eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kruszwica › Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica - etap IVOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica – etap IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRUSZWICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nadgoplańska 4

1.5.2.) Miejscowość: Kruszwica

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-150

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kruszwica.um.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/gminakruszwica

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica – etap IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc05e086-0525-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252184

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037000/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/777951

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/777951

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie,tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku InternetExplorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z
zegarem Głównego Urzędu Miar. Pozostałe wymagania zostały określone w specyfikacji warunków zamówienia oraz w regulaminie korzystania z platformy Open Nexus.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy jest Pan Mariusz Andryszak, kontakt: e-mail: mariusz.andryszak@gmail.com, telefon: 797 599 363;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Ustawy,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 15 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wspólny Słownik Zamówień:
CPV 80500000-9: Usługi szkoleniowe

Zamawiający: Gmina Kruszwica
Termin realizacji: 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie obejmuje przeprowadzenie kursów zawodowych dla 10 osób (po 2 na uczestnika, czyli łącznie 20 kursów)- zależnie od zdiagnozowanych predyspozycji i umiejętności, tj.:
1) Pracownik gospodarczy - konserwator:
W kursie uczestniczyć będą 4 osoby. Czas trwania kursu: 80 godzin, w tym 40 godzin część teoretyczna i 40 godzin część praktyczna.
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji pracy pracownika gospodarczego; obsługi urządzeń oraz sprzętu używanego w pracach gospodarczo-porządkowych a także przepisów BHP. Program kursu powinien obejmować co najmniej:
• obsługę sprzętu i urządzeń mechanicznych,
• Konserwację pomieszczeń i sprzętu,
• Problematykę utrzymania czystości
• Sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń
• Nabycie umiejętności na temat środków chemicznych, ich rodzajów i zastosowań;
• Nabycie umiejętności praktycznych z podstawowych technologii sprzątania;

2) Pomocnik kucharza:
W kursie uczestniczyć będą 4 osoby. Czas trwania kursu: 80 godzin, w tym 16 godzin część teoretyczna i 64 godziny część praktyczna.
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu organizacji pracy pomocnika kucharza, organizacji zaopatrzenia lokalu małej gastronomii, przygotowanie potraw, obsługa klienta a także przepisów BHP. Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• Obsługa urządzeń mechanicznych,
• Obsługa urządzeń podgrzewczych, urządzeń do produkcji i wydawania napojów i potraw,
• Przygotowywanie i obróbka wstępna surowców
• Przygotowywanie półproduktów, obróbka cieplna, chłodzenie i zamrażanie, wykańczanie wyrobów garmażeryjnych
• Technologia przyrządzania potraw i podstawowych posiłków

3) Sprzedawca (z modułem sprzedaży online):
W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. Czas trwania kursu: 80 godzin, w tym 24 godziny część teoretyczna i 56 godzin część praktyczna.
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu sprzedaży, handlu, organizacji zaopatrzenia i przyjmowania dostaw towarów. Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• Istotę sprzedaży, zadania handlu i jego klasyfikacja,
• Standardy obsługi klienta, skuteczne techniki sprzedaży,
• Obsługa kas fiskalnych,
• Metody sprzedaży przez internet i komunikacja z klientami.

4) Pracownik biurowy:
W kursie uczestniczyć będą 2 osoby. Czas trwania kursu: 96 godzin, w tym 24 godziny część teoretyczna i 72 godziny część praktyczna.
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków pracownika administracyjno- biurowego. Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• Zagadnienia prawne związane z pracą na stanowisku pracownika biurowego,
• Profesjonalna obsługa klienta,
• Organizacja obiegu pism – system kancelaryjny
• Redagowanie pism, sprawozdań, raportów, protokołów, notatek
• Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
• Obsługa komputera.

5) Opiekun osób zależnych – animator czasu wolnego:
W kursie uczestniczyć będzie 5 osób. Czas trwania kursu: 80 godzin, w tym 40 godzin część teoretyczna i 40 godzin część praktyczna.
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu sprawowania pieczy i pielęgnacji nad osobami niesamodzielnymi oraz chorymi w podeszłym wieku, a także animacją czasu wolnego dla tych osób. Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• podstawowe zasady opieki nad osobami starszymi i chorymi,
• cechy charakteru i umiejętności wymagane od opiekunów,
• Komunikowanie się z podopiecznym i jego rodziną,
• Obserwacja podopiecznego i dokonywanie pomiarów parametrów życiowych,
• Pielęgnowanie osób w schorzeniach wieku starczego, przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
• Animacja czasu wolnego,
• Zajęcia w podeszłym wieku – charakterystyka, aktywizacja podopiecznych. Aktywność ruchowa i znaczenie ćwiczeń fizycznych osób starszych.

6) Operator wózka widłowego:
W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. Czas trwania kursu: 35-39 godzin, w tym 25 godzin część teoretyczna i 10 godzin część praktyczna. Program kursu musi być zgodny z programem UDT nr 2/2020/OUTB pod nazwą „Minimalne wymagania dotyczące programów szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego (UTB)”.
Celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych (widłowych) w tym uprawnień do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG). Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• typy stosowanych wózków jezdniowych,
• budowa i obsługa wózków widłowych,
• rodzaje ładunków,
• wiadomości z zakresu przepisów BHP,
• znajomość przepisów z zakresu dozoru technicznego,
• wymiana butli LPG.

Uprawnienia uzyskiwane są po uzyskaniu pozytywnego wyniku na zewnętrznym egzaminie przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego, wraz z otrzymaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT.

7) Pracownik robót wykończeniowych w budownictwie:
W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. Czas trwania kursu: 120 godzin, w tym 24 godziny część teoretyczna i 96 godzin część praktyczna.
Celem kursu jest przyuczenie do wykonywania robót budowlanych wykończeniowych. Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• posługiwanie się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami dotyczącymi montażu ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych oraz okładzin ściennych i podłogowych w systemie suchej zabudowy;
• wykonywanie robót związanych z naprawą uszkodzonych elementów ścian działowych, sufitów podwieszanych, obudowy konstrukcji dachowych, okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy;
• dobieranie i przygotowywania materiałów, technik, narzędzia i sprzętu do wykonania powłok malarskich i robót tapeciarskich w określonej technologii;
• przygotowywanie podłoża do wykonania posadzek z różnych materiałów, wykonywania robót posadzkarsko-okładzinowych oraz zabezpieczania powierzchni posadzek.

8) Stylista paznokci:
W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. Czas trwania kursu: 40 godzin, w tym 8 godzin część teoretyczna i 32 godziny część praktyczna.
Celem kursu jest nabycie przez słuchacza niezbędnej wiedzy oraz umiejętności z zakresu stylizacji paznokci, manicure i pedicure kosmetycznego, manicure hybrydowego oraz zdobienia płytki paznokcia. Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• Podstawowe pojęcia w stylizacji paznokci,
• wykonywanie poprawnego manicure biologicznego oraz klasycznego
• wykonywanie poprawnego pedicure,
• wykonywanie poprawnego manicure hybrydowego,
• różne rodzaje elementów zdobiących paznokcie oraz techniki ich nakładania.

9) Spawacz MIG:
W kursie uczestniczyć będzie 1 osoba. Czas trwania kursu: 145 godzin, w tym 25 godzin część teoretyczna i 120 godzin część praktyczna. Przebieg egzaminu musi być zgodny z normą Instytutu Spawalnictwa.
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy niezbędnej wiedzy oraz umiejętności spawania blach i rur spoinami pachwinowymi w metodzie MIG -131). Program kursu powinien zawierać co najmniej:
• Zasady BHP,
• Metody przygotowania złączy do spawania,
• Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MIG,
• Charakterystyka spawania MIG oraz typowe parametry,
• Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi w metodzie Mig 131 – zajęcia praktyczne.

(...)

V. Finansowanie zamówienia:
Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0025/20 pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica realizowany przez Gminę Kruszwica w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej 09. Solidarne społeczeństwo, 09.02. Włączenie społeczne, 09.02.01. Aktywne włączenie społeczne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Nr: Nazwa kryterium: Waga:
1 Cena 60 %
2 Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1 Cena (C)
Liczba punktów = (Cmin/Cof)* 60
gdzie :
- Cmin- najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert
- Cof – cena podana w ofercie
2 Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (D)
Liczba punktów = (Dof/Dmax) * 40
gdzie:
-Dof- liczba punktów za deklarowaną liczbę przeprowadzonych kursów „opiekun osób zależnych - animator czasu wolnego”
- Dmax – maksymalna liczba punktów

2.1. W kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia” zostanie przyznana następująca liczba punktów:
2.1.1 DLA TRENERA, KTÓRY PRZEPROWADZI KURS „OPIEKUN OSÓB ZALEŻNYCH - ANIMATOR CZASU WOLNEGO”
- za przeprowadzenie co najmniej jednego kursu o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wskazanym w rozdziale II SWZ dla kursu „opiekun osób zależnych - animator czasu wolnego” (pod uwagę brane będą kursy zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) dla grupy składającej się z co najmniej 5 osób – 40 punków;
- jeżeli wykonawca nie przeprowadził ani jednego kursu o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wskazanym w rozdziale II SWZ dla kursu „opiekun osób zależnych - animator czasu wolnego” (pod uwagę brane będą kursy zrealizowane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) dla grupy składającej się z co najmniej 5 osób – 0 punków;
- W celu dokonania oceny w kryterium oceny ofert należy złożyć wykaz w zakresie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ.
Wykaz należy dołączyć do oferty.

Uwaga:
1) Jeśli w wykazie wykazany zostanie więcej niż jeden kurs o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia wskazanym w rozdziale II SWZ, do oceny zostanie przyjęta liczba 1.
2) W przypadku braku wymaganej treści lub gdy wpisana przez wykonawcę treść nie potwierdza w pełni wymagania określonego w SWZ w załączniku nr 4 (kolumna nr 5), zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów w tym zakresie.

Uwaga II:
Zamawiający informuje, że niniejszy załącznik do oferty nie stanowi dokumentu składanego w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Załącznik nie podlega uzupełnieniu.

3. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:
Lp. = C + D gdzie:
Lp. – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,
D – liczba punktów uzyskanych w kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:
- posiadają wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. „Formularz Oferty” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 SWZ.
2. Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
3. Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty). Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.
5. Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.
6. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy lub usługi, wykonają poszczególni Wykonawcy.
7. Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).
8. Oryginał dokumentu wadium.
9. Formularz cenowy
10. Wykaz (kryterium oceny ofert) w zakresie doświadczenia osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – wzór

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017
z podaniem tytułu: Wadium- / Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica – etap IV/
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Jeśli wadium wniesiono w formie innej niż w pieniądzu, Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, poprzez dołączenie do oferty za pośrednictwem Platformy do upływu terminu składania ofert.
7. Zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. 98 ust. 6 Ustawy i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) wadium musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie;
2) z treści gwarancji lub poręczenia powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) wadium powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści gwarancji lub poręczenia powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem gwarancji lub poręczenia jest: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona .
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach i zakresie:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za realizację umowy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku VAT,
b) w przypadku zmiany ostatecznej liczby uczestników projektu objętych zamówieniem. Koszty tej zmiany obciążają zamawiającego. Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby uczestników o maksymalnie 3 osób, tj. 6 kursów,
c) w przypadku zmiany liczby osób uczestniczących w kursach.
2) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia:
a) siły wyższej,
b) udokumentowanych opóźnień niezależnych od wykonawcy,
c) przedłużenie terminu wykonania umowy może nastąpić w przypadku postoju w wykonaniu świadczenia, wynikającego bezpośrednio z okoliczności związanych z utrzymywaniem się lub ponownym ogłoszeniem podczas realizacji umowy stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego na terytorium RP o ile okoliczności te mają bezpośredni wpływ na brak możliwości realizacji zamówienia w umówionym terminie. Przedłużenie terminu wykonania zamówienia będzie możliwe o czas postoju spełniającego ww. wymagania który nie może trwać dłużej niż do momentu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego lub innych okoliczności występujących po stronie zamawiającego w szczególności trudności z rekrutacją uczestników, zmianą harmonogramu realizacji projektu, lub wynikających z sytuacji epidemiologicznej w kraju - uniemożliwiających rozpoczęcie zajęć we wskazanym terminie.
3) zmiany harmonogramu realizacji usługi w tym terminu zakończenia realizacji usługi na wniosek zamawiającego bez obciążania zamawiającego dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) zmian wynikających ze zmian obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
5) w przypadku, gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zadania objętego projektem – w takim przypadku dopuszcza się możliwość zmiany terminu Umowy z uwzględnieniem terminu zakończenia projektu zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą;
3. Zmiana może być inicjowana na wniosek zamawiającego lub wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/777951

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena - 60 %
doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40 %

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 7 ust. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania tych okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.