eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawa stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w RzeszowieOgłoszenie z dnia 2023-06-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: FILHARMONIA PODKARPACKA IM. ARTURA MALAWSKIEGO W RZESZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279798

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fryderyka Szopena 30

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-959

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: b.ziaja@filharmonia.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia.rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Działalność kulturalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fce79633-0370-11ee-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00251276

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088220/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa stołu do sterowania oświetleniem wraz z okablowaniem na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_rzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, z uwzględnieniem wyjątków określonych w uPZP, odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej „Systemem”.
2. System jest dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_rzeszow.
3. Przeglądanie, pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania i składanie ofert, nie wymaga posiadania konta w systemie, ani logowania do systemu i jest bezpłatne. Zaleca się , aby przed rozpoczęciem wypełniania Formularza oferty Wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył bezpłatne konto na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/register/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu zadania pytania, zmiany lub wycofania oferty, przesłania dokumentów, Wykonawca powinien postępować zgodnie z „Instrukcją dla Wykonawców" znajdującą się na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Systemu przez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana. 3.Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z usług Centrum Wsparcia Klienta na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu.4.Treść zapytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał za pośrednictwem Systemu w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem Systemu do konkretnego Wykonawcy.5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych w Systemie przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do SPAM.6.Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę w Systemie, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3. 7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg).zip i 7z.8. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.9. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, przekonwertowanie plików na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 10. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES - plik z podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.11. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 12. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. 13. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.15. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.16. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:1) Oferta/wniosek złożony/a przez Wykonawcę w Systemie, nie jest widoczny/a dla Zamawiającego, ponieważ widnieje jako zaszyfrowany/a. Możliwość otwarcia oferty/wniosku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 2) Oznaczenie czasu odbioru danych przez System stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty/wniosku.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FP/ZP/1/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego stołu do sterowania oświetleniem wraz z zestawem okablowania na potrzeby oświetlenia Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie przy ul. Chopina 30

4.2.6.) Główny kod CPV: 31682210-5 - Aparatura i sprzęt sterujący

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w § 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że w/w warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną umowę/zamówienie dotyczące dostawy stołu do sterowania oświetleniem, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto - załącznik nr 3 do SWZ (niewymagany na etapie składania ofert);
UWAGA: do wykazu muszą zostać dołączone dowody potwierdzające, iż wskazane zostały wykonane należycie (np. referencje)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane– załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych:
- oficjalne karty katalogowe producenta oferowanego urządzenia, tj. karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe: oficjalne karty katalogowe producenta oferowanego urządzenia, tj. karty katalogowe, instrukcje techniczne wydane przez producenta oferowanych przez Wykonawcę urządzeń lub pochodzące z oficjalnej strony internetowej producenta, podlegają uzupełnieniu, jeżeli Wykonawca w Formularzu cenowym– Część B1 SWZ, określił szczegółowo typ/model i producenta, pozwalający na jednoznaczne zidentyfikowanie oferowanego urządzenia (elementu dostawy).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 Części A SWZ ;
2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy);
3) dowód wniesienia wadium, (jeżeli dotyczy);
4) oświadczenie, o którym mowa w § 5 ust. 13 Części A SWZ (dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie);
5) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
6) formularz cenowy – Część B1 SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 2 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek Filharmonii Podkarpackiej w Santander Bank Polska S.A. nr 37 1500 1100 1211 0001 1863 0000
UWAGA:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w uPzp;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art.58 uPzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 uPzp. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 uPzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w § 7 ust. 1 Część A SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 2 do SWZ. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).
6. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej – opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej – opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności.
2. Dopuszcza się następujące zmiany umowy:
1) zostanie zmieniona nazwa i/lub model urządzenia objętego umową, w przypadku gdy, nastąpi zmiana nazwy handlowej lub innego oznaczenia urządzenia wskazanego w ofercie nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; 2) zostanie zmieniony – wydłużony termin realizacji dostaw z uwagi na: a) zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy, b) okoliczności wynikające z działania siły wyższej (zdarzenie zewnętrzne które było niemożliwe do przewidzenia i któremu nie można było zapobiec, np. działania sił przyrody: powódź, pożar, huragan, wybuch wulkanu, trzęsienie ziemi, stan klęski żywiołowej, działania wojenne lub inne operacje sił zbrojnych, akty terrorystyczne, stan wojenny, blokady granic, zakaz importu i eksportu, strajki generalne, ogólnokrajowe manifestacje czy zamieszki) lub inne przyczyny zewnętrzne, skutkujące niemożliwością wykonania umowy; c) uzasadnione okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi;
3) Zmiany zakresu przedmiotu niniejszej Umowy będą możliwe w następujących przypadkach: a) będą wynikać z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,
b) zostanie zmienione urządzenie objęte umową – zastąpione innym, posiadającym parametry nie gorsze niż zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie złożonej w postępowaniu w celu zawarcia umowy, w związku z wycofaniem danego modelu z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub brakiem dostępności zaoferowanego urządzenia na rynku. Fakt ten Wykonawca musi pisemnie udokumentować, a Zamawiający musi wyrazić zgodę;4) zmiana Wynagrodzenia, będzie możliwa w następującym przypadku, tj. wystąpi konieczność zmiany specyfikacji technicznej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w tym m.in. ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub ze względu na funkcjonalność sprzętu, jednak tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 5) zostanie zmieniony Podwykonawca lub nastąpi rezygnacja z Podwykonawcy przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego; 6) zostanie zmieniony sposób lub zakres realizacji przedmiotu umowy, ze względu na zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 7) zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) wynagrodzenie należne Wykonawcy, w sytuacji gdy, nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego poprzez wprowadzenie nowej stawki VAT lub podatku akcyzowego dla towarów, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 8) zostanie zmieniona strona w umowie wynikająca ze zmian organizacyjnych niezależnych od Zamawiającego np. poprzez podział jednostki lub połączenie jednostek, 9) zostanie zmieniona nazwa, adres lub status Wykonawcy lub Zamawiającego; 10) zostanie wprowadzona zmiana, wynikająca z omyłki pisarskiej zawartej w umowie; 3. Warunkiem dokonania zmian, opisanych w ust. 2 jest złożenie wniosku, przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego m.in. dokładny opis propozycji zmian oraz uzasadnienie calowości tych zmian, opis wpływu zmiany na wartość wynagrodzenia i termin wykonania Umowy -wszystko poparte dokumentami i dowodami. Zmiany obowiązują z dniem podpisania aneksu. 4. Jeżeli wnioskującym o zmianę będzie Wykonawca, wprowadzenie zmiany będzie możliwe dopiero po akceptacji Zamawiającego. 5. Zmiana osób wskazanych do kontaktu miedzy Stronami nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.
6. Pozostałe zmiany mogą zostać dokonane po spełnieniu przesłanek określonych w art. 455 uPzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-16 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/filharmonia_rzeszow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-16 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129), zwaną dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza się: 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.