eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grudziądz › Remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy Al. 3-go Maja 2-4 w Chełmnie - sprawa nr 49/2023Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy Al. 3-go Maja 2-4 w Chełmnie - sprawa nr 49/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261483290

1.5.8.) Numer faksu: 261483222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy Al. 3-go Maja 2-4 w Chełmnie - sprawa nr 49/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbff2d8a-0520-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00056708/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 CHEŁMNO 3bdm bud. 5/1232 - koszarowy Konserwacja budynku koszarowego na rzecz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. ►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415). ►Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w toku postępowania są dostępne pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/13wog/elearning ►Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego następująco: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny): 1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać formatem PAdES; 2) Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy należy użyć formatu XAdES. Za datę wpływu dokumentów na Platformę przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, wyświetlane są w prawym górnym rogu Platformy. ►Informacje w zakresie użytkowania platformy zakupowej SMARTPZP: 1) Komunikacja Wykonawcy i Zamawiającego w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem posiadanego w Systemie konta Użytkownika Zewnętrznego tj. użytkownika Wykonawcy w szczególności w zakresie: przekazywania dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, wniosków w ramach postępowania. 2) Korzystanie z Systemu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez sprzęt, z którego korzystają użytkownicy Wykonawcy, następujących minimalnych wymagań technicznych i specyfiki połączenia: - posiadanie komputera o parametrach umożliwiających zainstalowanie następującego oprogramowania: • w zakresie podstawowych funkcjonalności – przegląd, pobieranie i załączanie dokumentów: a) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 - Lub ich nowsze wersje b) przeglądarka internetowa Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera w ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11, c) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek • w zakresie składania podpisu kwalifikowanego (za pośrednictwem platformy SmartPZP): a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre) b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web c) oprogramowania SzafirHost w systemie operacyjnym. Instrukcja instalowania oprogramowania wskazanego w punktach a, b i c powyżej znajduje się w Systemie w zakładce E-learning. 3) Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. ►Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformy zakupowej SMARTPZP. ►Dopuszcza się w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zakupowej – kontakt e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: ►Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz; ►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych, związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p. oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; ►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z przyczyn leżących po jego stronie. ►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 49/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

►Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy Al. 3-go Maja 2-4 w Chełmnie, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiORB) oraz dokumentacji projektowej w tym przedmiarze robót.

►Zakres przedmiotu zamówienia:
ROBOTY BUDOWLANE:
SALE ŻÓŁNIERSKIE I KORYTARZE
 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
 Roboty posadzkarskie – układanie wykładzin podłogowych wraz z ułożeniem płyty wiórowej na płycie pilśniowej
 Roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim zagruntowaniem emulsją gruntującą oraz wykonaniem gładzi gipsowych
 Roboty malarskie stolarki drzwiowej
 Montaż odbojnicy na ścianie z wykładziny PVC montowanej na klej
 Montaż odbojnicy narożnej wzmocnionej PVC 90 stopni długości co najmniej 150 cm w narożnikach drzwi
 Wymiana przewodów, gniazd i wyłączników
 Wymiana opraw oświetleniowych
 Wymiana stolarki okiennej drewnianej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych
 Wymiana grzejników oraz odcinkowa wymiana rur c.o.
 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych i złomu

WĘZŁY SANITARNE – (WC, ŁAŹNIA, UMYWALNIA):
 Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej
 Wymiana urządzeń sanitarnych
 Wymiana grzejników i rur c.o.
 Wymiana przewodów, gniazd i łączników
 Wymiana opraw oświetleniowych
 Montaż skrzynek rozdzielnikowych
 Roboty demontażowe i rozbiórkowe
 Wymiana stolarki drzwiowej
 Wymiana stolarki okiennej
 Roboty murarskie
 Instalacje przeciwwilgociowe pionowe i poziome pomieszczeń
 Zabudowy pionów kanalizacyjnych i wodnych płytami g-k
 Skucie starych i wykonanie nowych tynków wewnętrznych
 Układanie płytek ściennych i podłogowych
 Roboty malarskie powierzchni ścian i sufitów z uprzednim wykonaniem gładzi gipsowych
 Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych oraz złomu

►Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze, wykonaniu i utrzymaniu zaplecza budowy, oznaczeniu i zabezpieczeniu instalacji i urządzeń na terenie robót. Powyższe Wykonawca realizuje własnym staraniem i w cenie umowy

►Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt);
2) zabezpieczenia budynku przed zniszczeniem i innymi uszkodzeniami;
3) realizacja robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników kompleksu wojskowego
4) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z budynku i terenu kompleksu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej;
5) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot zamówienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy , odzieży i akcesoriów ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności objętych umową
Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność
za szkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania.

►Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób kosztorysowy, według ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy.

► Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie.

►Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej
i jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość, funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego granicach.

►Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.

►Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja obciążają Wykonawcę.

►Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z późn.zm.) oraz udokumentowania tych czynności.
Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2022 r., poz. 699 z późn.zm.).
W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien wykazać podwykonawcę wraz z ofertą.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

►Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru.
Z każdorazowego wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe pozyskanego
z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy).
Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z demontażu złomu.

►Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty ogólnobudowlane - wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej na czas realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy Pzp

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45232460-4 - Roboty sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie wymagania przedmiotowe określone
w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie kryteriów: cena oraz termin gwarancji

Wykonawca, może zaoferować minimalny termin gwarancji 60-miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 84-miesięcy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

►O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są zdolni do należytego wykonania zamówienia, spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp w następującym zakresie:
►a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem roboty ogólnobudowlane, elektryczne i sanitarne.
Każda wykazana zrealizowana robota winna stanowić co najmniej kwotę 500.000,00 zł brutto.

►b) Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego co najmniej:
► jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno–budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;

oraz
► jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami elektrycznymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót elektrycznych, uprawnionym w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
oraz
► jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami sanitarnymi, skierowaną przez niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót sanitarnych, uprawnionym w minimum
w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie „w sposób czynny” należy rozumieć przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 j.t.).

►Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – art. 118 ustawy Pzp
►1) W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
►2) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą,
w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego wynika:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
►3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
►4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
►5) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
►Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy p.z.p.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 129).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: ►Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

►1) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę realizacją robót budowlanych określonych w Rozdziale 8 ust. 1a) SWZ.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych dokumentów jak powyżej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów
w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

►2) oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem robót celem wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności zawodowej skierowanym przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnym za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania daną osobą.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

►Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
►Kosztorys ofertowy;
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy Pzp) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego aktualne na dzień składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023 r., poz. 129) aktualne na dzień składania ofert;

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy Pzp, brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
►4) Informacje o Wykonawcy - oświadczenie;
►5) Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów jeżeli Wykonawca celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie polega na innym podmiocie – o ile dotyczy.
►6) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy PZP – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
►7) Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy został wystawiony jako dokument w postaci papierowej należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczającym zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz - art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

►Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 12.000,00 zł.
►Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą.
►Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy.
►Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2080).
►W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w pkt. 2-3, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
►Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
54 1010 1078 0105 5913 9120 2000
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych
na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
►Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2-4, należy przekazać wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej: https://portal.smartpzp.pl/13wog
Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta.
►Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium.
►Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy.
►Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
►Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU).
► Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
►Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

►Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja lub spółki cywilne lub inną formę prawną.
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu .
2) Przepisy dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego.
4) Dokumenty składane przez członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

►Zamawiający wobec treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany do treści zawartej umowy w zakresie:
1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy;
2) zmiany zakresu podwykonawstwa;
3) zmiany osoby kierującej robotami po stronie Wykonawcy;
 kierownika robót, uprawnionego w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami
w zakresie ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, należącym do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadającym aktualne składki członkowskie oraz ubezpieczenie,
 kierownika robót elektrycznych, uprawnionego w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
 kierownika robót sanitarnych, uprawnionym w minimum w ograniczonym zakresie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci sanitarnych - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów Budownictwa;
4) w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, a stały się one niezbędne i zostały spełnione łączne warunki określone art. 455 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych poprzez zmianę umowy. Przedstawiciel 13 WOG w przypadku wystąpienia takich okoliczności jest zobowiązany do udokumentowania zasadności przeprowadzenia robót dodatkowych i wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych poprzez zmianę umowy. Przedstawiciel 13 WOG w przypadku wystąpienia takich okoliczności jest zobowiązany do udokumentowania zasadności przeprowadzenia robót dodatkowych i wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp
W przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp, wniosek o dokonanie zmiany umowy wraz z kosztorysem dodatkowym składa Wykonawca określając w nim proponowany zakres niezbędnych zmian z opisem okoliczności je uzasadniających.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku do:
- uzupełnienia wniosku wraz z kosztorysem;
- przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz z uzasadnieniem;
lub
- odrzucić wniosek.
Jeżeli ceny wnioskowanych robót dodatkowych nie będą wynikały z kosztorysu ofertowego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z wnioskiem kosztorysu dodatkowego, w którym zaproponowane ceny jednostkowe odzwierciedlać będą realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie większego niż przyjętego w kosztorysie ofertowym. Proponowane tak ceny nie mogą być jednak wyższe niż ceny jednostkowe określone w ogólnodostępnych cennikach np. SEKOCENBUD. W sytuacji gdy aktualne ceny jednostkowe ogólnodostępnych cenników nie uwzględniają rzeczywistego wzrostu cen materiałów budowlanych Wykonawca wraz z kosztorysem złoży odpowiednie wyjaśnienie dotyczące przedstawionej kalkulacji.
W razie zaistnienia sporu w zakresie ceny i stawek kosztorysu dodatkowego, strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, którego koszty poniosą strony w równych częściach.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

►Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu przygotowania oferty (wizja lokalna nie jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy warunkującym złożenie oferty):
1) o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować Zamawiającego (poprzez platformę zakupową z podaniem adresu e-mail Wykonawcy, na który zostanie przesłana odpowiedź),
w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiający wyznaczy termin dokonania wizji lokalnej;
2) osoby, które będą okazywać przedmiot zamówienia są upoważnione do udostępnienia terenu w zakresie jego okazania. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania należy kierować bezpośrednio do Zamawiającego zgodnie z przyjętymi zasadami komunikowania się.
3) dokonania wizji lokalnej w miejscu wykonywania zamówienia może dokonać przedstawiciel Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia, który udostępni przed rozpoczęciem wizji lokalnej imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, oraz dowód tożsamości;
4) z przeprowadzonej wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół (Załącznik nr 8 do SWZ).
Zamawiający nie przewiduje udzielania wyjaśnień podczas wizji lokalnej, wizja ma służyć
okazaniu obiektu robót budowlanych.

►Zakazuje się dokonywania podczas wizji lokalnej i realizacji zamówienia, zdjęć, nagrań, zbierania danych z wykorzystywaniem aparatów latających, w tym BSP typu „Dron”.

►Zgodnie z art. 18 w zw. z art. 74 ustawy Pzp oferty wraz z załącznikami składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu niezwłocznie po otwarciu ofert, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał,
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca przekazując informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa jest zobowiązany do wykazania spełnienia przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. w tym: jaką wartość gospodarczą te informacje stanowią oraz czy są one w jakikolwiek sposób dostępne dla innych podmiotów.
Zastrzeżenie „tajemnica przedsiębiorstwa” Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – art. 18 ust. 3 ustawy Pzp.

►Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie
od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione w tym zakresie przez Wykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.