostki brukowej, g) wykonanie poboczy, h) wykonanie odwodnienia, i) likwidacja nieczynnego podziemnego zbiornika, j) w zakresie małej architektury: -wymiana starych ławek, - konserwacja słupów masztowych, - wymiana koszy na śmieci, - usunięcie tablic informacyjnych i montaż nowej tablicy informacyjnej, - montaż stojaków rowerowych, - usunięcie wszystkich tablic reklamowych, - odnowienie wiaty przystankowej (w tym wymiana pokrycia), - przebudowa cokołu przy pomniku zlokalizowanym w centralnym miejscu placu, k) wykonanie nowego oświetlenia parkowego stylizowanego, l) aranżację zieleni, w tym usunięcie chorych drzew i dokonanie nowych nasadzeń zgodnie z Koncepcją nr 1 stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ i decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiąca załącznik nr 14 do SWZ,
m) renowację 2 szt. zabytkowych pomp zlokalizowanych w rynku (piaskowanie, zabezpieczenie, malowanie, inne prace niezbędne do renowacji), n) renowację dzwonu strażackiego wykonanego z butli po chlorze zlokalizowanego w rynku (piaskowanie, zabezpieczenie, malowanie, inne prace niezbędne do renowacji), 17) przebudowę ulicy Koziej obejmującą: a) wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, b) odtworzenie kanalizacji deszczowej,
c) wykonanie nowego odpływu dla wód deszczowych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym - decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.724m.2020.KM z dnia 12 kwietnia 2021 r. stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ, d) wykonanie kanalizacji w części nieobjętej kanalizacją obecnie, e) przebudowa istniejących wjazdów, f) wykonanie pobocza, 18) przebudowę ulicy Żabiej obejmującą: a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
b) wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
c) przebudowa istniejących wjazdów, d) wykonanie pobocza, 19) przebudowę fragmentu ulicy Senatorskiej obejmującą: a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, b) wykonanie chodnika o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, c) przebudowa istniejących wjazdów, d) wykonanie pobocza, 20) przebudowę fragmentu ulicy Zastodolnej obejmującą: a) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, b) przebudowa istniejących wjazdów,
c) wykonanie pobocza, d) odtworzenie rowu przydrożnego,
e) wykonanie odwodnienia powierzchniowego z odprowadzeniem wód do rowu, f) wykonanie kanalizacji deszczowej w zakresie objętym pozwoleniem wodnoprawnym decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu WA.ZUZ.5.4210.724m.2020.KM z dnia 12 kwietnia 2021 r. stanowiącym załącznik nr 12 do SWZ lub zaproponowanie rozwiązania równoważnego pozwalającego na odprowadzenie wód opadowych z parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie 21) remont parkingu przy Urzędzie Gminy w Bolimowie obejmujący:
a) wykonanie parkingu o nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
b) wykonanie odwodnienia oraz odprowadzenie do odbiornika,
c) likwidacja nieczynnego podziemnego zbiornika,
UWAGA! Materiały z rozbiórki chodników, ulic, placów (kostka betonowa, płyty betonowe) nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego i zostaną przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego. Dlatego też rozbiórkę należy wykonać w sposób umożliwiający odzyskanie jak największej ilości materiału. O przydatności materiałów decydował będzie Zamawiający. 22) roboty wskazane w pkt 16-21 należy wykonać zgodnie z Koncepcją nr 1 Rynek im. Tadeusza Kościuszki stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ i opiniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi: WUOZ-ZN.5183.472.2019.MK z dnia 4 czerwca 2019 r. i WUOZ-AN.5183.175.2021.KW z dnia 21 kwietnia 2021 r. stanowiącą załącznik nr 9 do SWZ, pozwoleniem na prowadzenie robót budowalnych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego WUOZ-ZN.5142.712.2021.KW z dnia 9 września 2021 r. stanowiącym załącznik nr 15 do SWZ, pozwoleniem na podejmowanie innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru WUOZ-ZZ-5146.281.2021.BS z dnia 03.08.2021 roku stanowiącym załącznik nr 16 do SWZ oraz decyzją o zakresie i rodzaju badań archeologicznych WUOZ-ZA.5161.867.2021.KKL stanowiącą załącznik nr 17 do SWZ. UWAGA! Przedmiot zamówienia obejmuje większą powierzchnie odtworzenia z bruku kamiennego niż wskazana w Koncepcji. Zakres otworzenia został określony w ppkt 16 lit. e SWZ.
23) zapewni wymagane nadzory właścicielskie oraz specjalistyczne, w tym konserwatorskie, archeologiczne, dendrologiczne lub inne wymagane stosownymi przepisami, 24) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 25) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dokonanie zawiadomienia o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa, 26) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 27) organizację i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztów związanych z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym kosztów mediów, ogrodzenia terenu budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca,
28) uporządkowanie terenu po budowie, 29) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami powstającymi w ramach prowadzonych robót budowlanych. Opłaty środowiskowe, w tym za składowanie, odbiór i transport odpadów poniesie Wykonawca,
30) inne prace określone w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ, 31) oraz wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy oraz ze względu na sztukę budowlaną. Dokumentacja projektowa oraz zrealizowany przedmiot zamówienia muszą zostać wykonane z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w zakresie dostępności architektonicznej i w zakresie dostępności cyfrowej, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa SWZ z załącznikami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Jeżeli w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie konieczność
wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, a stanowiących
nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z
wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone
w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki
finansowe na ten cel. Zakres ww. robót polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących
przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a
decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego
środków finansowych na realizację zadania. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z
wolnej ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą robót budowlanych, w
szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena 60 pkt, gwarancja 40 pkt.
Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (C) = (Cmin/Ci) x 60
gdzie:
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert;
Ci – cena brutto oferty badanej „i”.
Uwaga: Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
U. z 2020 r. poz. 106), w celu oceny tej oferty w kryterium cena Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G): liczona od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (G) zostaną obliczone w następujący sposób:
Pi (G) = (Gi/Gmax) x 40
gdzie:
Pi(G) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Gwarancja (G)”;
Gi – gwarancja w miesiącach badanej oferty „i”;
Gmax – najdłuższa gwarancja w miesiącach spośród wszystkich ocenianych ofert.
Uwaga: Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji możliwy do zaoferowania prze z Wykonawcę wynosi 72 miesiące.
Zamawiający przyzna punkty w kryterium (G) w oparciu o informacje podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Przy obliczaniu punktów dla poszczególnych kryteriach, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Pi), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:
Pi = Pi (C) + Pi (G)
Pi(C) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Cena (C)”;
Pi(G) – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta „i” za kryterium „Gwarancja (G)”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 2 000 000,00 PLN,
Uwaga: W przypadku wykazania przez Wykonawców, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę
przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) poosiada doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał:
- co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości nie mniejszej niż 0,5 km, każda robota,
b) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie drogi lub pobocza lub chodnika lub drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów lub parkingu o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 1 500,00 m2, każda robota. Zamawiający dopuszcza sumowanie powierzchni wymienionych elementów drogi
c) dysponuje lub będzie dysponował:
- co najmniej jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane– kierownik budowy,
- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane – kierownik robót sanitarnych,
- co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane – kierownik robót
elektrycznych.
UWAGA: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1333) oraz przepisów wykonawczych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzając. go, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat
tych należności,
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ,
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przekaże także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów wg wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ (jeżeli dotyczy),
5) Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z2020 r. poz. 299).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto nr 50 9297 0005 0600 0215 2012 0006 w Banku Spółdzielczym Skierniewice o/Bolimów, z dopiskiem „Wadium – nr
postępowania GRP.271.6.2021”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert)
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bolimów, 99-417 Bolimów ul. Łowicka 9,
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1. SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w art. 454- 455 Pzp oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr
7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, https://epuap.gov.pl/wps/portal, https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dotyczy podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 5.6.) ogłoszenia:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.5. ppkt 2, 3 i 4 SWZ, skła da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
2) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.6 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.6. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.