eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta GryfinoOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GRYFIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811683965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sprzymierzonych 4

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 404 5000

1.5.8.) Numer faksu: 91 404 5000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gryfino.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gryfino.powiat.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9acaa734-050d-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043926/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Utrzymanie ulic powiatowych w Gryfinie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XII SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe zapisy wg SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych iod@gryfino.powiat.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy cywilnoprawnej lub prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych z zawartą umową w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego, oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom trzecim, z którymi Starostwo zawarło umowy umożliwiające poprawne wykonywanie zadań regulaminowych, w tym także podmiotom lub osobom którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych lub odpowiedni Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 tysięcy zł. w Starostwie.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych według obowiązujących odrębnych przepisów prawa, oraz według instrukcji kancelaryjnej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
6) przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy cywilnoprawnej a w przypadku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podanie danych jest wymogiem ustawy prawo zamówień publicznych.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegać profilowaniu.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r., dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, tel: 91 415-31-82, adres e-mail: starostwo@gryfino.powiat.pl.
2. Z Inspektorem Ochrony Danych w STAROSTWIE można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych iod@gryfino.powiat.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zawarciem umowy cywilnoprawnej lub prowadzeniem rozliczeń finansowych związanych z zawartą umową w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego, oraz na podstawie art.6 ust.1 lit. b RODO.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym upoważnionym odbiorcom na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom trzecim, z którymi Starostwo zawarło umowy umożliwiające poprawne wykonywanie zadań regulaminowych, w tym także podmiotom lub osobom którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych lub odpowiedni Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 tysięcy zł. w Starostwie.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych według obowiązujących odrębnych przepisów prawa, oraz według instrukcji kancelaryjnej.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
3) usunięcia danych, w zakresie wynikającym z art. 17 RODO;
4) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zakresie wynikającym z art. 21 Rozporządzenia.
6) przenoszenia danych, w zakresie wynikającym z art. 20 RODO;
7) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy cywilnoprawnej a w przypadku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podanie danych jest wymogiem ustawy prawo zamówień publicznych.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą podlegać profilowaniu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZD.272.11.2023.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług pn.: „Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino”.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
90610000-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic
90500000-2 usługi związane z odpadami
90620000-9 usługi odśnieżania
90630000-2 usługi usuwania oblodzeń
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony za pomocą zakresu usług przedstawionych w załączniku nr 8 stanowiącym opis przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 9 stanowiącym Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych .
6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 p.z.p.
9. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności :
- osoby kierujące pojazdami wykorzystywanymi w wykonywaniu przedmiotowej usługi,
- osoby odpowiadające za załadunek odpadów
10. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
11. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 p.z.p.
12. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 Ustawy i art. 121 Ustawy.
13. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są znani.
14. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy.
15. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskiej walucie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ ZOSTANIE UZNANA OFERTA, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Procentowa stawka kary za nieprzystąpienie do realizacji prac wedle harmonogramu (K) – waga kryterium

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada polisę lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy na kwotę minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie polegające na pracach utrzymaniowych na drogach publicznych (zimowe utrzymanie dróg lub usługi porządkowe na drogach) o wartości brutto co najmniej 50.000 zł – załącznik nr 5;

b) Wykonawca musi dysponować przez cały okres realizacji zamówienia następującym potencjałem technicznym:
- jeden samochód skrzyniowy,
- zamiatarka samojezdna,
- solarka do zimowego utrzymania dróg, zamontowana na pojeździe samochodowym,
- nośnik pługów średnich – pojazd samochodowy,
- podkaszarki spalinowe – szt. 2
– zgodnie z załącznikiem nr 6.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) jako spełnianie warunku określonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 3 SWZ.
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2. wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - jako spełnianie warunku określonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 4 lit a) SWZ.

3.Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - jako spełnianie warunku określonego w Rozdziale XV pkt 3 ppkt 4 lit. b) SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert wnieść Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu – przelewem na rachunek depozytowy zamawiającego w Banku BNP Paribas nr 27 2030 0045 1110 0000 0194 1850 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania ZD.272.11.2023.MW Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miasta Gryfino”.
2) Gwarancjach bankowych;
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku, gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się w całości na rachunek bankowy wskazany w pkt 3 ppkt 1 powyżej.
6. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:
1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) dokument gwarancji/poręczenia powinien wskazywać jako beneficjenta gwarancji/poręczenia zamawiającego Powiat Gryfiński.
3) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich.
7. W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty nieodwołalnie i bezwarunkowo całej kwoty wadium w wysokości wskazanej w pkt 1 powyżej, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia – Powiat Gryfiński) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 98 ust 6 Ustawy bez potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
8. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) Ustawy. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.
2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie jw. przedkłada się, w przypadku określonym w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wspólnicy spółki cywilnej są wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 1 – 4.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru danej oferty jako najkorzystniejszej) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia;
2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy;
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą
w następujących przypadkach:
1) sytuacje, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
- Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz
z uprawnieniem do odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia umownego (np. wyłączenia ulicy lub jej części w związku z remontem, przebudową, brak warunków zimowych, ograniczenie częstotliwości koszenia w związku z suszą, itp.);
2) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego :
- skrócenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wykorzystanie środków finansowych, o których mowa w § 2 ust.1, przed upływem terminu określonego w § 3;
3) zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
a) zmiany powszechnie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
c) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.; o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/gryfino_powiat

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.