eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kampinos › "Rozłożenie destruktu na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos"Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozłożenie destruktu na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kampinos

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Niepokalanowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Kampinos

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-085

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kampinos.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kampinos.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozłożenie destruktu na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5696080f-0511-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251996

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026384/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozłożenie destruktu asfaltowego w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kampinos.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kampinos.ezamawiajacy.pl/. zwanej dalej Platformą lub Systemem.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Wójt Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Pan Ryszard Antosik, tel. 22 725 00 40 wew. 224
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozłożenie destruktu na drogach gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Kampinos”, prowadzonym w trybie podstawowym
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZ.271.6.2023.EK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na załadunku, transporcie, rozładunku, rozłożeniu i zagęszczeniu na drogach gminnych destruktu asfaltowego o frakcji 0-31,5 w ilości około 7 300 m2 na bieżący remont dróg gminnych i dojazdowych we wskazanych miejscach przez Zamawiającego na terenie gminy Kampinos. Zamawiający dysponuje destruktem asfaltowym w ilości około 1400 ton zeskładowanym na placu w miejscowości Łazy 40A.
Zakres prac obejmuje:
- załadunek
- transport,
- profilowanie drogi równiarką
- równomierne rozłożenie na drodze kruszywa sprzętem mechanicznym typu rozkładarką Nie dopuszcza się rozkładania destruktu równiarką, spycharką, koparką itp.
- zagęszczenie walcem o masie min. 10 t
- wykonanie prac porządkowych związanych z plantowaniem poboczy drogowych
- regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury podziemnej.

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania lub dysponowania minimum jednym samochodem ciężarowym wywrotką o ładowności minimum 12 ton oraz sprzętem budowlanym lub drogowym typu ładowarką, koparko-ładowarką, równiarką drogową umożliwiającą profilowanie drogi, rozkładarki umożliwiającej równomierne rozłożenie destruktu asfaltowego i uformowanie korony drogi oraz walca.
Zamawiający w dniu podpisania umowy uzgodni z Wykonawcą harmonogram wykonywanych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. nie podlegają wykluczeniu:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy Pzp oraz
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2022 r. poz. 835)
3. Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
4. Samooczyszczenie – Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych
w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp
B. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj.
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej dwa zadania (objęte dwiema odrębnymi umowami) polegające na rozłożeniu kruszywa na drogach lub wykonaniu budowy/przebudowy/remontu drogi z wykonaniem podbudowy z kruszywa o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda, z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością i prawidłowo ukończone;
2) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji umowy:
a) dysponuje lub będzie dysponował sprzętem niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia tj. co najmniej jednym samochodem samowyładowczym o ładowności min. 12 ton, jedną ładowarką lub koparko-ładowarką, jedną równiarką, jedną rozkładarką MMA oraz jednym walcem samojezdnym.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny na dzień złożenia wykaz wykonanych robót budowlanych, o których mowa w rozdziale XII lit. B wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami, o których powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ;
2. Wykaz narzędzi i urządzeń, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. – Wzór stanowi - załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
1 500,00 zł (słownie: jeden tysiące pięćset złotych 00/100 gr)
2) Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. w:
a) Pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego – 91 8015 0004 1000 7315 2010 0003
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
4) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert.
5) Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
6) Przedłużenie terminu składania ofert spowoduje, że wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie ww. ustalenia będą podlegały - odpowiednio - nowym terminom.
7) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w 2 b-d, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej
8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• Postepowania o zamówienie publiczne którego dotyczy
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) W przypadku, o którym mowa w pkt. 4) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. XIII.A.2 SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
7) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Na podstawie art. 455 ustawy pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w zakresie:
1) terminu wykonania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
3) sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
4) wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3. Warunkiem dokonania zmiany określonej w ust. 2 pkt 1 - 4 powyżej są następujące sytuacje:
1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
2) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp., o których nie było wiadomo przy zawieraniu umowy, w szczególności odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
3) uzasadnione zmiany z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przez zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót;
4) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy pzp;
5) zaistnienie okoliczności siły wyższej, niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy, a której nie można było przewidzieć i która nie pozwala na kontynuację robót będących przedmiotem umowy, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;
6) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron;
7) stan epidemii lub inne zdarzenia związane z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych np. wirusa SARS-Co V-2 wywołującego chorobę COVID-19 (koronawirus);
8) z powodu konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy;
9) Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 10
ust. 1 w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli ta zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
10) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - Wykonawca składa do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę przedmiotowej umowy w zakresie wynagrodzenia brutto po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług; wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy; Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów czy wyliczeń sporządzonych przez Wykonawcę; w wypadku tej zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Podstawą zmiany umowy będzie Protokół konieczności, zatwierdzony przez obie strony, określający przyczyny zmiany i potwierdzający wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 3, który będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę.
5. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzania zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie zmian nieistotnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-22 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://kampinos.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-22 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-21

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.