eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Parysów › "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów" - Etap IIOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów” – Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Parysów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 28

1.5.2.) Miejscowość: Parysów

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-441

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@parysow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parysow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów” – Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-02edd112-0526-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252084

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022496/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://parysow.ezamawiajacy.pl/pn/parysow/demand/115689/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja z Wykonawcami odbywać się będzie za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://parysow.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej
wskazanym adresem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający wskazuje informacje, o
których mowa w Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu
dostępnego pod adresem: https://parysow.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Podłączenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gmina Parysów;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Parysowie jest Pan Tomasz Wysokiński, kontakt: adres e-mail: iod@parysow.pl, tel. 888 586 685*;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów” – Etap II, nr postępowania RI.271.2.3.2023, prowadzonym w trybie przetargu podstawowego bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Parysów”.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę 5 odcinków dróg, o łącznej długości 1,472 km, w tym:
1) przebudowę ul. Franciszkańskiej w Parysowie,
obejmującą swym zakresem:
a) rozbiórkę krawężników, chodników i zjazdów z kostki a następnie wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm;
b) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej;
c) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości
60 kg/m2;
d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
e) wykonanie 2 warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości
5 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna), KR-3, na włączeniu do drogi powiatowej;
f) wykonanie oznakowania pionowego;
g) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz dla zaworów wodociągowych i gazowych;
h) przestawienie hydrantu z jezdni;
i) oznakowanie słupów tablicami ograniczającymi skrajnie drogową,

2) przebudowę ul. Książęcej w Parysowie,
obejmującą swym zakresem:
a) rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (ściek na skrzyżowaniu ulic Książęcej i Rynek);
b) frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych;
c) regulację ścieku przykrawężnikowego;
d) wykonanie betonowej studzienki ściekowej z osadnikiem bez syfonu z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
e) odwodnienie skrzyżowania poprzez wykonanie ścieków ulicznych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm;
f) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości
75 kg/m2, KR-2;
g) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
h) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz dla zaworów wodociągowych;

3) przebudowę ul. Piaskowej w Parysowie,
obejmującą swym zakresem:
a) rozbiórkę krawężników, chodników i zjazdów z kostki a następnie wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm;
b) frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych;
c) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości
60 kg/m2;
d) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych
o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
e) wykonanie oznakowania pionowego;
f) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz dla zaworów wodociągowych i gazowych;
g) przestawienie hydrantu z jezdni,

4) przebudowę ul. Rynek w Parysowie,
obejmującą swym zakresem:
a) rozebranie i ponowne ułożenie chodnika z kostki betonowej na chodniku;
b) rozbiórkę chodników z kostki betonowej a następnie wykonanie nowych nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości warstwy 15 cm;
c) frezowanie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych;
d) wykonanie betonowej studzienki ściekowej z osadnikiem bez syfonu z podłączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej;
e) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości
50 kg/m2 na odcinku I;
f) wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową w ilości
75 kg/m2 na odcinku II;
g) wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm;
h) regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych oraz dla zaworów wodociągowych i gazowych,

5) przebudowę drogi gminnej Nr 130916W w miejscowości Kozłów,
obejmującą swym zakresem:
a) ścinanie drzew oraz karczowanie pni i zagajników;
b) wykonywanie robót ziemnych w postaci zdjęcia humusu grubości do 20 cm z wywozem oraz formowanie nasypów;
c) profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
d) wykonanie warstwy odsączającej z piasku, gr. 15 cm;
e) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, gr. podbudowy 15 cm;
f) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o grubości warstwy 20 cm;
g) wykonanie 2 warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości
4 cm (warstwa wiążąca) i 4 cm (warstwa ścieralna), KR-2;
h) wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

3. Zakres rzeczowy zadania obejmuje również remont odcinków infrastruktury wodociągowej, która jest integralną częścią zadania drogowego, w tym:
1) wykonanie remontu wodociągu w ulicy Franciszkańskiej w Parysowie, średnica Ø 110 mm o długości łącznej około 170,60 mb wraz z remontem przyłączy wodociągowych Ø 40 PE w ramach pasa drogowego, łączna dł. 43,90 m oraz wymianą hydrantów p.poż o śr. 80 mm – 2 kpl,
2) wykonanie remontu wodociągu w ulicy Piaskowej w Parysowie, średnica Ø 110 mm o długości łącznej około 180,70 mb wraz z remontem przyłączy wodociągowych
Ø 40 PE w ramach pasa drogowego, łączna dł. 80,10 m oraz wymianą hydrantów p.poż o śr. 80 mm – 2 kpl,
3) wykonanie remontu wodociągu w ulicy Rynek w Parysowie, średnica Ø 110 mm o długości łącznej około 319,00 mb wraz z remontem przyłączy wodociągowych Ø 40 PE w ramach pasa drogowego, łączna dł. 99,80 m oraz wymianą hydrantów p.poż o śr. 80 mm – 2 kpl.


4. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 8 do SWZ oraz w dokumentacji technicznej w zakresie remontu wodociągów stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
 co najmniej 2 roboty drogowe o wartości minimum 500 000,00 zł brutto każda, których zakres obejmował budowę lub przebudowę drogi wraz z chodnikami, w zakres których wchodziło wykonanie między innymi robót polegających na ułożeniu nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych/betonu asfaltowego oraz chodników z kostki brukowej,
 co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie sieci wodociągowej, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda,
– z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj. co najmniej:
 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania przebudową dróg objętych zamówieniem,
 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Proponowane osoby muszą posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane
i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy/robót o specjalnościach odpowiadających niniejszemu zamówieniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
- brak podstaw wykluczenia:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik Nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
- spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik Nr 5 do SWZ,
2) wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
2. Sposób spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej przez wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia – warunek ten musi być spełniony w całości przez jednego z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający w szczególności przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
1) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, jeżeli Wykonawca
w związku z wykonywaniem tych robót nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,
2) istotnej leżącej po stronie Zamawiającego, zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni zwłoki,
3) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
4) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy,
5) wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpieniem zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć
z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
6) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia,
7) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów budowlanych
i innych materiałów niezbędnych dla prawidłowego wykonania umowy.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1, termin wykonania robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu umowy w sposób należyty – nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności. Warunkiem dokonania zmiany umowy będzie protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę opisujący potrzebę zmiany terminu realizacji umowy lub zmiany sposobu realizacji świadczenia. Z inicjatywą sporządzenia aneksu do umowy może wystąpić zamawiający jak i wykonawca. Zamawiający zobowiązany będzie w takiej sytuacji do sporządzenia uzasadnienia do zawarcia aneksu umowy.
3. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://parysow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.