eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa elementów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu i budową chodnika na terenie Parku Moczydło w formule zaprojektuj i wybuduj - numer postępowania: 37/ZP/23.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa elementów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu i budową chodnika na terenie Parku Moczydło w formule zaprojektuj i wybuduj - numer postępowania: 37/ZP/23.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

1.3.) Oddział zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000184

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. "Solidarności" 90

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-003

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wola.zzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa elementów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu i budową chodnika na terenie Parku Moczydło w formule zaprojektuj i wybuduj - numer postępowania: 37/ZP/23.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4590b29a-0466-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252008

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00518899/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja placu zabaw w Parku Moczydło (zaprojektuj i wybuduj)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne,
które musi spełniać komputer Wykonawcy: Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer; komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta; zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: Firefox, Google Chrome lub MS Edge; zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf; Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych: wielkość pojedynczego pliku
zamieszczanego w Systemie nieprzekraczająca 100 MB; dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt,
docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z,
html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc; Kodowanie i czas odbioru danych: plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar; Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie
podpisywania ofert: 1. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać: kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce obsługa JavaScript; zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86
Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X
x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) zainstalowana aplikacja Szafir Host podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku "SPRAWDŹ PODPIS”.
2. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania Dokumentów podpisem osobistym), Wykonawca musi posiadać: e-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie; włączona w przeglądarce Opcja obsługi JavaScript; zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK) zainstalowana aplikacja Szafir Host; Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu Edowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod; podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty edowód. Prawidłowość zainstalowania ww. komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3. W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), Wykonawca musi posiadać: profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie. Pozostałe wymagania i informacje zostały szczegółowo opisanie w Rozdziale V SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 37/ZP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 813008,13 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest budowa elementów małej architektury wraz z utwardzeniem terenu i budową chodnika na terenie Parku Moczydło w ramach zadania budżetowego: Modernizacja placu zabaw w Parku Moczydło, w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, w oparciu o obowiązujące przepisy.
2) Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy:
Etap 1 – wykonanie, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego zał. nr 1 do umowy, dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami.
Etap 2 – wykonanie robót na podstawie i w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
3) Wykonawca we własnym zakresie musi pozyskać mapę do celów projektowych
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz sposób i warunki realizacji oraz odbioru przedmiotu zamówienia określają:
a) projektowane postanowienia umowy - wzór umowy, zwane dalej także wzorem umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ,
b) program funkcjonalno-użytkowy (PFU), który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.
3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie stosunku pracy zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące robót w branży ogólnobudowlanej. Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania i weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4. Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.
Zamawiający nie dokonuje podziału niniejszego zamówienia na części gdyż taki podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi związanymi z koniecznością skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu, terminowemu i sprawnemu wykonaniu zamówienia lub uniemożliwiło wykonanie całego zadania/zamówienia. Jednocześnie, zakres prac objęty zamówieniem oraz wartość zamówienia wskazuje, że o zamówienie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Z uwagi na powyższe dzielenie udzielanego zamówienia na mniejsze części jest niezasadne.
5. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy.
6. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 1.000.000,00 zł.
7. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 60 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz Rozdział XIV SWZ.
Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy - § 11 ust. 3 wzoru umowy.
8. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
10. Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

45000000-7 - Roboty budowlane

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 126 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 52

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 48

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:
a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: co najmniej 2 roboty budowlane o wartości brutto minimum 500.000,00 zł* każda, polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji placów zabaw.
Zamawiający wymaga, aby wartość brutto minimum 500.000,00 zł dotyczyła tylko robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie lub modernizacji placów zabaw (w przypadku gdy w zrealizowanym zadaniu zakres robót obejmował również innego rodzaju roboty budowlane).

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, w wykazie o którym mowa w Rozdziale IX część 3 ppkt 1 lit. a) SWZ, należy wskazać roboty budowlane, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

*W przypadku gdy kwoty w złożonych dokumentach podane będą w innej walucie niż złoty polski – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień wszczęcia postępowania.

b) dysponuje, co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji zamówienia w szczególności, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.), posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcję Kierownika robót.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp
ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zawartych w złożonym w postępowaniu oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VI pkt 1 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Wzór wykazu robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, ww. wykaz, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
b) dowody określające, czy wskazane w ww. wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie. Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do SWZ,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-26 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.