eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego w obiekcie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48.Ogłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego w obiekcie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142734982

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-902

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.co@prezydent.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.co.kprp.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - instytucja gospodarki budżetowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego w obiekcie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25df4e02-0509-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251392

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00141010/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego w obiekcie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

Zamawiający, zgodnie z art. 18 ust. 4 w związku z art. 280 ust. 3 ustawy Pzp, udostępni załączniki do dokumentu, o którym mowa w ust. 2 SWZ (tj. dokumentację projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do OPZ) na wniosek (wniosek stanowi Załącznik nr 10 do SWZ) każdego Wykonawcy ubiegającego się o przedmiotowe zamówienie, złożony za pomocą Platformy Zakupowej, po uprzednim zarejestrowaniu się na Platformie Zakupowej (Wykonawca powinien skorzystać z zakładki „Przystępuję do postępowania”, zarejestrować się, a następnie przejść do zakładki „Korespondencja”). Zarejestrowanie się i przystąpienie do postępowania nie obliguje Wykonawcy do złożenia oferty.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie załącznika do dokumentu, o którym mowa w ust. 2 SWZ (tj. dokumentacji projektowej) przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy zwracali się do Zamawiającego o przekazanie ww. załączników do dokumentu niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ. Link do zabezpieczonych hasłem załączników do dokumentu zostanie przesłany Wykonawcy za pomocą Platformy Zakupowej, a hasło zostanie przekazywane SMS-em na numer telefonu również podany przez wnioskodawcę we wniosku. Wykonawca pobiera załączniki do dokumentu poprzez przesłany link.
Wniosek musi być podpisany przez uprawnione osoby (wymienione w KRS lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub posiadające pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
Wraz z wnioskiem Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że przekazane załączniki do dokumentu, o którym mowa w ust. 2 SWZ – zawierające informacje poufne i newralgiczne z punktu widzenia Zamawiającego zostaną wykorzystane przez Wykonawcę tylko i wyłącznie w celu złożenia oferty lub realizacji zamówienia oraz Wykonawca niezwłocznie po osiągnięciu powyższego celu usunie (skasuje/zniszczy) w sposób nieodwracalny wszystkie kopie ww. dokumentów, jak również nie będzie przekazywał jej podmiotom trzecim, a u Wykonawcy dostęp do tych dokumentów będą miały wyłącznie osoby zaangażowane do przygotowania oferty lub realizacji zamówienia.
Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do udzielania przez Zamawiającego odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące treści załączników do dokumentu, o którym mowa w ust. 2 SWZ, jeżeli będą one zawierały informacje poufne i newralgiczne. Odpowiedzi te zostaną przekazane bezpośrednio wszystkim Wykonawcom, którym zostały przekazane załączniki do dokumentu, o którym mowa w ust. 2 SWZ (jak również złożyli wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami o zachowaniu w poufności ww. dokumentów). Wykonawcy, którzy złożą wnioski o udostępnienie załączników do dokumentu, o którym mowa w ust. 2 SWZ, po udzieleniu przez Zamawiającego odpowiedzi na pytania dotyczące ww. dokumentów, otrzymają te odpowiedzi wraz z odpowiednim załącznikiem – dokumentacją.
Oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie wystąpił z wnioskiem o przekazanie załączników do dokumentu, o którym mowa w ust. 2 SWZ.
W przypadku podmiotów, które wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia konieczne jest złożenie wniosku o udostępnienie wyżej wymienionej dokumentacji przez jeden z podmiotów zamierzających wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia lub złożenie wspólnego wniosku zawierającego wszystkie podmioty zamierzające wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie Zakupowej eZamawiający.pl pod adresem https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl (dalej jako „Platforma Zakupowa”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
2. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania:
1) przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania;
2) po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista postępowań Pzp”, następnie zakładkę „W toku”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania.
3. W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami (w tym możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji) odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej znajdującej się pod adresem: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie Zakupowej.
4. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego / Plany zamówień publicznych” znajduje się „Instrukcja dla Wykonawcy” opisująca korzystanie z Platformy Zakupowej, do której Wykonawca powinien się stosować.
5. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl , gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja konta Wykonawcy następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym);
lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu;
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu maksymalnie 6 godzin roboczych.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu za pośrednictwem zakładki „Oferty”.
5) Wszelką korespondencję kierowaną do Wykonawców, Zamawiający umieszcza na Platformie Zakupowej. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie sprawdzać i zapoznawać się z korespondencją umieszczoną na Platformie Zakupowej. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (instytucja gospodarki budżetowej), NIP: 7010271052; KRS: 0000374458; REGON: 142734982; adres siedziby: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, kontakt mailowy: centrum@prezydent.pl lub telefoniczny: (48 22) 695-21-30;
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych, za pośrednictwem poczty elektronicznej cokprp.iod@prezydent.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz działaniem przez administratora w interesie publicznym.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 18 ust. 1 ustawy Pzp oraz Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10 i Służba Ochrony Państwa z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, w celu zapewnienia bezpieczeństwa (przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego) na terenie obiektów Kancelarii Prezydenta RP.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
1) 4 lat od zakończenia postępowania lub przez cały okres umowy, jeśli jest dłuższy niż 4 lata (art. 78 ust. 1 ustawy Pzp)
2) 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione (art. 74 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości) W celach dochodzenia roszczeń, rozliczeń podatkowych lub statystycznych powyższe okresy mogą ulec wydłużeniu o czas niezbędny do realizacji powyższych celów i uzasadnionych praw Zamawiającego.
6. Obowiązek podania przez Państwa swoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.CO-19/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego w obiekcie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość wizyt na budowie w każdym tygodniu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca powinien być wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile wymóg taki wynika z odrębnych przepisów, lub do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
i. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku, Wykonawca winien wykazać wykonanie z należytą starannością, a w przypadku świadczeń powtarzających lub ciągłych również wykonywaniem z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia polegającego na wykonaniu/wykonywaniu usług polegających na sprawowaniu nadzorów inwestorskich dotyczących budowy lub przebudowy lub remontów budynków użyteczności publicznej, a nadzorowana robota budowlana miała wartość, co najmniej 4 000 000,00 zł brutto – a ww. usługa obejmowała sprawowanie nadzorów inwestorskich, co najmniej w dwóch specjalnościach z czterech wymienionych poniżej:
a) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
b) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
d) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w tym punkcie, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
ii. Wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. dysponują lub będą dysponować co najmniej:
a) jedną osobą wyznaczoną podczas realizacji zamówienia do sprawowania funkcji inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.) oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru przy minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej , przy czym każdy nadzór musiał trwać minimum 6 miesięcy;
b) jedną osobą wyznaczoną podczas realizacji zamówienia do sprawowania funkcji inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która posiada co najmniej 18- miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.) oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru przy minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej, przy czym każdy nadzór musiał trwać minimum 6 miesięcy;
c) jedną osobą wyznaczoną podczas realizacji zamówienia do sprawowania funkcji inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane stanowiące podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada co najmniej 18-miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.) oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru przy minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej, przy czym każdy nadzór musiał trwać minimum 6 miesięcy.
d) jedną osobą wyznaczoną podczas realizacji zamówienia do sprawowania funkcji inspektora nadzoru, posiadającą uprawnienia budowlane stanowiących podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada co najmniej 18- miesięczne doświadczenie w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w myśl ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.) oraz pełniła funkcję inspektora nadzoru przy minimum dwóch robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej, przy czym każdy nadzór musiał trwać minimum 6 miesięcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość dysponowania osobami, które posiadają więcej niż jedne uprawnienia budowlane w ramach spełnienia postawionego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275, z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ
2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym (w formacie XML).
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp oraz art. 7 ust 1 pkt 1) -3) ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (chyba, że Wykonawca wskaże, że Zamawiający posiada te dokumenty – odpisy lub informacje itp. dotyczące tego Wykonawcy lub Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych). W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z Wykonawców oddzielnie;
6) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108. ust. 1 pkt 3), 4), 6) ustawy Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 7), 8), 10) ustawy Pzp wg Załącznik nr 12 do SWZ.

Szczegółowe informacje znajdują się w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; (dotyczy warunku określonego w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 tiret „i”) - wykaz usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ (w formie elektronicznej, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (dotyczy warunku określonego w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 tiret „ii”); wykaz osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ (w formie elektronicznej tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ oraz oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - Załącznik nr 1a do SWZ (Wykonawca zobowiązany jest podać Imię i Nazwisko Inspektora, nazwę inwestora oraz nazwę inwestycji, adres inwestora, adres inwestycji, czas trwania nadzoru inwestorskiego, ilość zrealizowanych nadzorów budowlanych i określić, na czym polegały roboty budowlane.);
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – Załącznik nr 4 do SWZ;
4) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);
5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 Pzp (oświadczenie stanowi Załącznik nr 11 do SWZ), w którym wskazują, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6) W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej podpisanej przez ww. osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, określonej w właściwym rejestrze lub innym dokumencie, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ww. osoby uprawnionej do reprezentacji, określonej w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
1) 1 500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).
4. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP, BGK Oddział w W-wie nr 07 1130 1017 0020 1473 8920 0002 z dopiskiem wadium – „Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zamierzenia inwestycyjnego w obiekcie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – przy ul. Krakowskie Przedmieście 46/48.”, [sygnatura postępowania – ZP.CO-19/2023]
UWAGA:
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, NIP: 7010271052;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu, w postaci elektronicznej został złożony wraz z ofertą.
7. Z wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia musi wynikać, iż zabezpiecza ona roszczenia Zamawiającego spowodowane działaniem każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a tym samym w treści gwarancji lub poręczenia powinni być wymienieni wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum). W przypadku nieprawidłowego sporządzenia gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego przez konsorcjum - oferta konsorcjum podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp.
8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, zostanie odrzucona podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 14 ustawy Pzp.
9. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego
z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.
2. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez pełnomocnika.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu zgodnym z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (oświadczenie stanowi Załącznik nr 11 do SWZ), które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno zostać złożone wraz z ofertą.
6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-20 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://zamowienia-cokprp.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-20 14:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Planowany termin realizacji nadzorów jest tożsamy z terminem realizacji robót budowlanych – od czerwca 2023 r. do czerwca 2024 r.
2. Nadzór sprawowany będzie od dnia podpisania umowy, jednakże nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, tj. od dnia wprowadzenia Wykonawcy robót budowlanych na teren budowy i trwał będzie nieprzerwanie do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót budowlanych włącznie. W przypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych przedłużeniu ulega również termin realizacji pełnienia nadzoru, co nie będzie wymagało sporządzenia aneksu.
3. Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umów na pełnienie nadzorów inwestorskich już w trakcie realizacji robót budowlanych, tj. po terminie wskazanym powyżej w ust. 1.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.