eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chełmża › Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w miejscowości Grzywna oraz BielczynyOgłoszenie z dnia 2021-10-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w miejscowości Grzywna oraz Bielczyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chełmża

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118709

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 2

1.5.2.) Miejscowość: Chełmża

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-140

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 56 675 60 75 do 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@gminachelmza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminachelmza.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_chelmza

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w miejscowości Grzywna oraz Bielczyny

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d52f17a-1611-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00251385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000292/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Chełmża w miejscowości Grzywna oraz Bielczyny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00181431/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSO.271.12.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 359936,79 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ,,Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 589 w miejscowości Grzywna” – w tej umowie oznaczonego jako część pierwsza - zadanie Nr 1, finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) wykonanie wykopów pod ułożenie kabla;
2) usypanie warstwy piasku na dnie wykopu kablowego;
3) ułożenia kabla;
4) wykonanie przewiertów:
5) zamontowanie 30 słupów oświetleniowych;
6) zamontowanie 30 opraw typu LED;
7) podłączenie oświetlenia do sieci energetycznej;
8) uruchomienie oświetlenia.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:
1) dokumentacją projektową sporządzą przez Romana Pater prowadzącego działalność pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 14/13, 87 – 410 Kowalewo – Pomorskie;
2) zaświadczeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 września 2021 r. , znak WIR.I.7843.2.241.2021.JM o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 31 sierpnia 2021 r.;
3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
4) przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót.
4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do domów i pól;
2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu budowanego oświetlenia drogowego;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze;
4) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót;
5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;
6) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej;
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu powykonawczego;
8) inne prace związane z procesem budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 125313,63 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ,,Budowa oświetlenia drogowego przy drodze rowerowej w pasie drogi powiatowej nr 2013 C w miejscowości Bielczyny” – w tej umowie oznaczonego jako część druga - zadanie Nr 2, finansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) zamontowanie szafki oświetleniowej;
2) wykonanie wykopów pod ułożenie kabla;
3) usypanie warstwy piasku na dnie wykopu kablowego;
4) ułożenia kabla;
5) wykonanie przewiertów:
6) zamontowanie 46 słupów oświetleniowych;
7) zamontowanie 46 opraw typu LED;
8) podłączenie oświetlenia;
9) uruchomienie oświetlenia.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z postanowieniami umowy, specyfikacją warunków zamówienia (zwaną również „SWZ”), złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami (przywołanymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót), przepisami i technologiami producentów materiałów i urządzeń zastosowanych przy realizacji zamówienia oraz:
1) dokumentacją projektową sporządzą przez Romana Pater prowadzącego działalność pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa Zakład Elektryczny Roman Pater z siedzibą przy ul. M. Konopnickiej 14/13, 87 – 410 Kowalewo – Pomorskie;
2) zaświadczeniem Starosty Toruńskiego z dnia 06 września 2021 r. o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia Gminy Chełmża z dnia 27 sierpnia 2021 r. nr AB.6743.1773.2021.KMY;
3) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
4) przedmiarem robót mającym charakter pomocniczy w związku z przyjętym ryczałtowym rozliczeniem robót.
4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto:
1) wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót objętych umową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami oraz dojazd do domów i pól;
2) obsługę geodezyjną polegającą na wytyczeniu przebiegu budowanego oświetlenia drogowego;
3) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją geodezyjno-kartograficzną z pomiarów (mapa zasadnicza 1:500 lub 1:1000 obejmującą cały zakres robót), złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Toruniu i przekazanie potwierdzonej kopii Zamawiającemu przy odbiorze;
4) naprawienie urządzeń melioracyjnych oraz niezinwentaryzowanych urządzeń
podziemnych zniszczonych w trakcie prowadzonych robót;
5) uporządkowanie pozostałej części terenu w granicach własności działek stanowiących drogę;
6) wykonanie pomiarów i badań instalacji elektrycznej;
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach oraz na wcześniej zgłoszone żądanie Zamawiającego kosztorysu powykonawczego;
8) inne prace związane z procesem budowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 234623,16 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 148000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205418,81 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 148368,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATMA Halina Radzimirska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340305472

7.3.3) Ulica: ul. Tuwima 7

7.3.4) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

7.3.5) Kod pocztowy: 87-700

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 148368,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 227700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 362440,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 234131,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATMA Halina Radzimirska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 340305472

7.3.3) Ulica: ul. Tuwima 7

7.3.4) Miejscowość: Aleksandrów Kujawski

7.3.5) Kod pocztowy: 87-700

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-10-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 234131,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 50 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.