eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Choroszcz › Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, pokonsumpcyjnych i niebezpiecznychOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, pokonsumpcyjnych i niebezpiecznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050580458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szpital@sppchoroszcz.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, pokonsumpcyjnych i niebezpiecznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-517ce243-0508-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251884

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022824/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa odbioru odpadów komunalnaych, medycznych, pokonsumpcyjnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-517ce243-0508-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia
określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz
informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1), uprzejmie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1,
16-070 Choroszcz, nr tel. 85 7191091, e-mail szpital@sppchoroszcz.med.pl.
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pani/Pan zwracać się
z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych to: e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, nr tel. 85 7191091 wew. 288.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających
na Zamawiającym.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP.
5) Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 4 lata
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7) Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych, o których mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP 3820 - 13/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów :
PAKIET NR 1 – Odpady komunalne i pokonsumpcyjne
wg ilości, określonych w Formularzu cenowym Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – maksymalna ilość punktów 60,
2) Godziny odbioru odpadów (G) – maksymalna ilość punktów 40,
1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Ilość punktów C, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
C = (Cn / Co) x 60
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Co – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta.

4. Ilość punktów G, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „godziny odbioru odpadów” zostanie przyznana w następujący sposób*:
a) odbiór odpadów w godz. od 900 – 1100 – 40 pkt
b) odbiór odpadów w godz. po 1100 – 1300 – 0 pkt
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta.

*Uwaga: Brak możliwości przydzielania punktów pośrednich. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze oferowanych godzin lub wpisze inne niż w/w godziny Zamawiający przyjmie odbiór odpadów w godz. po 1100 – 1300 i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
W kryterium godziny odbioru odpadów (G) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1 do SWZ).

5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = C + G
6. Zamawiający będzie zaokrąglał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.
7. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie za kryteria oceny ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
8. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
9. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godziny odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów :
PAKIET NR 2 – Odpady medyczne niebezpieczne
wg ilości, określonych w Formularzu cenowym Załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513300-9 - Usługi spalania odpadów

90520000-8 - Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toksycznych, medycznych i niebezpiecznych

90524000-6 - Usługi w zakresie odpadów medycznych

90524200-8 - Usługi usuwania odpadów szpitalnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – maksymalna ilość punktów 60,
2) Godziny odbioru odpadów (G) – maksymalna ilość punktów 40,
1. Ocenie zostaną poddane oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Ilość punktów C, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „cena”, zostanie wyznaczona według wzoru:
C = (Cn / Co) x 60
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,
Co – cena oferty rozpatrywanej,
60 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta.

4. Ilość punktów G, jaką otrzyma rozpatrywana i oceniana oferta w kryterium „godziny odbioru odpadów” zostanie przyznana w następujący sposób*:
a) odbiór odpadów w godz. od 900 – 1100 – 40 pkt
b) odbiór odpadów w godz. po 1100 – 1300 – 0 pkt
40 – maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta.

*Uwaga: Brak możliwości przydzielania punktów pośrednich. W przypadku gdy Wykonawca nie wpisze oferowanych godzin lub wpisze inne niż w/w godziny Zamawiający przyjmie odbiór odpadów w godz. po 1100 – 1300 i przyzna Wykonawcy 0 pkt.
W kryterium godziny odbioru odpadów (G) ilość punktów obliczona będzie na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (wg załącznika nr 1 do SWZ).

5. Jako oferta najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów P obliczoną według wzoru: P = C + G
6. Zamawiający będzie zaokrąglał liczbę punktów do dwóch miejsc po przecinku.
7. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie za kryteria oceny ofert określone w ust. 1. Oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt.
8. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
9. Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdego pakietu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Godziny odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu w związku z brakiem podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XIV SWZ,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca musi posiadać:
a) aktualne zezwolenie/decyzje/wpis do rejestru właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi, o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, odpowiednio w zakresie odbioru i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach aktualnego zezwolenia - pakiet 2
b) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków bliskości określonych w art. 20 (Rozdział 3 – zasada bliskości) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument (np. umowę) stwierdzający, iż może unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który posiada stosowne zezwolenie - pakiet 2
c) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie Choroszcz, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t..j. Dz. U. 2022 poz. 1297)- pakiet 1
d) aktualną umowę zawartą z instalacją komunalną zapewniającą przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250), na przekazanie odpadów komunalnych - pakiet 1
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa warunku,
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, zostanie zweryfikowane na podstawie przedłożonego wraz z ofertą oświadczenia, które stanowi tymczasowe zapewnienie przez wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania, uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 5 do SWZ.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie (podmiotowe środki dowodowe) składa każdy z Wykonawców

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych2) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualne zezwolenie/decyzje/wpis do rejestru właściwego terytorialnie organu na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami medycznymi, o kodach stanowiących przedmiot zamówienia, odpowiednio w zakresie odbioru i transportu oraz unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach aktualnego zezwolenia - pakiet 2
b) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami dotyczące termicznego unieszkodliwiania odpadów przy zachowaniu warunków bliskości określonych w art. 20 (Rozdział 3 – zasada bliskości) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250.). W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia, o którym mowa powyżej, zobowiązany jest przedłożyć dokument (np. umowę) stwierdzający, iż może unieszkodliwiać odpady u innego podmiotu, który posiada stosowne zezwolenie - pakiet 2
c) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie Choroszcz, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t..j. Dz. U. 2022 poz. 1297) - pakiet 1
d) aktualną umowę zawartą z instalacją komunalną zapewniającą przetwarzanie, o którym mowa w art. 35 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250), na przekazanie odpadów komunalnych - pakiet 1

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ– wypełniony w zakresie tego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę,
2) Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ – wypełniony w zakresie tego pakietu, na który Wykonawca składa ofertę,
3) Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ:
a) Wykonawca w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dołącza do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
b) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe;
c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5) Pełnomocnictwo:
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty
6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź uchwały.
2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.
3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie), należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej podpisanej podpisem zaufanym lub osobistym i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zmówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.