eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej IIOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001325767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ceglana 35

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-514

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: soberska@uck.katowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.uck.katowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e763e5f-0515-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00252004

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00090194/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Serwis aparatury okulistycznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/uck

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/uck

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcą prowadzona jest w języku polskim w formie elektronicznej. Przekazanie ofert(w tym ofert dodatkowych), oświadczeń o
których mowa w art. 125.1 PZP następuje za pośrednictwem Platformy SmartPZP dostępnej pod adresem
https://portal.smartpzp.pl/uck.
Za datę wpływu dokumentów na Platformę przyjmuje się datę zapisania na serwerach. Aktualna data i godzina, wyświetlane są w
prawym górnym rogu Platformy
2. W pozostałych przypadkach komunikacja może odbywać się za pośrednictwem Platformy SmartPZP lub za pomocą poczty
elektronicznej e-mail: soberska@uck.katowice.pl
Za datę i godzinę wpływu w przypadku poczty elektronicznej przyjmuje się datę wpływu na serwerze pocztowym Zamawiającego.
3. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 344 z późn. zm).
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
5. Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co
najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu
zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.
6. Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
• Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i
późniejsze, Internet Explorer 11
• Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji
przeglądarek
• system operacyjny Windows 7 i późniejsze
b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
• zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)
• w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web
• oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
7. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest
uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy
zakładaniu profilu Wykonawcy.
8. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.
9. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach
dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie
korzystania z usług Systemu
10. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem
Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych
plików.
11. Szczegółowa instrukcja użytkownika Wykonawcy SmartPZP dostępna jest na stronie Platformy https://portal.smartpzp.pl/uck/elearning

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): XIX SWZ
6. Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.),
zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z niniejszym postępowaniem jest Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwane dalej: „Administratorem”,
b) z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres: ul. Ceglana 35,
40-514 Katowice lub telefonując pod numer: 32 3581 460 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@uck.katowice.pl,
c) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres,
telefonując pod numer: 32 3581 524 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uck.katowice.pl,
d) uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu
związanym z tym postępowaniem, w ramach prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, a przypadku
wyboru oferty i zawarcia umowy dane zamieszczone w umowie oraz w dokumentacji z nią związanej, będą przetwarzane w celach
związanych z realizacją umowy,
e) obowiązek podania danych związany jest z udziałem w postępowaniu, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości
udziału w postępowaniu,
f) Administrator może udostępnić dane wyłącznie osobom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub na
podstawie umów w ramach, których Administrator powierzy przetwarzanie danych innym podmiotom, np. świadczącym usługi
prawne, dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
g) źródłem pochodzenia danych osobowych jest Wykonawca. Kategorie odnośnych danych osobowych zostały określone w
dokumentacji postępowania, obejmują m.in. dane umożliwiające oznaczenie Wykonawcy, jego dane kontaktowe, dane osobowe
innych osób (w szczególności imię i nazwisko, dane kontaktowe tych osób), które Wykonawca wskaże w ofercie a także mogą
obejmować inne dane niezbędne do realizacji postępowania ujawnione w toku jego realizacji, a w przypadku wyboru oferty dane
niezbędne do zawarcia i realizacji umowy,
h) uzyskane dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, a następnie
przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów. Okres
przetwarzania może zostać przedłużony w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
i) w odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d.
j) osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;
k) nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
l) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania,
m) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania.
7. Wykonawca zapozna osoby, których dane podaje w ramach niniejszego postępowania z postanowieniami ust. 6.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.54B.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej ( Ellex) - zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku 4,1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PKT III SWZ
6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji ,które będzie polegało na zwiększeniu wartości
zamówienia przy zastosowaniu cen określonych w formularzu cenowym – dotyczy roboczogodzin pracy serwisu w ramach
naprawy i kosztów dojazdu do i z siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zaistnienia zwiększonego zapotrzebowania na daną usługę.
8. O fakcie skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuję Wykonawcę w formie pisemnej.
9. W przypadku nieskorzystania lub częściowego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Załącznik 4,1
Zamawiający może skorzystać z dowolnej liczby opcji przy czym łączna wartość zwiększeń wprowadzonych w ramach
prawa opcji nie może przekroczyć:
a) 5 dodatkowe roboczogodziny pracy serwisu w ramach naprawy,
b) 2 dodatkowe koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (Quantel Medical) - zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku 4,2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PKT III SWZ
6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji ,które będzie polegało na zwiększeniu wartości
zamówienia przy zastosowaniu cen określonych w formularzu cenowym – dotyczy roboczogodzin pracy serwisu w ramach
naprawy i kosztów dojazdu do i z siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zaistnienia zwiększonego zapotrzebowania na daną usługę.
8. O fakcie skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuję Wykonawcę w formie pisemnej.
9. W przypadku nieskorzystania lub częściowego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Załącznik 4,2
Zamawiający może skorzystać z dowolnej liczby opcji przy czym łączna wartość zwiększeń wprowadzonych w ramach
prawa opcji nie może przekroczyć:
a) 2 dodatkowe roboczogodziny pracy serwisu w ramach naprawy,
b) 1 dodatkowe koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej ( Takagi) - zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku 4,3 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

PKT III SWZ
6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji ,które będzie polegało na zwiększeniu wartości
zamówienia przy zastosowaniu cen określonych w formularzu cenowym – dotyczy roboczogodzin pracy serwisu w ramach
naprawy i kosztów dojazdu do i z siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zaistnienia zwiększonego zapotrzebowania na daną usługę.
8. O fakcie skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuję Wykonawcę w formie pisemnej.
9. W przypadku nieskorzystania lub częściowego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Załącznik 4,3
Zamawiający może skorzystać z dowolnej liczby opcji przy czym łączna wartość zwiększeń wprowadzonych w ramach
prawa opcji nie może przekroczyć:
a) 2 dodatkowe roboczogodziny pracy serwisu w ramach naprawy,
b) 1 dodatkowe koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 Obsługa serwisowa aparatury okulistycznej (Oculus) - zakres przedmiotu zamówienia określono w załączniku 4,4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

6. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji ,które będzie polegało na zwiększeniu wartości
zamówienia przy zastosowaniu cen określonych w formularzu cenowym – dotyczy roboczogodzin pracy serwisu w ramach
naprawy i kosztów dojazdu do i z siedziby Zamawiającego.
7. Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zaistnienia zwiększonego zapotrzebowania na daną usługę.
8. O fakcie skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuję Wykonawcę w formie pisemnej.
9. W przypadku nieskorzystania lub częściowego skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
Załącznik 4,4
Zamawiający może skorzystać z dowolnej liczby opcji przy czym łączna wartość zwiększeń wprowadzonych w ramach
prawa opcji nie może przekroczyć:
a) 2 dodatkowe roboczogodziny pracy serwisu w ramach naprawy,
b) 1 dodatkowe koszty dojazdu do i z siedziby Zamawiającego

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Pkt XI
SWZ
6. Zamawiający wymaga, załączenia w ofercie następujących dokumentów :
a) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz ofertowy według
druku stanowiącego załącznik nr 1 niniejszej specyfikacji.
b) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz oświadczeń
wykonawcy według druku stanowiącego załącznik nr 2 niniejszej specyfikacji.
c) wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz asortymentowocenowy
oferowanego przedmiotu zamówienia według druku stanowiącego załącznik nr 4,1- 4,10 do SWZ ( osobno do
zaoferowanych części).
7. Dokumenty wskazane w pkt 6 a),b),c) muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przygotowanym oraz przekazanym Zamawiającemu przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej na wskazaną przez Zamawiającego Platformę https://smartpzp.pl/uck
8. Jeśli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych, należy do oferty dołączyć stosowne
pełnomocnictwo dla danej osoby, z
którego będzie wynikało jej umocowanie do reprezentowania w postępowaniu, w tym do podpisania oferty w jego imieniu.
Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego
odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie ). Cyfrowe odwzorowanie
pełnomocnictwa nie może być poświadczone przez upełnomocnionego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pkt VII SWZ
2.W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
Pkt XI SWZ
9. Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie art. 58 Prawa zamówień publicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 7 wzoru umowy
5. Strony dopuszczają zmiany w umowie:
a) zmiana siedziby, adresu, nazwy, które wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony;
b) zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy wskazanego w § 3 ust.3;
c) wydłużenia okresu trwania umowy o maksymalnie 3 miesiące w przypadku niewykorzystania całości roboczogodzin,
dojazdów lub prawa opcji roboczogodzin i dojazdów;
d) zwiększenia liczby przeglądów technicznych o jeden, jeżeli w trzymiesięcznym okresie wydłużającym czas trwania
umowy wystąpi, zgodnie z harmonogramem przeglądów, konieczność jego wykonania. Cena ryczałtowa za 1 przegląd
została określona w Załączniku nr 1 (formularz asortymentowo - cenowy).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/uck

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

-od daty zawarcia dla części 1 i 2
- od 05.07.2023 dla części 3
- od 21.09.2023 dla części 4

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.