eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzyż Wielkopolski › Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym i pomieszczeniu archiwum Nadleśnictwa Krzyż.Ogłoszenie z dnia 2022-07-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym i pomieszczeniu archiwum Nadleśnictwa Krzyż.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Krzyż

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570064429

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łokacz Mały, ul. Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Krzyż Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-761

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48672564009

1.5.8.) Numer faksu: +48672564446

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzyz@pila.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyz.pila.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym i pomieszczeniu archiwum Nadleśnictwa Krzyż.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab212af1-0275-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00252073

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-07-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00177817/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym oraz pomieszczeniu archiwum Nadleśnictwa Krzyż

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy eZamawiający (https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/) lub poczty elektronicznej (krzyz@pila.lasy.gov.pl). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, odwołania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem Platformy eZamawiający pod adresem internetowym https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub przy pomocy poczty elektronicznej krzyz@pila.lasy.gov.pl. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane za pomocą poczty elektronicznej muszą zawierać w tytule wiadomości numer referencyjny sprawy, której ona dotyczy
(SA.270.218.2022_04). Szczegóły dotyczące komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami zostały opisane w rozdziale XII
SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile pod adresem internetowym Platforma eZamawiający - https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ lub Platforma Zakupowa Marketplanet https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony Platforma Zakupowa Marketplanet
https://oneplace.marketplanet.pl/, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego: podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu oraz sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej;
5) Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby umocowane, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem internetowym: https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”.
6) korzystanie z Platformy eZamawiający jest bezpłatne.
II. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie eZamawiający, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
III. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj.: plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, docx, xlsx, csv, jpg, jpeg, tif, png, svg, zip, tar, gz, gzip, 7z, XAdES, CAdES, PAdES.
IV. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę eZamawiający stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
Szczegóły w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Krzyż. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Zamawiający udostępnia dane
osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o przepisy PZP. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezależnie od postanowień pkt 19.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą
przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych
narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.
Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa PZP. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.218.2022_04

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym Nadleśnictwa Krzyż i pomieszczeniu archiwum”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji dla budynku administracyjnego Nadleśnictwa Krzyż oraz pomieszczenia archiwum. Adres nieruchomości: Nadleśnictwo Krzyż, Łokacz Mały, ul. Mickiewicza 1, 64-761
Krzyż Wielkopolski. Zakres prac określony został w dokumentacji projektowej pn.: „Projekt Budowlany -Instalacja klimatyzacji budynku administracyjnego i pomieszczenia archiwum”, opracowany przez Firmę „M.P. Projekt Marek Podharski, ul. Bydgoska 33/3b, 64-920 Piła, stanowiącej załącznik do SWZ, w tym: projekt budowlany instalacji klimatyzacji
budynku administracyjnego i pomieszczenia archiwum – branża sanitarna, elektryczna, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji klimatyzacji, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji elektrycznych. Roboty budowlane.
1.Instalacja sanitarna.1.1. Instalacja klimatyzacji budynku administracyjnego.
W istniejącym obiekcie projektuje się układ klimatyzacyjny na poszczególnych piętrach wybranych pomieszczeniach przez Inwestora. Klimatyzacja została zaprojektowana w 2 niezależnych układach. Pierwszy układ klimatyzacji zaprojektowano dla poziomu parteru, natomiast drugi układ dla poziomu piętra oraz poddasza. Klimatyzacja realizowana będzie za pomocą klimatyzatorów ściennych oraz zasilającej je jednostki zewnętrznej o wydajności chłodu 28,0kW. Agregat zewnętrzny zlokalizowany na zewnątrz na poziomie terenu. Należy przewidzieć zabezpieczenie jednostki zewnętrznej przed możliwością uszkodzenia z zewnątrz. Agregat zewnętrzny należy zlokalizować na podlewce betonowej, o wysokości min. h=0,15m. Odprowadzenie skroplin z agregatu powierzchniowo na teren zielony. Regulacja parametrów powietrza w pomieszczeniach odbywać się będzie indywidualnie za pośrednictwem pilota dołączonego do każdego klimatyzatora. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP i podłączyć do pionu kanalizacji sanitarnej poprzez zawór odcinający i
syfon. Przewody instalacji chłodniczej (freonu i cieczy) wykonać z rur miedzianych i prowadzić po ścianach pod stropem pomieszczeń w przestrzeni obudowanej płytami gips-kartonowymi. Przewody należy izolować otuliną chłodniczą 19mm. W celu odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów zastosować np. pompkę do skroplin.1.2. Instalacja klimatyzacji
pomieszczenia archiwum. Zaprojektowano układ klimatyzacji precyzyjnej. W pomieszczeniu archiwum w którym przechowywane są dokumentacje
papierowe temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie 14-18°C przy dopuszczalnych wahaniach dobowych temperatury +/- 1°C. Natomiast właściwa wilgotność względna powietrza powinna mieścić się w przedziale miedzy 30-50% przy dopuszczalnych wahaniach dobowych nie przekraczających 3%. Powyższe wytyczne spełnia zaprojektowany układ
składający się z jednostki wewnętrznej czyli szafy do klimatyzacji precyzyjnej o wydajności chłodu 8,30kW oraz jednostki zewnętrznej, agregatu skraplającego. Dodatkowo w celu lepszego rozprowadzenia powietrza recyrkulowanego w pomieszczeniu zaprojektowano układ składający się z kanału wentylacyjnego oraz kratek nawiewnych. Odprowadzenie skroplin pompowo (pompka wchodzi w zakres wyposażenia szafy), odcinek odprowadzający skropliny na 1,0m od ściany zewnętrznej owinąć kablem grzejnym.2. Zasilanie elektryczne.2.1. Budynek administracyjny. Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych dla budynku głównego wykonać należy z rozdzielni usytuowanej na półpiętrze budynku głównego oznaczonej RG1. Od RG1 do tablicy poszczególnych klimatyzatorów zewnętrznych należy poprowadzić kabel zasilający YKY5x4 jak na schemacie. Wartość zabezpieczeń oraz przekroje kabli podano na schemacie ideowym zasilania budynku i w liście kablowej. Kabel prowadzić po trasie jak na planie wzdłuż tras rurociągów na izolacji w ziemi, a następnie w budynku w listwach instalacyjnych na tynku. Jednostki wewnętrzne zasilić z obwodu oświetleniowego należącego do pomieszczenia, w którym zainstalowano jednostkę. Każda jednostka posiada moc 60W. Zasilanie wykonać przewodem YDY 3x1,5 mm2 który prowadzić w listwie instalacyjnej n/t.2.2. Budynek archiwum.Zasilanie urządzeń klimatyzacyjnych dla pomieszczenia
wykonać z rozdzielni usytuowanej jak pokazano na rzucie z RG2. Od RG1 do tablicy klimatyzatora zewnętrznego należy poprowadzić kabel zasilający YKY 3x4, a dla klimatyzatora wewnętrznego przewodem YDY 5x2,5 mm2 jak na schemacie. Zasilanie kabla grzejnego wykonać poprzez gniazdo wtykowe montowane pod sufitem. Zamontować kabel grzejny stałoprądowy z bimetalicznym termostatem o mocy 30W 2m z przyłączem zasilającym 2m. Wartość zabezpieczeń oraz przekroje kabli podano na schemacie ideowym zasilania budynku i w liście kablowej. Kabel prowadzić po trasie jak na planie
w budynku w korytkach instalacyjnych na tynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załącznikach nr 2, 4 i 12 do SWZ, na które składają się:
1) Projekt budowlany wraz z załącznikami.
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Elektrycznych.
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Instalacji Klimatyzacji.
4) Przedmiar robót,
5) Projekt umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu podobnych robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, tj. prac instalacyjno-budowlanych związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Zamówienia, o których mowa powyżej będą polegały na powtórzeniu robót budowlanych zgodnych z robotami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem rzeczowym robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówień, o
których mowa w pkt 1. będą prace z zakresu instalacji klimatyzacji, obejmujące czynności wskazane rodzajowo w rozdziale 3 SWZ
oraz w załączniku nr 2 do SWZ i czynności wskazane powyżej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.
3. Ocenie w oparciu o ww. kryteria wyboru oferty poddane będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rękojmia na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku
sytuacji ekonomicznej.Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność finansową na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł. 4)zdolności technicznej lub zawodowej:a.W zakresie doświadczenia:Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji klimatyzacji na kwotę min. 50.000 zł brutto.b.W zakresie osób:Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: -co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, bez ograniczeń, z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2021, poz. 2351) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), wraz z przynależnością do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
-co najmniej 1 osobą kierownikiem budowy - z uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, z aktualnymi uprawnieniami zawodowymi wydanymi na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r., w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2021, poz. 2351) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646), wraz z przynależnością do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia musi spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum), który wykona roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Powyższe zapisy stosuje się odpowiednio w
przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego. Niedozwolone jest łączenie doświadczenia Wykonawcy oraz podmiotu trzeciego w celu wykazania spełniania warunku doświadczenia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – na lub zgodnie z zał. Nr 6 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: każdy Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa powyżej; należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 7 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego
podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - na lub zgodnie z zał. Nr 6 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – na lub zgodnie z zał. Nr 8 do SWZ; Zobowiązanie ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:a)zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b)sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania
przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; c)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego. W zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:1)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 100.000 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;2)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 3)wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – na lub zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa powyżej;
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 7 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu udostępniającego zasoby, zobowiązany jest złożyć:
1)Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na lub zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ.Wykaz podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie Zamawiającego: 1.W zakresie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1) SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w rozdziale VI ust. 1-3 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.
2. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej – zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
3. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp.
3. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 835) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego: Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych wyklucza się również:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Bank PKO BP nr rachunku: 17 1020 3844 0000 1702 0076 7533 z dopiskiem: Wadium – „Wykonanie klimatyzacji w budynku administracyjnym i pomieszczeniu archiwum Nadleśnictwa Krzyż”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
5. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP.
6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawiania. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy PZP oraz art. 98 ust. 2 ustawy PZP.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) każdy Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1;
2) należy złożyć oświadczenie dotyczące realizacji zakresu przedmiotu zamówienia przez poszczególnych Wykonawców – na lub zgodnie z zał. Nr 7 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmianie może ulec termin realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:1)wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, 2)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy, 3)wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację
określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy, 4)wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, 5)zmiany ilości jednostek przedmiarowych robót objętych umową, 6)zmiany technologiczne, w szczególności: a.konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, b.konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
c.pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d.pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. 7)przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej, 8)niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 9)wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 10)zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,
11)wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę, na dane stanowisko, osoba wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. Termin zakończenia prac określony w §6 może ulec skróceniu za zgodą Stron. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany albo
rezygnacji przez Wykonawcę z podwykonawców biorących udział w realizacji umowy za pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia wymagania, ustawy Pzp oraz w SWZ w stopniu nie mniejszym niż wymagany w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.): 1)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2)zmiany danych teleadresowych, 3)zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 4)zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. Zmiany określone w pkt.
od 1) do 4) nie wymagają obowiązku sporządzenia aneksu do umowy. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez polecenia i zgody Zamawiającego.Tryb dokonywania zmian postanowień umowy został określony we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-08-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności na Platformie eZamawiający pod adresem https://zamowienia.pila.lasy.gov.pl/ w zakładce „Oferty”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-08-16 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-09-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

WYKONAWCY PRZYSŁUGUJĄ ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ: Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

KRYTERIA OCENY OFERT:
1. W kryterium ceny ocenie poddana zostanie cena oferty brutto podana w „Formularzu ofertowym” .
2. W kryterium rękojmia zamówienia ocenie poddany zostanie czas w jakim Wykonawca zadeklaruje poszerzenie rękojmi na przedmiot zmówienia.
Punkty zostaną przyznane, w zależności od czasu zaoferowanego przez Wykonawcę w następujący sposób:
a. jeżeli Wykonawca zadeklaruje rękojmię w wymiarze 2 lat otrzyma 0 pkt.;
b. jeżeli Wykonawca zadeklaruje rękojmię 3 lat otrzyma 10 pkt.
c. jeżeli Wykonawca zadeklaruje rękojmię 4 lat otrzyma 20 pkt.
d. jeżeli Wykonawca zadeklaruje rękojmię 5 lat otrzyma 30 pkt.
e. jeżeli Wykonawca zadeklaruje rękojmię 6 lat lub dłużej otrzyma 40 pkt.
Łączna punktacja oferty stanowi sumę punków uzyskanych przez daną ofertę w poszczególnych kryteriach wyboru. Maksymalna liczba punktów przyznana ofercie może wynosić 100,00 pkt.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.